עידוד השקעות של גופים מוסדיים בתעשיית ההייטק

על המסלול

כחלק מהתוכנית הכלכלית של המדינה להתמודדות עם משבר הקורונה ועל מנת לסייע לחברות הייטק בשלבי המכירות והצמיחה בהתמודדותן עם הקשיים הפיננסים העומדים בפניהם בתקופת המשבר, רשות החדשנות משיקה את מסלול השקעות גופים מוסדיים בחברות הייטק ישראליות בתחילת שלבי המכירות והצמיחה, במסגרתו תינתן הגנה של המדינה על תיק השקעות של גוף מוסדי המשקיע בחברות טכנולוגיות כפי שיפורט בהמשך. מסלול זה גובש על ידי רשות החדשנות, משרד האוצר, רשות שוק ההון ורשות ניירות ערך, בסיוע פרופ’ צבי וינר ומומחים נוספים.

מטרת המסלול

מטרת המסלול מתחלקת לשלושה חלקים:

 1. השקעה בחברות הייטק ישראליות הנמצאות בשלבי המכירות שלהן לצליחת משבר הקורונה.
 2. בניית יכולות השקעה לגופי שוק ההון הישראלים להשקעה בחברות הייטק ישראליות.

חיבור בין שוק ההון הישראלי לבין ההייטק הישראלי שימשיך לשנים הבאות.

למי מיועד המסלול?

גופים מוסדיים ישראלים:

 1. חברות ביטוח
 2. תאגידים בנקאי ותאגידי עזר בנקאיים
 3. קופות פנסיה וקרנות גמל

מה מקבלים?

המסלול מספק הגנה של המדינה על תיקי השקעות של גופים מוסדיים המשקיעים בחברות הייטק ישראליות, ובכך המסלול מייצר לגופים פיננסים אלו, השקעות המשך וחיבור למשקיעים מנוסים בתחום.

בנוסף, המסלול מאפשר לחוסכים להנות מאקזיטים רבים של חברות הייטק ישראליות מצליחות תוך הגנה מפני ירידת ערך גבוהה.

*שימו לב להלן דוגמה להתחשבנות בתום תקופת ההטבה.

מדוע כדאי?

 • גוף השקעה מוסדי אשר יאושר במסגרת המסלול, יהיה זכאי להגנת השקעה של 40% מסכום תיק השקעות בחברות הייטק ישראליות.
  במקרה של עליית ערך בתום תקופת התכנית, יעביר גוף ההשקעה המוסדי לרשות החדשנות שיעור של 10% מההפרש בין תשואת התיק ובין תשואת אג”ח מדינה לתקופת התיק.
 • התיק ינוהל על ידי גוף ההשקעה המוסדי לתקופת השקעה של 18 חודשים ותקופת החזקה של 7 שנים.

תנאי המסלול

למסלול זה רשאיים להגיש בקשה גופים מוסדיים ישראלים (חברות ביטוח, תאגידים בנקאיים, תאגידי עזר בנקאיים וקופות פנסיה וקרנות גמל) אשר מעוניינים להשקיע בחברות טכנולוגיה ישראליות הנמצאות בשלבי המכירות והצמיחה בתנאים הבאים:

 • ההשקעה יכולה להתבצע באופן ישיר על ידי גוף ההשקעה המוסדי או באמצעות תאגיד השקעה ייעודי כגון SPV או שותפות מוגבלת.
 • סוגי ההשקעות בגינן תינתן ההטבה הן:
 • השקעה במשותף (Co-Investment) – בסבב גיוס שלא יעלה על 120 מיליון ₪ וחלקו של הגוף המוסדי בסבב ההשקעה לא יעלה על שיעור 65% מסכום ההשקעה הכולל בסבב.
 • הלוואה המירה- הלוואה הניתנת להמרה במלואה למניות הלווה, בהתאם לתנאי המרה שנקבעו מראש.
 • הסכם הון עתידי- הסכם פשוט להון עתידי (SAFE).

*לתנאי המסלול המלאים יש לקרוא את מסלול ההטבה ונהלי המסלול.

באילו חברות הייטק ישראליות ניתן להשקיע? 

