קול קורא להגשת בקשות תמיכה בפיילוטים לאתגר בתחום בריאות הנפש

תאריך אחרון להגשה 

30/07/2024

חטיבות

צמיחה וייצור מתקדם

תמצית הקול קורא

רשות החדשנות, בשיתוף משרד הבריאות מזמינים חברות טכנולוגיה להגיש בקשות לביצוע פיילוטים שמטרתם היא לשפר אתר איכות וזמינות שירותי בריאות הנפש בישראל בישראל במסגרת מסלול הטבה מספר 1- קרן המו”פ.

תיאור הקול הקורא

 

עוד בטרם התרחשות האירועים האחרונים, מערכת הבריאות בישראל ניצבה בפני אתגרים רבים במענה לביקושים ההולכים וגוברים בבריאות הנפש. זמני המתנה ממושכים לטיפול, מחסור במטפלים, קושי בתיאום ותכלול הטיפול ובחלק מהמקרים היעדר תהליכי מדידת אפקטיביות מסודרים. 

 

קהלי יעד

חברות טכנולוגיה שרוצות לבצע פיילוטים במטרה לשפר את שירותי בריאות הנפש בישראל בעזרת מוצרים המאפשרים אחד או יותר מאלה:

 1. אבחון, טיפול עצמי או טיפול קבוצתי.
 2. סיוע למטפלים במתן טיפול ובקבלת החלטות.
 3. תיאום ותכלול טיפול ורצף טיפולי בין ארגונים.
 4. הכשרות מטפלים.
 5. ניטור ומדידה של מצב המטופל.
 6. שיפור סביבת העבודה של מטפלים ומניעת שחיקה.

מוצרים המוגשים במסגרת התוכניות במסלול זה צריכים להיות בשלבי פיתוח מתקדמים  ויהיו בשיתוף אתרי הרצה לטכנולוגיות שפותחו. אם תרצו, תוכלו להגיש עם אחד מהאתרים האלה, או כל אתר אחר שמתאים לתוכנית שלכם.

גובה המענק

 • מענק בשיעור של 20%-50% מהתקציב המאושר.
 • למענק תוענק תוספת בשיעור 10% לחברות שעיקר הפעילות שלהן תבוצע באזור פיתוח א’ (25% לחברות שעיקר הפעילות שלהן תבוצע באזור עוטף עזה).
 • תאגיד הזנק של יזם מקבוצה עם תנאי מימון מועדפים (כמוגדר במסלול ההטבה) שטרם הגיש בקשה במסגרת מסלול ההטבה (כולל בהליכים אחרים) יוכל לקבל מענק בשיעור 75% מהתקציב המאושר ובתנאי כי התקציב המבוקש לקול הקורא הנ”ל אינו עולה על 2.5 מיליון ₪.

תנאי סף

 • מגיש הבקשה הוא תאגיד תעשייתי שהגיש בקשה לתמיכה במחקר ופיתוח בשלב ניסוי מוצר במתקן הרצה (פיילוט) שעונה לאתגר שהוגדר לתקופת ביצוע שלא תעלה על 24 חודשים.
 • המחקר והפיתוח עבור התוכנית שעבורה מוגשת הבקשה, על כל רכיביה, יתבצע בישראל, על ידי תושבי ישראל, אלא אם כן שוכנעה ועדת המחקר, מנימוקים שיירשמו, כי לביצוע של התכנית חיוני כי חלק מהתכנית יבוצע שלא בישראל או שלא בידי תושבי ישראל.
 • ביצוע המחקר והפיתוח במסגרת תכנית מאושרת ייעשה בידי המבקש או בידי מי שהמבקש ציין בתכנית כי ביצוע המחקר והפיתוח, או חלק מהם, יימסר לביצועו, או בידי מבצע שאושר לפי סעיף 3.3(א)(7) למסלול ההטבה (שינוי תכנית).
 • מגיש הבקשה התחייב כי יהיה הבעלים בידע שנובע ממחקר ופיתוח על פי התכנית המאושרת וכל זכות הנובעת ממנו לרבות זכויות קניין רוחני, מרגע היווצרם. בבקשה הכוללת בעלות משותפת בידע, כהגדרתה בסעיף ‏14.3 למסלול ההטבה, כל הבעלים בידע התחייבו כאמור.
 • התכנית שעבורה מוגשת הבקשה למענק לא תתבצע על פי הזמנה של אחר שאינו המבקש, תמורת תשלום מלא או חלקי הניתן כנגד מתן זכויות בעלות, חלקית או מלאה, בידע או במוצר.
 • אין למגיש הבקשה, בקשה למימון תכנית זהה, במלואה או בחלקה, אשר נבחנת באיזה ממסלולי ההטבות של רשות החדשנות, לרבות מסלולי משנה.
 • לא התקבל, לשם ביצוע התיק שעבורו מוגשת הבקשה, סיוע מימוני מגורם ממשלתי או מרשות החדשנות, במישרין או בעקיפין, שלא לפי הוראות מסלול ההטבה. לא תינתן הטבה נוספת בגין תיק מאושר בגינו ניתנה בעבר הטבה לפי הוראות מסלול ההטבה.
 • המבקש אינו בעל חשבונות מוגבלים ואינו נמצא בתהליך כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פירוק וכדומה.
 • המבקש ובעלי השליטה בו עומדים בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים – שכר מינימום), התשע”א-2011

קריטריונים להערכת בקשה

 • היבט טכנולוגי: רמת החדשנות הפונקציונאלית והחדשנות הטכנולוגית של המוצר, לרבות מידת המורכבות והעומק שלו, אתגריה הטכנולוגיים של התכנית והיתכנותה הטכנולוגים.
 • היבט עסקי: פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של המבקש בעקבות הצלחת התוכנית לרבות הפוטנציאל העסקי, גודל ו/או קצב גידול השוק , היתרון התחרותי (לרבות חוזק הקניין הרוחני) ותיקוף השוק שבוצע
 • היבט משקי: התשואה העודפת לכלכלה הישראלית, לרבות אתגרי חדירה גבוהים לשוק והפוטנציאל להתפתחות חברה שלמה בישראל.
 • היבט יכולות המבקש: יכולות המבקש להשלים את התכנית בהצלחה, לרבות יכולת ניהולית , יכולת טכנולוגית/הנדסית, יכולת עסקית/שיווקית והישגים עד כה.
 • מידת המענה של המוצר נושא התוכנית לאתגר שהוגדר.

