מהפכה ברשות החדשנות: תקציב התמיכה בתעשייה המסורתית יעלה ל-125 מיליון ₪

07/01/2018

רשות החדשנות מכריזה על שינוי במיקוד פעילותה בתחום הייצור המתקדם- מתעשייה מסורתית לתעשייה מוטת ייצור. המשמעות: הרחבת החברות שייתמכו במסגרתה – כימיה, קוסמטיקה, מוצרי חשמל, מכונות פשוטות ועוד. במסגרת זאת, יעלה תקציב רשות החדשנות לתמיכה בתעשייה המסורתית ל-125 מיליון שקל, לעומת שנת 2016, אז עמד על 85 מיליון שקל. בין ההטבות המשמעותיות באופן בו עתידה לתמוך הרשות בתעשיית הייצור ניתן למצוא הקמה של זירה ייעודית עבור הייצור המתקדם, לצידה תפעל ועדת מחקר ייעודית לחברות המשתתפות בזירה. בנוסף, הענקת הפטור החלקי מתמלוגים בתנאים הקיימים היום תוארך לשלוש שנים נוספות, הגדלת היקף התמיכה הכספית בכל תכנית מכינת מו”פ ופתיחת שלושה כלי תמיכה נוספים במסגרתה. אהרון אהרון, מנכ”ל רשות החדשנות: “תעשיות הייצור בישראל אינן חדשניות מספיק, מתקשות להתחרות מול העלויות הנמוכות במזרח, ולא תמיד עומדות ברף האיכות והחדשנות של התעשייה במערב. הגדלת תקציב התמיכה של הרשות בתעשייה המסורתית יצמצם את הפער בין “כלכלת ההיי-טק” ל”כלכלה המסורתית” ויהפוך אותה לכלכלה מוטת חדשנות משגשגת, שהצלחתה תוכל לחלחל למספר רחב של ענפים”.

מועצת רשות החדשנות יוצאת בבשורה לחברות שמוגדרות “מעורבת עילית, ומוטות ייצור”- מעתה, הן יוכלו להגיש בקשות תכניות התמיכה של רשות החדשנות. 
 
כיום, מפעילה רשות החדשנות שתי תכניות המוכוונות לעידוד המו”פ והחדשנות בתעשייה המסורתית. הראשונה, תכנית התמיכה בתעשייה המסורתית, הפועלת משנת 2006 ומעניקה מענקי מו”פ לחברות מתחומי התעשייה המסורתית והמעורבת-מסורתית. ייחודה של התכנית טמון בהתאמת אמות המידה בהיבטי החדשנות לאישור תכניות מו”פ למאפייני החברות ולשוקי היעד בהן הן פעילות. ההטבות עצמן אף הן תוכננו בכדי לענות לצרכיהן הייחודיים של החברות המסתייעות בתכנית. בין היתר מוקנה לחברות קטנות ובינוניות המשתתפות בתכנית פטור מתשלום תמלוגים בשלוש השנים הראשונות לפעילותן ושיעורי תמלוגים מופחתים בהמשך הדרך (בכפוף לתנאים המוגדרים בנהלי התמלוגים). 
 
השנייה, הינה מכינת המו”פ, הפעילה אף היא מזה כעשר שנים. זוהי תכנית המיועדת לאותן חברות תעשייה מסורתית המתקשות לגבש נושא ראוי לביצוע תכנית מו”פ, כמו גם להיערך לביצועה של תכנית מו”פ. במסגרת המכינה מוצמד לחברה יועץ מומחה טכנולוגי לבחירתה, המבצע תהליך סדור אשר מטרתו לאתר כיווני מו”פ אפשריים המתאימים ליכולותיה וליעדיה של החברה ולהנחות אותה לקראת הגשה של תכנית מו”פ במסגרת תכנית התמיכה בתעשייה המסורתית שהוזכרה לעיל. הייעוץ הניתן הינו בהיקף של עד 42,000 ₪. השתתפות החברה היא בשיעור של 25%. החברות מלוות באופן צמוד ע”י ועדת היגוי.
 
בשנת 2015 בוצעה הערכה של תכניות התמיכה בתעשיה המסורתית ע”י יחידת האסטרטגיה בלשכת המדע”ר. תוצאות ההערכה הצביעו בין היתר על אפקטיביות גבוהה של תכניות אלו כפלטפורמה לשיפור כושר התחרותיות של החברות שנתמכו במסגרתן.

המלצות נוספות שנבעו מעבודת  זו היו:

 1. התאמת אוכלוסיית החברות 

  הערכה

  הנתמכות במסגרת התכנית כך שתכיל גם חברות תעשייתיות מתחומים נוספים, אשר מאופיינות בהיותן מוטות ייצור (ולא מוטת חדשנות).

 2. עיבוי היקף הפעילות לקידום חברות אלו והשקת מסלולי חדשנות נוספים עבורן.
 