 1. תאגיד ישראלי (בעלת תעודת התאגדות ישראלית)
 2. המוסדי או תאגיד קשור אליו לא השקיעו בה בעבר.
 3. הכנסותיה בשנה הקלנדרית הקודמת מעל 10 מיליון ₪ או הושקעו בה בהון או בחוב לפחות 18 מיליון ₪.
 4. היא עומדת באחד מהמבחנים הבאים:

מבחן פיננסי
המבחן נבדק בהתאם למוצג בדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של החברה (דוחות סולו). בכדי לעמוד במבחן זה על החברה לעמוד בכל התנאים הבאים:

 • מעל 20% מהוצאותיה הן הוצאות מו”פ .
 • לפחות 10% מעובדיה בישראל או 10 מעובדים בישראל הם עובדי מו”פ.
 • מעל 50% מהוצאות המו”פ שלה הוצאו בישראל
 • היא אינה מבצעת מו”פ עבור אחר.
 • מניותיה אינן רשומות בבורסה בחו”ל או בישראל.
 • הכנסותיה נמוכות מ200 מיליון ₪.

מבחן טכנולוגי
המבחן הטכנולוגי הוא מבחן הנמדד על פי אמות המידה הבאות:

 • רמת החדשנות הטכנולוגית של החברה
 • היקף הוצאות המו”פ של החברה בישראל
 • פוטנציאל הצמיחה העסקי- כלכלי של החברה בעקבות ההשקעה
 • הגידול בהיקף פעילות החברה בישראל, כולל פעילות הייצור.
 • רמת האתגרים הטכנולוגיים והעסקיים העומדים בפני החברה.

 

קריטריונים להערכת בקשה

הקריטריונים לפיהם רשות החדשנות תבחן את הבקשות המוגשות במסלול זה:

 • יעילות תהליך ההשקעה לביצוע הליך השקעה מהיר ויעיל בחברות הייטק ישראליות
 • ניסיון בהשקעות בחברות עתירות ידע
 • יכולות ארגוניות לניתוח ולשערוך ההשקעות בחברות הייטק ישראליות
 • יכולות ארגוניות לשיתופי פעולה עם משקיעים

איך מגישים בקשה?

מסלול זה סגור להגשת בקשה לבחירת גופים מוסדיים חדשים.

הגופים המוסדיים שנבחרו במסגרת מסלול זה, מוזמנים להגיש בקשות לאישור השקעות חדשות. על מנת להגיש בקשה להשקעה אנא בחרו בקבוצת טפסי הבקשה שמופיעים מטה ובהתאם להשקעה שאתם מתכוונים לבצע.
לאחר הורדה ומילוי של הטפסים יש לשלוח אותם מצורפים לכתובת הדוא”ל: Institutional_program@innovationisrael.org.il

מועד סיום ההגשה הינו בהתאם לתקופה שנקבעה מול כל גוף.

 

לנוחיותכם/ן על מנת להכיר בדוחות הכספיים בהטבה, תוכלו להוריד קובץ המציג את החישוב שווי האופציה הניתנת למציע.

טפסים ומסמכים להגשה

בקשה לאישור השקעה

על ההסכם לכלול את פירוט תנאי ההשקעה, סכום סבב ההשקעה הכולל, מחיר למניה מועד ביצוע ההשקעה בפועל ותנאים לסגירה, מכתבי side lettetr, נספחים וכדומה

על ה CAP TABLE להציג את טבלת השקעות שבוצעו בחברה בהון או בחוב בה יפורטו סבבי ההשקעות של החברה מיום הקמתה ועד לאחר ביצוע ההשקעה ולכלול את תאריך ביצוע ההשקעה, סכום ההשקעה, שם המשקיע ותיאור הסבב . על המסמך להחתם על ידי עו”ד של החברה

על החברה להצהיר כי היא מייעדת 20% לפחות מההשקעה המוגנת למשימות מו”פ בישראל במהלך תקופה של עד 3 שנים. על ההצהרה להחתם ע”י מורשה חתימה בחברה

בקשה לאישור חברת הייטק ישראלית

יש להגיש הצהרות רו”ח המבקר של החברה ושל מקבל האישור כי מקבל האישור או תאגיד הקשור אליו לא רכשו מניות שלה, העניקו לה הלוואה המירה או מימון המיר לפני תקופת ההשקעה המאושרת

על הדוח להיות עבור השנה הקלנדרית הקודמת למועד ההשקעה המתוכנן. במידה ולחברה אין דוח כספי מבוקר וחתום לשנה זו ניתן לצרף דוח כספי שנתי בוקר וחתום אחרון וגם אישור רו”ח המבקר של החברה בדבר סך ההכנסות בחברה, שנצברו במהלך ארבעת הרבעונים הקודמים למועד חתימת הסכם ההשקעה

