מוזמנים לצפות בוובינר על כל חבילת הסיוע בזמן מלחמת “חרבות ברזל”

רשות החדשנות החליטה על הקמת ערוץ מהיר של 400 מיליון ₪ להארכת ה- Runway של חברות הזנק. בנוסף, תכנית הורייזן של האיחוד האירופי ביצע דחייה במועדי הגשת הבקשות למענקים במספר תוכניות מובילות.

בעקבות פניה לאיחוד האירופי ולמנהלי תכנית הורייזן לדחייה של מועדי ההגשה בעקבות המלחמה: עודכנו כי מועד ההגשה במסלול היחידני EIC Accelerator נדחה לבקשתנו בכ- 20 יום (מה 19/10 ל 8/11) , במסלול Pathfinder Challenges נדחה מועד ההגשה מה 18/10 ל 25/10 – מדובר בצעד משמעותי שמעניק לחברות ההייטק הישראליות אורך נשימה של עוד כ 20 יום להגשות. חשוב לציין כי מדובר במסלול מענקים משמעותי מאוד לחברות, כאשר חברות זוכות צפויות לקבל מענק של עד 2.5 מיליון יורו מענק בנוסף יכולות לקבל השקעת equity של עד 15 מיליון יורו. עוד חשוב לציין כי רק במרץ האחרון קיבלו 5 חברות יחד כ 50 מיליון יורו במענקים וב-Equity. ההקלות לאיחוד האירופי נכנסות לתוקף באופן מיידי.

בנוסף, במטרה לסייע לחברות בהתמודדות עם קשיים הנובעים כתוצאה ממלחמת “חרבות ברזל” בשל מצב החירום השורר במשק, מאשרת ועדת המחקר מתוקף סמכותה בחוק ובמסלול ההטבה כי למרות הקבוע בנהלי מסלול ההטבה 200-01 ו-200-02, לתקופה של 90 יום, החל מהיום, יחולו ההסדרים הבאים:

 1. הארכת מועד הגשת הבהרות וחוסרים לצורך בדיקת בקשות חדשות שהוגשו (מעבר ל 48 שעות הקבועות בנוהל). הגורם בעל הסמכות לאשר: מנהל חטיבת התפעול.
 2. דחיית מועד להצגת מימון משלים לתקופה נוספת של עד 3 חודשים (מעבר ל-60 יום הקבועים בנוהל). הגורם בעל הסמכות לאשר: מנהל חטיבת התפעול.
 3. דחיית מועד החתימה על מסמכי הפעלת התיק ב-60 יום נוספים (מעבר ל-60 יום הקבועים בנוהל). הגורם בעל הסמכות לאשר: מנהל חטיבת התפעול.
 4. הקלה בנושא אימות חתימות על דוחות ומסמכים המוגשים לרשות. הגורם בעל הסמכות לאשר: מנהל חטיבת התפעול.
 5. מתן אפשרות להגשה של דיווחים במערכת החברות ללא צרוף של העתק סרוק.
 6. דחיית מועד הגשה של דוחות תקופתיים בשלושה חודשים נוספים (מעבר ל-60 יום הקבועים בנוהל).
 7. מתן אפשרות להגשה של דוחות תקופתיים לתקופה הקצרה משלושה חודשים.
 8. בהגשת דוחות תקופתיים מסלול ירוק המאפשר חריגה בתת סעיף תקציבי ללא צורך בהגשת בקשה לשינויים עד ל20% (בנוהל נקבע 15%)
 9. מתן אפשרות להגשה של בקשת שינויים נוספת בתוכנית מאושרת (בנוסף ל-2 הבקשות שניתן להגיש כפי שנקבע בנוהל).
 10. אישור להגשת בקשות לשינויים גם לאחר המועד שצויין בנוהל (בנוהל נקבע כי בקשה ראשונה תוגש עד חודשים לפני תום תקופת המו”פ והשנייה תוגש ביחד עם הדו”ח הכספי הסופי). הגורם בעל הסמכות לאשר: מנהל חטיבת התפעול, בצירוף מנהל חטיבת צמיחה.
 11. מתן אפשרות להגשת בקשת שינויים מהותית גם במועד סגירת התיק ( לא ניתן עפ”י הנוהל).
 12. דחיית מועד הגשת דו”ח טכני סופי ודו”ח כספי סופי בשלושה חודשים נוספים (מעבר ל 90 יום הקבועים בנוהל).
 13. מתן אפשרות לביצוע של ביקורת סופית ללא ביקור של רו”ח בחברה. הגורם בעל הסמכות לאשר: מנהל חטיבת התפעול.
 14. הכרה בדו”ח הכספי הסופי בהוצאות שנצברו בתקופת המו”פ המאושרת ואשר שולמו ונפרעו בפועל לא יאוחר מ-120 יום מתום תקופת המו”פ המאושרת (עפ”י הנוהל ניתן להכיר בהוצאות ששולמו נפרעו במהלך 60 יום מתום תקופת המו”פ בלבד). הגורם בעל הסמכות לאשר: מנהל חטיבת התפעול.
 15. מתן אפשרות לפריסה או לדחייה של תשלומי תמלוגים וחובות שוטפים אחרים (בכפוף לתשלום הפרשי ריבית והצמדה). הגורם בעל הסמכות לאשר: ועדת פריסות.
 16. אי עיכוב תשלומים לחברות בשל חובות שוטפים לרשות בסכום שאינו עולה על 10,000 ₪ בגין תקופת דיווח אחרונה בלבד.
 17. אי עיכוב תשלומים לחברות בשל אי הגשת אישור רו”ח.

הקליקו לקרוא על הליך ערוץ מענקים מהיר לתמיכה במענקי מו”פ של פרויקטים טכנולוגיים


העמוד פורסם בתאריך 19.10.2023