קול קורא לבחירת זכיין/נים להקמה ולהפעלה של מועדון/ני אנג’לים להשקעות בחברות הזנק בעלות חדשנות טכנולוגית

הקליקו כאן לרשימת השותפים הפוטנציאליים עבורכם

שימו לב! עדכנו עבורכם את המועד האחרון להגשת ההצעות וכעת הוא נדחה לתאריך 28.2.2024  בשעה 14:00

לחצו כאן לעיין בתשובות שלנו לשאלות ההבהרה שלכם

חטיבות

הזנק

תמצית הקול קורא

הרשות מודיעה על פתיחת הליך תחרותי לבחירתם של עד 3 זכיינים, שיקימו ויפעילו מועדון משקיעים פרטיים (אנג’לים), להשקעה בחברות טכנולוגיה הפועלות בתחומים בסיכון גבוה ומגייסות סבבי גיוס בשלבי הפרה-סיד והסיד. הזכיין יפעל מכוח מסלול הטבה מס’ 49 תוכניות לעידוד הנבטה ויזמות (להלן: “מסלול הטבה מס’ 49″ או “מסלול ההטבה”), מסלול משנה א’ – תוכנית להקמת מועדוני אנג’לים (להלן: “מסלול משנה א'” או “מסלול המשנה”).

במסגרת הזו, יפעלו מועדוני המשקיעים לחשיפת המשקיעים הפוטנציאליים החברים בהם למיזמים טכנולוגיים בעלי חדשנות טכנולוגית בתחומים טכנולוגיים שונים, יספקו להם סיוע בתהליך בחינת ההשקעות ובניהול ההשקעות, וכן יפעלו להגדלת מספר המשקיעים החברים במועדון ולהשאת רווחים למענם.

תיאור הקול הקורא

מטרת הקול קורא

מטרתנו היא לעודד הקמת מועדוני משקיעים פרטיים (אנג’לים) חדשים, להשקעות בחברות הזנק, המגייסות סבבי גיוס בשלבי הפרה-סיד והסיד, ולהגדיל את כמות ההשקעות בשלבים אלה במדינה וכן את מספר היזמים והמיזמים בעלי חדשנות טכנולוגית גבוהה שקמים ומגייסים הון בישראל.

מי יכול להגיש הצעה לקבלת זיכיון?

תאגידים ישראליים, בין למטרת רווח ובין שלא למטרת רווח.

מה מקבלים?

זוכה בהליך התחרותי יקבל זיכיון להקמה ולהפעלה של מועדון אנג’לים, להשקעות בחברות טכנולוגיה הפועלות בתחומים בסיכון גבוה, לתקופה של 3 שנים. עבור כל אחת משנות הפעילות במהלך תקופת הזיכיון, יהיה הזכיין זכאי למענק מרשות החדשנות, בסך של עד 900,000 ₪, בכפוף לעמידתו בחובותיו על פי מסלול ההטבה ומסלול המשנה.

איזו פעילויות יידרש/ו הזכיין/נים הנבחר/ים לבצע?

כספי המענק שיקבל זכיין ישמשו, בין היתר, לצורך הקמת המועדון וגיוס משקיעים מנוסים לשורותיו ממגוון תחומים, אשר יתרמו מניסיונם; העסקת מנהל המועדון; התקשרות עם ספקים שיספקו שירותי בדיקת נאותות ושירותים משפטיים, פיננסיים ומיסויים לצרכי ההשקעות של המשקיעים הפרטיים בחברות ההזנק; וכן שותפויות עסקיות ואסטרטגיות עם משקיעים, עם תעשיית ההייטק ועם האקדמיה הישראלית. 

תנאי סף

 1. המציע הוא תאגיד שנרשם כדין בישראל ופועל בהתאם לדיני מדינת ישראל.
 2. למציע מנהל מועדון המיועד להיות מועסק במשרה מלאה, בעל ניסיון רלוונטי.
 3. המציע ובעלי השליטה בו עומדים בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים – שכר מינימום), התשע”א-2011.
 4. המציע או השותפים המהותיים במציע אינם בעלי חשבונות מוגבלים ואינם נמצאים בתהליך כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פירוק וכו’.
 5. לא התקבל, לשם ביצוע הפעילות המוצעת המפורטת בהצעה, סיוע מימוני מגורם ממשלתי או מרשות החדשנות, במישרין או בעקיפין, שלא לפי הוראות מסלול ההטבה ומסלול המשנה הרלוונטי.

אמות המידה להערכת ההצעה (לפירוט ראו סעיף 5 למסלול משנה א’)

 1. התוכנית העסקית של המציע.
 2. ההיקף והאיכות של ניסיון המציע ו/או השותפים במציע.
 3. הערך המוסף של המציע ושל השותפים במציע.
 4. היקף ואיכות הניסיון של מנהל המועדון המוצע.
 5. מקורות מימון.
 6. התרשמות כללית של חברי הוועדה.

לוחות זמנים

המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו בתאריך 8.1.2024 (כ”א בטבת, התשפ”ד),

אם יהיו נסיבות מיוחדות שיצדיקו זאת, הרשות שומרת על זכותה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להשיב לשאלות שיוגשו לאחר התאריך.

לתשובות לשאלות ההבהרה שלכם הקליקו כאן, והן חלק בלתי נפרד מההליך התחרותי.

המועד האחרון להגשת ההצעות הינו בתאריך 28.2.2024 (יט’ באדר, התשפ”ד) בשעה 14:00.
ניתן להגיש שאלות הבהרה בתבנית WORD בלבד, בעברית בלבד, לכתובת Angel@innovationisrael.org.il בלבד, עד למועד המפורט לעיל.