לאור זאת, זירת ייצור מתקדם נקבעה להיות הגוף ברשות החדשנות האמון על קידום אוכלוסיית החברות התעשייתיות שאינן מוטות חדשנות ליישם תהליכי מו”פ וחדשנות, כפי שהשתקף מלקחי עבודת ההערכה. זירת הייצור המתקדם הינה הפלטפורמה אשר תסדיר את תפעול מסלולי המשנה הראשונים של הזירה. מסלולי משנה אלו מבוססים כמעט לחלוטין על התכניות הקיימות, בשינויים ובהתאמות קלות הנובעים מלקחים שהופקו מהפעלתן ארוכת השנים של התכניות, כמו גם ממסקנות עבודת ההערכה.
 

להלן השינויים במסלולי המשנה, המתמקדים ראשית באוכלוסיית היעד:

כפועל יוצא מן הלקחים שנלמדו, זירת הייצור המתקדם משנה במידת מה את אוכלוסיית החברות הזכאיות להסתייע במסלולי המשנה הכלולים בו –

 1. נוספה דרישה קטגורית להגבלת השיוך למסלול לחברות תעשייתיות בלבד.
 2. חברות תעשייתיות מתחומי התעשייה המסורתית והתעשייה המעורבת-מסורתית ע”פ הגדרות הלמ”ס (מזון, משקאות, טקסטיל והלבשה, עור, מתכת ומוצריה, עץ פלסטיק, גומי, חומרי בניין) תמשכנה להשתייך למסלול ללא מגבלה וללא שינוי.
 3. חברות תעשייתיות מתחום התעשייה המעורבת-עלית (מכונות פשוטות, כימיה, קוסמטיקה, מוצרי חשמל, חלקי רכב) תשוייכנה למסלול אם הן מוטת ייצור באופיין (שיעור עובדי הייצור מתוך מצבת העובדים שלהן – גבוה, בעוד ששיעורם של עובדי המו”פ מתוך מצבת העובדים שלהן – נמוך).

מסלול משנה מופ”ת (מו”פ בתעשיית הייצור)

מסלול משנה זה מחליף את תכנית התמיכה בתעשיה המסורתית המפורטת בשינויים קלים.
 1. שיעורי התמיכה: 20% – 50% (תוספת 10% לחברות באזור פיתוח א’).
 2. דגש על שיעור הייצור בארץ כאמת מידה מהותית לאישור בקשות.
 3. המשך הפטור מתשלום תמלוגים לחברות קטנות ובינוניות המייצרות בארץ בשלוש השנים הראשונות להיותן נתמכות ע”י הרשות (עד סוף שנת 2020 – שאז תבוצע הערכה מחודשת לסוגיית הפטור מתמלוגים).
 4. שיעור תמלוגים מופחת לשאר החברות הקטנות והבינוניות המייצרות בארץ.
 5. אפשרות לשיתוף בידע עם חברות/אקדמיה – כרגע דורשת הרשות כי כל הידע יהיה בבעלות של מקבל המענק – המטרה היא לעודד חיבורים של סטרטאפים לחברות תעשייתיות. נפתחה אפשרות לחלק את הבעלות על הידע החדש בין הסטארט-אפ לחברה התעשייתית. כיום מוגדרת תקופת מעבר בת 12 חודש במהלכה חברות אשר נתמכו כחברות תעשיה מסורתית ואינן מוכרות כחברות תעשיית הייצור בעקבות הפעלת המסלול, תוכלנה ליהנות מן ההטבות המוקנות במסגרתו לטובת הגשת תכנית המשך.

מסלול משנה מכינת המו”פ

מסלול משנה זה מחליף את תכנית המכינה במו”פ בשינויים ובתוספות כפועל יוצא מן הלקחים  שהופקו מהפעלתו כמפורט להלן:

 1. המסלול יוותר עדיין מסלול ייעוצי המכין חברות להגיש תכניות מו”פ.
 2. היקף התמיכה התקציבית יורחב ל- 75,000 ₪ אולם שיעור השתתפות החברות בביצוע התכניות יעלה ל- 33%. (מ 40,000 ₪).
 3. בנוסף, יתווספו כלי תמיכה נוספים:
 • מסלול ייעודי לתמיכה בפתרון בעיות בייצור.
 • מסלול ייעודי לביצוע בדיקות היתכנות לפני ביצוע מו”פ.
 • מסלול ייעודי לגיבוש פתרונות לשיפורי תהליכי ייצור להגברת הפריון. 
לוועדת המחקר תוקנה הסמכות למנות צוות מלווה אשר ימשיך במתכונת הליווי הצמוד הניתן כיום לחברות הפעילות במכינה.
*כנהוג, החלטות מועצת הרשות מונחות כעת על שולחנם של שר הכלכלה ושר האוצר לאשרור*