קול קורא לפיילוטים עם המשרד לביטחון לאומי

תאריך אחרון להגשה 

19/08/2024

חטיבות

צמיחה וייצור מתקדם

תמצית הקול קורא

 

רשות החדשנות והמשרד לביטחון לאומי מזמינים חברות טכנולוגיות להגיש בקשה לקבלת מענק תמיכה לבחינת היתכנות טכנולוגית באתרי הרצה בגופי הביטחון במטרה להציע פתרונות טכנולוגיים לאתגרי גופי הביטחון הישראליים.

מטרת התוכנית זו – לעודד ולסייע בפיתוח מוצרים ותהליכים שיאפשרו להשפיע על היכולת האופרטיבית או שיפור השירותים המוענקים על ידי המשרד לביטחון לאומי וגופי הביטחון הלאומי בישראל.

תיאור הקול הקורא

קהלי יעד 

המסלול מיועד לחברות טכנולוגיות ישראליות אשר יבצעו את הפיילוט בגופים בטחונים ישראליים או על בסיס יכולות, נתונים או מידע הנמצא ברשותם.

גובה המענק

 • תמיכה כספית בשיעור של עד 50% מההוצאות המאושרות.
 • תמיכה כספית בשיעור חריג של 60% מהוצאות המאושרות תינתן לתכנית בעלת פוטנציאל להשפעה יוצאת דופן על ייעול ושיפור היכולת האופרטיבית או השירותים המוענקים על -ידי המשרד לביטחון לאומי או גוף ביטחון לאומי.

תחומים מועדפים

הנושאים ממוקדים במשרד לביטחון לאומי , שירות בתי הסוהר, הרשות לכבאות והצלה והרשות לביטחון קהילתי והמטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת בלבד. עם זאת, ניתן בתיאום עם הגוף הביטחוני, להגיש בנוסף לנושאים המפורטים – טכנולוגיות אשר צפויות להשפיע על היכולת האופרטיבית או שיפור השירותים המוענקים על-ידי המשרד לביטחון לאומי וגופי ביטחון הלאומי:

 1. ניתוח נתונים מבוסס AI לאיתור תובנות, דפוסים והצפתם באופן אורגני בשילוב אלגוריתמיקה ליצירת משמעויות והמלצות מבצעיות להפעלת כוחות וניצול משאבים מיטבי.מערכת גנרית שתלמד מבסיסי נתונים קיים , תוזן הלאה בשוטף ותותאם לנושא  או למס’ נושאים באופן גנרי.
 2. רחפן כיבוי כבד להתזה/הטלה מכוונת של עשרות ק”ג ומעלה של חומר כיבוי/מעכב בעירה.
 3. כלי תת מימי או זרוע מתכווננת לאיתור חפצים במים רדודים וסביב דופן סירות/אוניות וכד’.
 4. צמיד חכם להעברת מיקום ושידור מצבי מצוקה בבית סוהר  לאוכלוסיית אסירים או סוהרים.
 5. גילוי ואיתור אמצעים אסורים בבתי הסוהר בכלל וכן בתאים מרחוק, גילוי וחסימה של סלולר ברמת התא, ספירת אנשים בתא מרחוק.
 6. אנליטיקה לאיתור אנומאליות בחצרות הכלא – יכולות ווידאו אנליטיקה  למצלמות קיימות לאיתור אנומאליות ואנליטיקה אקוסטית לזיהוי במיקרופונים.
 7. מערכת לגילוי אנומליות בכלי רכב וסחורות לנכנסים וליוצאים מבית הסוהר.
 8. ניטור וויסות צריכת אנרגיה במתחמי כליאה תוך שימוש ב AI, שימוש באנרגיות מתחדשות ופתרונות לצמצום צריכת מים וחשמל.
 9. אנליטיקה אקוסטית לאיתור והתרעה על אנומליות במרחב הציבורי (כגון ירי, צעקות , המולה, קריאה לעזרה, שבר זכוכית, תאונה).
 10. מניעת וצמצום חבלה וגניבות לכלים חקלאיים, רכוש, בעלי חיים ותוצרת פרי במרחב הכפרי.
 11. מערכת לומדת להערכת מסוכנות שבה נמצאים ילדים ובני נוער המשתפים ברשת ביטויי מצוקה ופגיעה עד כדי חשש לחיי אדם.
 12. מערכת לומדת ע”ב מאגר מידע קיים המציעה אפשרויות למענה מיטבי לפוסטים ולתכנים של מצוקה, אלימות ופגיעה במרחב המקוון, מעולמות התוכן של המטה הלאומי 105.
 13. ניתן להגיש בנוסף לנושאים המפורטים – טכנולוגיות אשר צפויות להשפיע על היכולת האופרטיבית או שיפור השירותים המוענקים על-ידי המשרד לביטחון פנים וגופי ביטחון הפנים.