לא יתקבלו הצעות אשר יוגשו לאחר מועד זה.

רשות החדשנות שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי לשנות כל אחד מן המועדים המנויים בקול קורא זה, בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט של הרשות – בדף הקול הקורא, ובכלל זה לדחות איזה מהמועדים, כל עוד טרם חלף. באחריות המציעים להתעדכן מעת לעת באתר האינטרנט של רשות החדשנות, לגבי דחיות מועדים ו/או עדכונים ו/או שינויים ו/או הודעות ו/או הבהרות שיהיו בקשר להליך התחרותי.

אופן הגשת ההצעה

 1. יש להירשם/להיכנס לאזור האישי.
 2. לבחור ב’פעולות’ בתפריט העליון, באופציה של ‘הגשת בקשה כללית’.
 3. בעת הגשת הבקשה באיזור האישי, על כל מציע להגיש 2 בקשות: הראשונה – עמידה בתנאי סף, והשנייה- הליך תחרותי. שתי הבקשות מוגשות באותו מקום באיזור האישי, עם כותרת שונה לסוג הבקשה
 4. למלא את הטופס המקוון ולצרף להגשה את הנספחים הנדרשים בהתאם למפורט בהוראות הקול הקורא.
 5. צרופות נוספות לפי דרישה/רלוונטיות יש להעלות במרוכז.
 6. יש לקרוא בעיון את הוראות מסלול הטבה מס’ 49 ואת מסלול משנה א’ וכן את נהלי מסלול ההטבה ומסלול המשנה, ולוודא עמידה במועד הגשת הבקשה בתנאי הסף המפורטים, בנוסחם המלא, בסעיף 4.3 להוראות מסלול ההטבה ובסעיף 4 למסלול המשנה.
 7. יש למלא אחר ההנחיות המפורטות בהוראות מסלול ההטבה ומסלול המשנה ונהליהם, על נספחיהם, ובהודעה זו.
 8. יש למלא את ההצעה על גבי טופס הצעה לקבלת זיכיון להקמת מועדוני אנג’לים (נספח מס’ 1א’), בעברית בלבד, ולצרף אליו את כל המסמכים הנדרשים בהתאם למסלול ההטבה ולנהלים – על נספחיהם.
 9. הגשת ההצעה תתבצע באופן מקוון באזור האישי שבמערכת החברות בלבד, לא יאוחר מהמועד האחרון. ההצעה אשר לא תוגש באמצעות מערכת זו לא תתקבל. 
 10. ההצעה תכלול את כל הנספחים הרלוונטיים, בהתאם למפורט בהוראות מסלול ההטבה ומסלול המשנה ונהליהם, ובכלל זה:

הבהרות

בנושא טופס התקציב:
על המציע להגיש תקציב לתקופת הפעילות המבוקשת (שלוש שנים).
התקציב המינימילי שאותו יש להגיש יעמוד על תקציב הרשות (900,000 ש”ח עבור כל שנת פעילות). אם למציע יש תקציב נוסף על מענק הרשות, ניתן לפרט גם אותו בטופס התקציב.
הניקוד בגין התקציב הנוסף יינתן בהתאם לאמת המידה בסעיף 5.5 למסלול משנה א’ למסלול הטבה מס’ 49 – ”מקורות מימון”.

בנושא הגשת נספח מס’ 4 לנהלי המסלול :
דוח צפי מקורות ושימושים למשך תקופת הזיכיון ,נדרש להגישו כחלק מתנאי הסף רק במידה ולמציע ישנם מקורות מימון נוספים מעבר למענק רשות החדשנות.

למען הסר ספק, אין להחסיר חלקים מההצעה, אלא רק להשחיר חלקים שהם סודיים – לעמדתו של המציע. בנוסף למסמך המושחר, יצרף המציע מסמך המפרט את כל החלקים שאותם השחיר, וינמק את עמדתו.
על המציע לוודא כי הצעתו התקבלה על ידי רשות החדשנות עד למועד האחרון להגשת הצעות.
מציעים אשר תאושר עמידתם בכל תנאי הסף המפורטים במסלול ההטבה ומסלול המשנה, יוזמנו להציג את הצעתם בפני ועדת המחקר, לפי שיקול דעתה של הוועדה.


* יש לעקוב אחר דף קול קורא זה, אשר בו יפורסמו עדכונים בנוגע להליך התחרותי, אם יהיו.

**למען הסר ספק, מובהר כי האמור לעיל הינו תקציר בלבד של הוראות מסלול ההטבה ומסלול המשנה ונהליהם, וכי הנוסחים המחייבים הם הנוסחים המלאים של מסלול ההטבה, מסלול המשנה, הנהלים והנספחים להם (כולל טופס ההצעה לקבלת זיכיון והמסמכים הנלווים), המהווים חלק בלתי נפרד מפרסום הקול הקורא. במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח הודעת ההליך התחרותי לבין הוראות מסלול ההטבה, מסלול המשנה, נהליהם ונהלים אחרים של רשות החדשנות, יגבר האמור במסלול ההטבה ובנהלים.

***אין בפרסום הודעה זו משום התחייבות לבחירת זוכה כלשהו ו/או להתקשרות עתידית כלשהי עם מי מן המציעים.

הרשמו כאן כדי להציע עצמכם כשותפים להגשה לתוכניות

הניחו פה את הפרטים שלכם ונוסיף אתכם לרשימה כדי להתחבר עם אנשים, קבוצות, משקיעים או התארגנויות המחפשים להצטרף להצעה או לצרף להצעה שלהם שותפים נוספים. שימו לב, הדף יהיה יהיה פתוח וחשוף לכולם.