אופן הגשת הבקשה

יש לקרוא את ההנחיות המופיעות במסלול ההטבה ובנהלי המסלול.
הגשת הבקשה נעשית באופן מקוון דרך האזור האישי באתר

 1. יש להירשם/להיכנס לאזור האישי.
 2. יש לבחור בבקשה להשקעה במו”פ ולבחור את מסלול פיילוטים בקרן המו”פ (מסלול הטבה מס’ 1).
 3. יש למלא את הטופס המקוון ולצרף אליו את המסמכים הבאים:
 • בקשה לתמיכה.
 • תקציב הבקשה – בגיליון הראשי יש לבחור את מסלול מתקני הרצה [פיילוטים] – מסלול הטבה מס’ 2..
 • תעודת התאגדות של החברה מגישת הבקשה.
 • מכתב הצהרת כוונות (LOI) עם אתר ההרצה.
 • טופס ריכוז משאבים (במידה ותקופת הביצוע המבוקשת חופפת לתקופת ביצוע של תיק אחר).
 • ניתן לצרף נספחים נוספים.
 1. את הטפסים והמסמכים יש לצרף להגשה באזור האישי (בחלק “הוספת הצרופות” המופיע בתחתית טופס הגשת הבקשה המקוון).

*רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי מסלול ההטבה.

במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע.
חברה המעוניינת לקבל אישור שבקשתה נקלטה כהלכה – מתבקשת להקדים ככל הניתן את מועד ההגשה.
בקשה שתתקבל  בצורה שאינה שלמה ותקינה – תדחה ותוחזר לשולח.

* רוצים לדעת מה קורה אחרי שמגישים בקשה מקוונת? השלב הבא הינו בדיקה מעמיקה של בודק מקצועי שמגיע לביקור בחברה (*נתון לשיקול דעתה של הרשות). מה הביקור כולל? לחצו כאן לקריאה על ביקור צוות בדיקה מקצועי לאחר הגשת בקשה. | מוזמנים לצפות כאן בכל שלבי הטיפול בבקשה.

ניתן להגיש בקשות עד לתאריך ‏30/07/2024 בשעה 12:00 בצהריים.

תשובות ימסרו בחודש אוקטובר 2024.

פרטים נוספים ויצירת קשר

לשאלות כלליות ושאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 8:30-16:30.

לשאלות על התאמת החברה ו/או המיזם למסלול זה, ניתן ליצור קשר עם חטיבת צמיחה בדוא”ל growth@innovationisrael.org.il

לשאלות למשרד הבריאות יש לפנות לאגף בריאות דיגיטלית בכתובת:  Digital-Health@moh.gov.il


רקע:

מלחמת חרבות ברזל החלה במתקפת טרור על יישובי הדרום והביאה לאבדות רבות בנפש, לפצועים רבים, לחטופים ולאנשים שפונו מבתיהם. המלחמה עודנה בעיצומה, אך השפעתה על בריאות הנפש של אזרחים וחיילים רבים כבר החלה. לפגיעה הישירה, כמו גם לחשיפה המתמשכת למצב המלחמה ולמראות הקשים קיימת השפעה על המצב הנפשי של האזרחים.

העלייה הצפויה בביקוש לשירותי בריאות הנפש, לצד האתגרים הקיימים כבר היום, מהווים הזדמנות לפיתוח תהליכי שירות חדשניים ולהשתמש בטכנולוגיות להגדלת איכות ויעילות המענה הטיפולי. משרד הבריאות רואה חשיבות גבוהה בקידום השימוש האפקטיבי בטכנולוגיות חדשות לטובת פיתוח שירותים חדשניים והוציא לפועל תוכניות הטמעה במקביל לקול קורא זה.

תכנית ההטמעה כוללת שני ערוצים עיקריים: תמיכה בהיבטים תשתיתיים של הטמעת טכנולוגיות לרבות כלי מדידה והערכת אפקטיביות הטיפולים וכן לשימוש בטכנולוגיות לטיפול או לסיוע בתהליך הטיפולי באופן אינטגרטיבי למהלך הטיפול במערכות הציבוריות- באמצעות מנגנון ייעודי. ביישום מנגנונים אלו, יפתחו הזדמנות מיוחדות עבור חברות ישראליות ובינלאומיות לפתח ולהטמיע כלים חדשים במערכת הבריאות, שיסייעו בשיפור האיכות והנגישות לטיפולים בתחום. רשות החדשנות, יחד עם משרד הבריאות, מעוניינים לקדם את איכות הפתרונות וחדשנותם ולסייע לחברות ישראליות לעבוד יחד עם אתרי הרצה על מנת לבחון את האפקטיביות של הטכנולוגיות שמפתחים כמענה לאתגרים המוצגים בקול קורא זה ואת הערך שלהן למערכות הבריאות בארץ ובעולם