על ה CAP TABLE להציג את טבלת השקעות שבוצעו בחברה בהון או בחוב בה יפורטו סבבי ההשקעות של החברה מיום הקמתה ועד למועד הגשת הבקשה ולכלול את תאריך ביצוע ההשקעה, סכום ההשקעה, שם המשקיע ותיאור הסבב . על המסמך להחתם על ידי עו”ד של החברה

נדרש רק במידה והחברה עומדת בתנאי המסלול המופיעים בסעיף 8.2.4.1 למסלול ההטבה

בקשה לאישור תאגיד השקעה ייעודי

יש לצרף את טבלת ההשקעות או מסמך מקביל אחר, המפרט את אחוזי הבעלות בתאגיד ההשקעה הייעודי (לרבות סכומים שהכניסו שותפים בשותפות) במועד הגשת הבקשה, חתום על ידי מורשי החתימה בתאגיד המאשרים את תוכנו

על ההצהרה לציין שהתאגיד הוקם לצורך ביצוע השקעות כמפורט במסלול ההטבה. על ההצהרה להיות חתומה על ידי המחזיקים במחצית או יותר בזכות ההצבעה באסיפה הכללית של תאגיד ההשקעה הייעודי, אם התאגיד הייעודי הוא חברה, או בגוף מקביל לאסיפה הכללית במידה ואינו חברה, או הצהרה של השותף הכללי אם מדובר בשותפות מוגבלת

כל ההסכמים בין המבקש ובין תאגיד ההשקעה הייעודי.

בקשה להכרה באבן דרך
בקשה לאישור משקיע קשור

עבור משקיע קשור מסוג תאגיד בנקאי: רישיון/ היתר או אישור מיחידת הרישוי של הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל של התאגיד האמור לפיו הינו “תאגיד בנקאי” או “תאגיד עזר” כהגדרתם בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ”א- 1981. עבור משקיע קשור מסוג חברה מנהלת של קבוצת פנסיה וגמל או מבטח: רישיון/ היתר מכוח חוק הפיקוח על השירותים הפיננסיים (קופות גמל), התשס”ה-2005 של המשקיע הקשור או רישיון/ היתר מכוח חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ”א-1981 של המשקיע קשור.

עבור משקיע קשור מסוג חברה מנהלת של קבוצת פנסיה וגמל או מבטח בלבד: הצהרת המשקיע הקשור כי הוא נכלל בקבוצת המשקיעים כהגדרת מונח זה בסעיף 7.4.1.5.2.2 במסלול ההטבה של מקבל האישור חתום על ידי רו”ח או עו”ד.

עבור משקיע קשור מסוג חברה מנהלת של קבוצת פנסיה וגמל או מבטח בלבד.

עבור משקיע קשור מסוג חברה מנהלת של קבוצת פנסיה וגמל או מבטח בלבד.

יצירת קשר

שאלות על המסלול ניתן להפנות לדוא”ל: Institutional_program@innovationisrael.org.il

*כל האמור בעמוד זה, לרבות לעניין הגשת הבקשות, בחינתן, ההחלטה בדבר אישור או דחיה של בקשות, מתן הטבות והחובות והזכויות של מקבל הטבה, יהיו בהתאם לאמור

בהוראות חוק החדשנות, מסלול ההטבה הרלוונטי והכללים והנהלים שנקבעו מכוחם (לרבות אלו המופיעים באזור נהלי המסלול).

 

הודעה חשובה

הגופים הזוכים במסלול זה:

1. בנק לאומי – שוק ההון
2. בנק פועלים – שוק ההון
3. 
דיסקונט קפיטל
4. הפניקס
5. 
כלל ביטוח
6. מגדל
7. 
מור בית השקעות
8. מזרחי טפחות
9. מנורה מבטחים
10. פסגות בית השקעות

מוכנים להגיש בקשה? התחברות לאיזור האישי והגשת בקשה
<script>obApi('track', 'Lead');</script><script>function gtag_report_conversion(url) { var callback = function () { if (typeof(url) != 'undefined') { window.location = url; } }; gtag('event', 'conversion', { 'send_to': 'AW-721764322/hYfmCOzXs5IZEOL_lNgC', 'event_callback': callback }); return false; }</script><script> _tfa.push({notify: 'event', name: 'lead_keren_heznek', id: 1117963});</script><script>window.lintrk('track', { conversion_id: 17105345 });</script><script> fbq('track', 'Lead');</script><!-- Google --><script>function gtag_report_conversion(url) { var callback = function () { if (typeof(url) != 'undefined') { window.location = url; } }; gtag('event', 'conversion', { 'send_to': 'AW-721764322/hYfmCOzXs5IZEOL_lNgC', 'event_callback': callback }); return false; }</script>