קידום יכולות אנליזה להשקעה בתעשייה ההייטק של גופי שוק ההון המוסדיים

על המסלול

המסלול מסייע לגופי שוק ההון המוסדיים בישראל לבנות יכולות איתור וניתוח השקעות בחברות מהתעשיה עתירת הידע בישראל.

מטרת המסלול

פרוייקט בניית היכולות של גופי שוק ההון המוסדיים, יסייע באיתור ניתוח והשקעה של גופים אלו בתעשיה עתירת הידע בישראל, ובכך יגביר את ההשקעות ויפתח מומחיות של גופים אלו בתעשייה זו.

למי מיועד המסלול?

המסלול מיועד לגופי שוק ההון המוסדיים העונים על שתיים מתוך שלוש ההגדרות הבאות:

 1. קופות גמל או קרנות פנסיה העומדות בתנאי הסף המפורטים בסעיף 2.3 למסלול ההטבה.
 2. קרנות נאמנות העומדות בתנאי הסף המפורטים בסעיף 2.3 למסלול ההטבה.
 3. גוף מבטח העומד בתנאי הסף המפורטים בסעיף 2.3 למסלול ההטבה.

הסיוע יוענק בהתאם לכללים המפורטים בהוראות מסלול הטבה מס’ 40  של רשות החדשנות לקידום יכולות אנליזה להשקעה בתעשייה עתירת הידע אצל גופי שוק ההון המוסדיים.

מה מקבלים?

תקציב מאושר:

 • התקציב המאושר כהגדרתו בסעיף 2.2 למסלול ההטבה מס’ 40 לא ירד מ-0.5 מיליוני ש”ח ולא יעלה על תקרה של 1.5 מיליוני ש”ח בשנה, על פני חמשת שנות התוכנית.

שיעור ההשקעה הכספית:

 • בשלוש השנים הראשונות המענק המתקבל יהיה בשיעורים של 60%, 60%, 50% מהתקציב המאושר לשנה בהתאמה.
 • בשנה הרביעית והחמישית ממועד תחילת התיק, המענק יהיה בשיעורים של 40%, 30%  מהתקציב המאושר לשנה בהתאמה.
 • היקף ההשקעה מהתקציב מאושר בשנה הרביעית והחמישית תלוי בעמידה ביעדים שהוצבו.

מדוע כדאי?

הפרוייקט יגדיל את יכולות ההשקעה של הגופי שוק ההון המוסדיים בתעשיה עתירת הידע בישראל, מה שיביא את כלל המשק הישראלי להשתתפות ברווחי התעשיה ויגדיל את ההשקעות בתעשיה זו.

תנאי המסלול

תנאי הסף לקבלת מימון הרשות מכוח המסלול הינו עמידת מבקש בכל התנאים המפורטים להלן במצטבר:

 1. תאגיד ישראלי המנהל כספי לקוחות, שהוא, חברה השולטת בו או חברה בשליטת חברה כאמור הנם לפחות שניים מבין אלה:
  • מנהל “קופת גמל” או “קרן פנסיה” כהגדרתן בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס”ה 2005.
  • מנהל קרן כהגדרתו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ”ד-1994;
  • “מבטח” כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ”א 1981.
 2. המבקש אינו בעל חשבון מוגבל ואינו נמצא בתהליך כינוס נכסים, פירוק וכו’ ואין לו חובות בלתי מוסדרים לרשות החדשנות.
 3. המבקש לא קיבל ואינו עומד לקבל, לשם ביצוע תכנית אנליזות להשקעות בתעשייה עתירת הידע, סיוע מימוני מהממשלה או מרשות החדשנות, שלא לפי הוראות מסלול הטבה מס’  40.

קריטריונים להערכת בקשה

המבקשים יהיו כפופים לבדיקה של רשות החדשנות או מי מטעמה בהתאם לנהלים שיקבעו על ידי יו”ר רשות החדשנות, ובהתאם לאמות המידה הקבועות במסלול ההטבה.

הבקשות יוצגו בפני ועדת המחקר של הרשות ויבחנו בכפוף לעמידה בתנאי המסלול.

ועדת המחקר תדרג את הבקשות שיתקבלו כך שבקשות אשר קיבלו את הציון הגבוה ביותר, יאושרו.

איך מגישים בקשה?

ראשית, יש לקרוא את ההנחיות המופיעות במסלול ההטבה ובנהלי המסלול.

פירוט אופן ההגשה יפורט בעת פתיחת המסלול להגשת בקשה.

*רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי מסלול ההטבה.
במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע.
חברה המעוניינת לקבל אישור שבקשתה נקלטה כהלכה – מתבקשת להקדים ככל הניתן את מועד ההגשה.
בקשה שתתקבל אחרי 12:00 בצהרים או בצורה שאינה שלמה ותקינה – תדחה ותוחזר לשולח.

 

להגשת בקשה להליך התחרותי:

 1. יש לקרוא ראשית את מסלול ההטבה ואת נהלי המסלול
 2. להוריד ולמלא את טופס הבקשה
 3. לשלוח את טופס  לכתובת הדוא”ל: Institutional_program@innovationisrael.org.il

יצירת קשר

ניתן לפנות למנהלת התכנית דור ברדה באמצעות דוא”ל:  Dor.barda@innovationisrael.org.il

 

 

הודעה חשובה

יש לכם/ן שאלות על המסלול?
ריכזנו עבורכם/ן שאלות נפוצות ותשובות

מוכנים להגיש בקשה? התחברות לאיזור האישי והגשת בקשה
<script>obApi('track', 'Lead');</script><script>function gtag_report_conversion(url) { var callback = function () { if (typeof(url) != 'undefined') { window.location = url; } }; gtag('event', 'conversion', { 'send_to': 'AW-721764322/hYfmCOzXs5IZEOL_lNgC', 'event_callback': callback }); return false; }</script><script> _tfa.push({notify: 'event', name: 'lead_keren_heznek', id: 1117963});</script><script>window.lintrk('track', { conversion_id: 17105345 });</script><script> fbq('track', 'Lead');</script><!-- Google --><script>function gtag_report_conversion(url) { var callback = function () { if (typeof(url) != 'undefined') { window.location = url; } }; gtag('event', 'conversion', { 'send_to': 'AW-721764322/hYfmCOzXs5IZEOL_lNgC', 'event_callback': callback }); return false; }</script>