European Green Deal – התכנית האירופית למעבר ליבשת נקייה ובטוחה, ולכלכלה ירוקה בת קיימא

חטיבות

ייצור מתקדם, תכנית המו"פ האירופי (איסרד)

תמצית הקול קורא

התכנית תתמוך בפרוייקטי מחקר וחדשנות שיציעו פתרונות להתמודדות עם אתגרי האקלים, הגנת הסביבה, משאבי טבע והמגוון הביולוגי ביבשת אירופה ובעולם בסכום כולל של כמיליארד יורו; במגוון אספקטים וסקטורים, כגון: אנרגיה, תעשייה, תחבורה, חקלאות ומזון, ביטחון, בריאות וממשל, כמו גם אמצעים לגיוס מעורבות הציבור, מודעות ושינוי אורח החיים, הרגלי שימוש וצריכה של מוצרים ושירותים.

הקולות הקוראים במסגרת התכנית שואפים להניע מעבר מהיר לכלכלה מעגלית, תעשייה ירוקה ונקייה, שתהווה מנוע צמיחה שלא ישאיר אף סקטור תעשייתי מאחור, ויהווה כלי נוסף להתאוששות היבשת ממשבר הקורונה ופיתוח איתנות ויכולת התמודדות של היבשת והעולם עם אתגרים דומים בעתיד.

 

להלן ארבעת הקולות הקוראים הפתוחים להגשה:

3.1 – סגירת מעגל הפחמן התעשייתי למאבק בשינויי אקלים- היתכנות תעשייתית של נתיבים קטליטיים לחלופות ברות קיימא לתחליפי דלקים

3.2 – הדגמת פתרונות מערכתיים לפריסה טריטוריאלית (בעלת רבדים מגוונים), של כלכלה מעגלית

4 – בנייה ושיפוץ ביעילות אנרגיה ומשאבים

6 – ביצוע בדיקות, והדגמה של פתרונות מערכתיים חדשניים בתחום חקלאות-מזון (מהשדה לצלחת- Farm to Fork)

תיאור הקול הקורא

קהל יעד

חברות תעשייה, אקדמיה ומכוני מחקר.
לקול הקוראים של תכנית הגרין דיל ניתן להגיש בקשה בתצורת מאגד בלבד (קבוצת שותפים החוברים יחד לביצוע הפרויקט) המורכב לכל הפחות משלוש ישויות משפטיות, משלוש מדינות שונות המשתתפות בתכנית (חברות האיחוד האירופי או מדינות אסוציאציה). אין אפשרות להשתתף באופן יחידני.

מימון

מימון הפעילות בהיקף של 70% מעלות הפרויקט, ללא דרישה לתשלום תמלוגים, ובנוסף תקורה של 25% נוספים.
עד 40 מיליון אירו לפרויקט.

קריטריונים להערכת בקשה

כלל התכניות והמסלולים ב-Horizon 2020 נמדדים על פי שלושה קריטריונים:

  • Excellence– מצוינות טכנולוגית, מידת עמידה בדרישות הקול הקורא, הרעיון המרכזי בפרויקט
  • Impact– השפעה על השוק והחברה באירופה- לתווך קצר, בינוני וארוך
  • Implementation– יישומיות של הפרויקט- מי השותפים בפרויקט, התפקידים ותרשימי זרימה של אופן הפעילות בפרויקט

בכל קריטריון הציון נע בין 0-5, כאשר הציון המקסימלי שפרויקט יכול לקבל הוא 15.

כל הצעה נבדקת על ידי בין שלושה לחמישה בודקים, ועל כן הציון הסופי הוא ממוצע של ציוני הבודקים השונים.

אופן הגשת הבקשה

הגשת הצעה מתבצעת באופן מקוון, באמצעות מערכת הגשת ההצעות, באתר הנציבות האירופית, בהתאם לדרישות המוצגות בקולות הקוראים, ובאתר.
ניתן להגיש הצעות לאחר פתיחת הקול קורא ועד לתאריך הסגירה שלו.

יצירת קשר

להלן פרטי הקשר של מנהלי התכניות של איסרד המלווים את ההגשה לקולות הקוראים השונים:

קול קורא מספר 3.1 וקול קורא מספר 4
ניתן ליצור קשר עם חלי לוטטי rachel.l@iserd.org.il

קול קורא מספר 3.2
ניתן ליצור קשר עם שרית קמחי Sarit.Kimchi@iserd.org.il

קול קורא מספר 6
ניתן ליצור קשר עם ניר שקד Nir.s@iserd.org.il