בקשה לקבלת מידע (RFI) והזמנה להבעת עמדה לגבי מסלול לעידוד השקעות מוסדיות בתעשיית הון הסיכון הישראלית באמצעות קרנות הון סיכון

תמצית הקול קורא

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: “רשות החדשנות” או “הרשות”) בוחנת את עיצובו של מסלול אפשרי חדש לעידוד הגדלת ההון המוסדי המקומי המושקע בחברות הייטק ישראליות באמצעות קרנות הון סיכון ישראליות, דרך מנגנון הגדלת או מינוף תשואה (Leveraged upside) (להלן: “המסלול”).
הרשות מזמינה את הציבור להציג בפניה את עמדותיו והצעותיו ביחס לעקרונות המסלול המפורטים להלן.

 

תיאור הקול הקורא

קהלי יעד

המסלול יתמוך ויסייע למחקר והפיתוח בתעשיית ההייטק הישראלית באמצעות, בין השאר:

 • הגדלת זמינות ההון עבור קרנות הון סיכון וחברות הייטק ישראליות;
 • הרחבת היקף השקעות המוסדיים בקרנות הון סיכון ישראליות (בדגש על שלבים מוקדמים,) והמשך בנייה והאצת הממשקים בין המוסדיים לקרנות הון סיכון ישראליות;
 • הגדלת יציבות שוק ההון סיכון המקומי אל מול זעזועים ותנודות מאקרו-כלכליות, אשר הן בעלות השפעה שלילית על תעשיית ההייטק הישראלית;

