קול קורא למסלול הטבה מס’ 40 – קידום יכולות אנליזה להשקעה בתעשייה עתירת הידע אצל גופי שוק ההון המוסדיים

שימו לב ההגשה נדחתה ל30 באפריל 2020.

חטיבות

צמיחה וייצור מתקדם

תמצית הקול קורא

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית מסייעת ומעודדת חדשנות טכנולוגית בישראל באמצעות מגוון מסלולי הטבה, כלים ופעולות המבוצעות על ידה.  
מטרת מסלול הטבה מס’ 40, היא לקדם בניית יכולות בגופי השקעה מוסדיים ישראליים לאיתור ולניתוח השקעות בחברות מהתעשייה עתירת הידע הישראלית, ובכך לתמרצן להאיץ את מגמת הגידול בהשקעות הישירות והעקיפות של המשקיעים המוסדיים הישראליים בחברות אלו. מטרת המסלול הינה להאיץ את הרחבת היקף ההשקעות הכולל של המשקיעים המוסדיים בתעשייה עתירת הידע בישראל דרך מגוון אופני וכלי השקעה, ולחזק את החיבור בין שוק ההון הישראלי ובין התעשייה עתירת הידע המקומית. 

תיאור הקול הקורא

סוגי השקעות במסגרת המסלול:

השקעה ישירה בחברת הייטק ישראלית פרטית כמשקיע יחיד או במשותף עם משקיעים נוספים 
רכישת מניות בהנפקה ראשונית לציבור של חברת הייטק ישראלית  
רכישת חלק בקרן הון סיכון ישראלית (בין אם נסחרת ובין אם לא)
רכישת חלק בקרן טכנולוגיה עילית

המענק במסגרת מסלול זה ינתן למימון הוצאות שכר ותקורה של צוות ההשקעה בהייטק.
מבנה תוכנית ההשקעה יהיה:

 1. גיוס מומחה/ים לצורך ביצוע אנליזות להשקעות בהייטק. 
 2. העמדת תכנית עבודה רב שנתית הכוללת:
 • העמדת צוות אנליסטים.
 • בניית יכולות ארגוניות ומקצועיות לאיתור, לניתוח ולביצוע השקעות
 • גידול בהיקפי האנליזות להשקעות בחברות הייטק ישראליות*

 

מימון

0.5-1.5 מלש”ח לשנה למשך 5 שנים במימון יורד של 30-60% כתלות בעמידה ביעדים שהוצבו.

 

קהל יעד

תאגיד ישראלי המנהל כספי לקוחות, שהוא, חברה השולטת בו או חברה בשליטת חברה כאמור הנם לפחות שניים מבין אלה:
 1. מנהל “קופת גמל” או “קרן פנסיה” כהגדרתן בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס”ה 2005.
 2. מנהל קרן כהגדרתו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ”ד-1994;
 3. “מבטח” כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ”א 1981.

 

קריטריונים להערכה

 1. תכנון רב שנתי להיקפי האנליזות להשקעות בהייטק (40%)
 2. בנית יכולת ארגונית לניתוח, ביצוע ולאיתור הזדמנויות השקעה בהייטק הישראלי (45%)
 3. התרשמות כללית של חברי הועדה (15%)

 

אופן הגשת הבקשה

 1. יש לקרוא ראשית את מסלול ההטבה ואת נהלי המסלול
 2. להוריד ולמלא את טופס הבקשה 
 3. לשלוח את טופס  לכתובת הדוא”ל: Institutional_program@innovationisrael.org.il 

ניתן להגיש בקשה עד לתאריך 30 באפריל 2020.
המועד האחרון לשליחת שאלות והבהרות לגבי מסלול ההטבה, נהליו והליך הבדיקה וההחלטה בעניין בקשות, הוא יום ה’ 20/2/2020  בשעה 14:00
השאלות והתשובות יפורסמו באתר.

*המספר המקסימלי של פרוייקטים שעשויים לזכות הוא שבעה (7).

לפרטים ויצירת קשר

ניתן לפנות למנהלת התכנית דור ברדה בדוא”ל: dor.barda@innovationisrael.org.il