תנאי סף

 • על מגישת הבקשה להיות חברה רשומה בישראל שאינה חברה ממשלתית.
 • ככל שהבקשה כוללת רכיב של מתקן הרצה באתר הרצה כהגדרתם במסלול ההטבה, להגשה יצורף מכתב הצהרת כוונות (LOI), זיכרון דברים או הסכם בין הגוף הבטחוני לחברה על כוונתו להתקשרות עם החברה בתוכנית ההרצה.
 • התוכנית תעמוד באחד או יותר מהבאים: א) תבוצע בשיתוף עם המשרד לביטחון לאומי או גוף ביטחון לאומי; או ב) תתבסס על יכולות, נתונים או מידע הנמצאים ברשות המשרד לביטחון לאומי או גוף ביטחון לאומי.
 • התכנית נותנת מענה לצרכים הנגזרים מפעילות של המשרד לביטחון לאומי או גוף ביטחון לאומי.
 • על החברה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בחוק החדשנות, מסלול הטבה מס’ 2 (ראו נספח יט’) ונהלי המסלול (כולל הנהלים: 200-01, 200-02, 200-03, 200-04, 200-06).

קריטריונים להערכת בקשה

הבקשות ייבחנו לפי אמות המידה של המסלול (המופיעות תחת מסלול הטבה מס’ 2 נספח משנה י”ט):

 • רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התוכנית.
 • רמת האתגרים במימוש התוכנית.
 • התרומה הטכנולוגית והתעסוקתית של התוכנית לכלכלה הישראלית.
 • פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של המבקש עקב הצלחת התוכנית.
 • יכולות המבקש, ובכללן יכולות הניהול והיכולת להביא להשלמת התוכנית ומימושה העסקי
 • איכות תכנית ההרצה – איכות אתר ההרצה, שיתוף פעולה בין החברה לאתר הפיילוט והתועלת שתצמח לחברה מתוכנית ההרצה בהיבטי התאמה לשווקי היעד בארץ, בחו”ל ומסחור.
 • מידת ההשפעה הצפויה של התוכנית על שיפור היכולת האופרטיבית או השירותים המוענקים ע”י המשרד לביטחון לאומי או גופי ביטחון לאומי.

אופן הגשת הבקשה

* אופן הגשת הבקשה נעשית באזור האישי של אתר רשות החדשנות.
* מידע אודות אופן הגשת הבקשה והטפסים שיש לצרף אליה ההגשה מופיעים בפירוט בדף מסלול הטבה 2- נספח משנה י”ט- מסלול לתמיכה משותפת עם משרד לביטחון לאומי
* ניתן להגיש בקשות עד לתאריך 19/08/2023 בשעה 12:00 בצהריים.
תשובות ימסרו בתחילת חודש נובמבר 2023.

לפרטים ויצירת קשר

לשאלות כלליות ושאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 9:00-17:00

לפניות בנוגע למסלול ניתן ליצור קשר עם חטיבת צמיחה בדוא”ל: Growth@innovationisrael.org.il

במקרה של שותף: פניות עבור המשרד לביטחון לאומי, ניתן ליצור קשר עם מנהל תחום בכיר (פיתוח תכניות מחקר מדעים וטכנולוגיה), ירון קרון בדוא”ל: yaronkr@mops.gov.il

* למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח קול קורא זה לבין הוראות מסלול ההטבה והנהלים, האמור בהוראות מסלול ההטבה ובנהלים יגבר.
* אין בפרסום זה משום התחייבות למתן אישור כלשהו למי מהפונים.