עקרונות

 1. “מסלול ירוק” – לכל מוסדי שיעמוד בתנאי הסף להשתתפות במסלול תוקצה מסגרת השקעה בהתאם לבקשתו, וכן להיקף כלל הבקשות של מוסדיים נוספים אל מול התקציב הממשלתי המוגבל.
 2. ההשתתפות במסלול לא תמנע או תגביל את המוסדי בהשקעות נוספות בכל חברה או קרן, לרבות כאלו שבתיקי ההשקעות (Portfolios) של הקרנות בהן השקיע דרך המסלול.
 3. מוסדיים לצורך המסלול יהיו כאלו העונים על ההגדרות של חברה מנהלת של “קופת גמל” או “קרן פנסיה,” או “מבטח” בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) או חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) לפי העניין.
 4. הגדרת קרן הון סיכון ישראלית תתבסס, בין השאר, על היקף משמעותי (כ- 75%) של השקעה בחברות המאוגדות בישראל.
 5. השקעות שיבוצעו על-ידי גופים מוסדיים מקומיים מיום פרסום הקול הקורא ייתכן ויוכלו להיות מוכרות כהשקעות במסגרת המסלול, בכפוף לאישור מסגרת ההשקעה למוסדי במסלול.
 6. תקופת ההשקעה של המוסדי בקרנות תהיה תחומה בזמן, עד 18 או 24 חודשים, ותהיה אפשרות להגיש בקשה להארכת התקופה.
 7. במהלך תקופת ההשקעה תתבצענה בדיקות באבני דרך קבועות וידועות מראש על מנת לוודא התקדמות סבירה של השקעות המוסדי. אי-עמידה באבן דרך עשויה להוביל לצמצום מסגרת ההשקעה שטרם נוצלה.
 8. עבור כל 1 ₪ של השקעה מוסדית בקרנות הון סיכון ישראליות, יתווספו 0.3 ₪ מימון נוסף של רשות החדשנות, אלה יחד יהיו מסגרת ההשקעה הכוללת.
 9. סכום המימון המקסימלי שמוסדי מסוים יוכל להשתמש בו עבור השקעה בקרן בודדת יהיה כ- 28 מיליון ₪ (כ-7.5 מיליון דולר) ויינתן אל מול השקעת מוסדי של כ- 93 מיליון ₪ (כ-25 מיליון דולר) ומעלה בקרן. אם המוסדי משקיע בקרן סכום גבוה מ-93 מיליון ₪ (כ-25 מיליון דולר) יקטן שיעור מימון הרשות בהתאם.
 10. סכום מימון הרשות המרבי בקרן בודדת, בה משקיעים מספר מוסדיים, יהיה כ- 67 מיליון ₪ (כ-18 מיליון דולר) ויינתן אל מול השקעה של כ-223 מיליון ₪ (כ-60 מיליון דולר) ומעלה של כלל המוסדיים באותה הקרן, תחת מנגנון של “כל הקודם זוכה” או של הפחתה יחסית בדיעבד במסגרת זמן קצרה ותחומה מראש. על המוסדיים יהיה לוודא עמידה של הקרן בעקרון הנ”ל בהסכם מולה.
 11. גודל הקרן המקסימלי שמוסדי יוכל להשקיע בה במסגרת המסלול יהיה כ- 740 מיליון ₪ (כ- 200 מיליון דולר) בסגירה הסופית של הקרן (וזאת במטרה למקד את המסלול בקרנות הון סיכון המשקיעות בחברות בשלבי השקעה מוקדמים.)
 12. המימון המרבי שיינתן על ידי הרשות למוסדי יחיד במסגרת המסלול יהיה כ- 165 מיליון ₪ (כ- 45 מיליון דולר) ויינתן אל מול השקעת מוסדי של 550 מיליון ₪ (כ150- מיליון דולר) ומעלה בקרן.
 13. מסגרת ההשקעה הכוללת תנוהל על-ידי המוסדי, בכפוף לתנאי המסלול, וללא כל קשר ישיר בין הרשות לקרנות.
 14. רשות החדשנות תעביר את חלקה במסגרת ההשקעה הכוללת אל המוסדי, בהתאם לקריאות לכסף שהמוסדי יקבל ממנהלי הקרנות.
 15. מימון הרשות יוחזר לרשות בתוספת שיעור קבוע וידוע מראש (המשקף את עלויות גיוס החוב של המדינה) כאשר התשואה שתתקבל ממסגרת ההשקעה הכוללת תישאר בידי המוסדי.
 16. כל תשלום מהקרן למוסדי לאורך חיי הקרן, יחייב את המוסדי להעביר לרשות תשלום יחסי בהתאם לשיעור מימון הרשות.
 17. למוסדי תהיה האפשרות להחזר המימון של הרשות בכל זמן שיבחר עד למועד פירוק הקרן (Early Buyout) כאשר החזר בתוך השנתיים הראשונות יהיה בתנאים מיטיבים. אחרת, תעשה התחשבנות במועד פירוק הקרן.
 18. מנגנוני ההתחשבנות או ההחזר המוקדם יהיו נפרדים עבור כל השקעת מוסדי בקרן בודדת, ולא עבור תיק ההשקעה אשר יכול לכלול כמה קרנות.
 19. מימון הרשות ישמש, בין היתר, לתשלום עבור הוצאות הניהול של הקרן, באופן יחסי לשיעור מימון הרשות ממסגרת ההשקעה הכוללת.
 20. למען הסר ספק, הרשות לא תשתתף יחד עם המוסדי בעלויות הנלוות להתקשרות עם הקרנות, כגון שכר טרחת עורכי דין, רואי חשבון, מעריכי שווי או כל יועץ אחר אשר המוסדי יבקש לשכור את שירותיו בקשר להשקעותיו בקרנות.
 21. במקרה בו תשואת הקרן חיובית, אך קטנה מהתוספת בשיעור קבוע למימון הרשות, התשלום לרשות יקטן באופן יחסי לשיעור מימון הרשות מההשקעה בקרן.
 22. במקרה בו תשואת הקרן שלילית, ההחזר לרשות יקטן באופן יחסי לשיעור מימון הרשות מההשקעה בקרן.
 23. פרסום המסלול ותחילת ההגשות אליו עתידים להתבצע ברבעון השני של 2024.

