english-icon

הרשמה

0

תפקיד מערך הבדיקה

תפקיד מערך הבדיקה המקצועית הנו לבחון את הבקשות ולהעריכן עפ"י המדדים שקבעה וועדת המחקר בהתאם לחוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית ולהנחיות מועצת הרשות. הבקשות מוערכות עפ"י רמת החדשנות הטכנולוגית והפונקציונלית, ההיבט הכלכלי של תוצרי התוכנית ויכולת החברה. במקרה של תכניות שתוף פעולה (שת"פ) בינלאומי, בוחנים ומעריכים הבודקים, בנוסף, את איכות השת"פ ותרומתו לחברה הישראלית הן בהיבטים טכנולוגיים והן בהיבטים עסקיים. כמו כן אמונים הבודקים על בחינת סעיפי ההוצאות ותאימותם לכללי המימון. חוות הדעת כוללת גם המלצה תקציבית. בנוסף לבדיקה המקצועית עצמה, מסייעים הבודקים לרשות החדשנות בפעילויות נוספות ומגוונות, כולן לטובת העצמת התעשייה המקומית.   

​במסגרת הבדיקה המקצועית מתבצעת פגישה באתר החברה. הפגישה מאפשרת, בין השאר, התרשמות מהאתר ומהפעילות עצמה. בפגישה ניתנת לחברה הזדמנות להבהיר את בקשתה ולתת מענה לשאלות העשויות לעלות מקריאתה. הבודקים המקצועיים מונחים ומחויבים לנהוג בנימוס הראוי, לא לייעץ לחברה בשום צורה, ולשמור על סודיות המידע הנמסר להם ע"י החברות בכתב ובע"פ. הבודקים המקצועיים וראשי התחומים מציגים בפני ועדת המחקר את בקשת החברה ואת חוות הדעת. 

כיצד נבחרים הבודקים המקצועיים?

​מדי מספר שנים מתפרסם מכרז לגיוס מערך הבודקים. המכרז מציב דרישות גבוהות בנושאי השכלה, ניסיון מקצועי, ניסיון ניהולי ויכולות אישיות. ההיענות למכרז גבוהה מאד, עובדה המאפשרת לקלוט אנשים מתאימים ביותר. רבים מילאו תפקידים בכירים בתעשייה ברמות ניהול גבוהות ובהובלה טכנולוגית. מערך הבדיקה המקצועית מחולק למספר תחומים מקצועיים המנוהלים ע"י ראשי תחומים. התחומים הנם: מדעי החיים, תוכנה, תקשורת ואלקטרוניקה, מערכות, תעשיה מסורתית. בכל תחום נמצאים בודקים בעלי ידע וניסיון האמורים לכסות את ההיבט המקצועי של הבקשות המוגשות. חלק הולך וגדל של הבקשות המוגשות בימים אלה מתפרש על פני מספר תחומים מקצועיים, במקרים אלה מתמנה בודק נוסף על מנת לוודא כיסוי מקצועי נאות. איכות הבדיקה המקצועית הנה גבוהה וידועה בתעשייה. רבות העדויות של חברות להתייחסות רצינית לתוצאותיה ע"י משקיעים פרטיים.

0