מידע כללי ושמירת זכויות

 • למען הסר ספק, מובהר כי אין בפנייה זו או בטיוטות המצורפות לה, כדי לחייב את רשות החדשנות בכל אופן שהוא, לרבות בעניין האפשרות להמשיך בתהליך זה, כולל הזמנות נוספות להבעת עמדה, ואין בה כדי ליצור התחייבות של רשות החדשנות כלפי הנמענים או המשיבים לפנייה זו, והיא מהווה פנייה מקדמית לצורך קבלת מידע בלבד, ובעקבותיה תשקול רשות החדשנות את המשך פעולותיה.
 • מבלי לגרוע מהאמור בבקשה זו, רשות החדשנות או מי מטעמה שומרת לעצמה את הזכות לפנות בשאלות הבהרה או בפנייה לקבלת מידע או כל נתון אחר למשיבים לפנייה זו, כולם או חלקם, החל
 • ממועד פרסום פנייה זו.
 • רשות החדשנות או מי מטעמה רשאית להשתמש בתוכן ניירות העמדה ונספחיהם או כל מסמך אחר שיוגש לצורך גיבוש המלצות ביחס למסלול, או לשם כל שימוש אחר, ושומרת לעצמה את הזכות להשיב או לא להשיב לתגובות שיתקבלו לפנייה זו, ככל שיתקבלו.
 • מובהר כי רשות החדשנות רשאית להשתמש בכל מידע שיימסר על ידי המשיבים לפניה זו ולאור כך המשיבים יהיו מנועים מלטעון כנגד רשות החדשנות או מי מטעמה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי בדבר זכויות כלשהן הקשורות ו/או הנובעות מתשובתם לפנייה זו ו/או מהחומר שיצורף לפנייה זו.
 • אין בפנייה זו כדי ליצור מחויבות כלפי מי מהמשיבים לפנייה זו ורשות החדשנות או מי מטעמה תהיה רשאית לשקול צעדיה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. רשות החדשנות או מי מטעמה רשאית להיפגש בכל שלב שהוא עם כל גוף או משיב שתמצא לנכון, בהתאם להוראות כל דין, ומבלי שיחולו עליה מגבלות מכל סוג שהוא.
 • אין לראות בפרסום פנייה למידע זו, בטיוטות המצורפות לה או בכל מעשה בגינה משום התחייבות כלשהי של ממשלת ישראל, רשות החדשנות, או מי מטעמם, כלפי אדם או גוף כלשהו.
 • כל ההוצאות הכרוכות להכנת והגשת המידע בתגובה לפנייה זו הן באחריות ובמימון הבלעדיים של הנמענים או המשיבים לפנייה זו.
 • מענה לפנייה זו אינו תחליף להגשת בקשה מסודרת לקבלת סיוע ממי ממסלולי ההטבה השונים של רשות החדשנות, הקיימים במועד פרסום פנייה זו או שיהיו בתוקף בעתיד, על-פי ההוראות, הכללים והנהלים של מסלולי הטבה אלו.
 • הגשת מענה לבקשה למידע זו אינה תנאי להשתתפות בהליכים עתידיים אם וככל שיהיו כאלה.
 • מודגש כי רשות החדשנות טרם החליטה אם וכיצד לפעול בנושא, ופנייה זו אינה בבחינת הזמנה להגיש הצעות ואינה חלק מהליכי מכרז או הליך אחר לקבלת הצעות, אלא פנייה לקבלת מידע בלבד ובעקבותיה תשקול רשות החדשנות את המשך פעולותיה. יובהר ויודגש כי בקשה זו אינה תקנות חובת המכרזים, מהווה הצעה או הזמנה להגשת בקשה או ליצירת התקשרות על-פי התשנ”ג,1993- או על-פי כל דין או נוהל אחר.
 • למען הסר ספק, מובהר כי אין בפנייה זו או בטיוטות המצורפות לה, כדי לחייב את רשות החדשנות בכל אופן שהוא, לרבות בעניין האפשרות להמשיך בתהליך זה, כולל הזמנות נוספות להבעת עמדה, ואין בה כדי ליצור התחייבות של רשות החדשנות כלפי הנמענים או המשיבים לפנייה זו, והיא מהווה פנייה מקדמית לצורך קבלת מידע בלבד, ובעקבותיה תשקול רשות החדשנות את המשך פעולותיה.

הגשת תגובות

המעוניינים להציג את עמדותיהם בנושא המסלול, מתבקשים להעביר את התייחסותם בדוא”ל: Oran.Rozenberg@innovationisrael.org.il ולא יאוחר מיום 1.3.2024.
המגיש יציין בפתח נייר העמדה את מי הוא מייצג (לדוגמה: חברת ביטוח, בית השקעות, חברה, יזם, משקיע פרטי, תאגיד בנקאי, אקדמיה או כל ישות אחרת.)