קול קורא להגשה למסלול קרן הון אנושי להייטק לשנת 2021

חטיבות

חברתי ציבורי

תמצית הקול קורא

רשות החדשנות מזמינה חברות ומלכ”רים להגיש בקשה לתמיכה בתכניות חדשניות להגדלה ושיפור יכולותיהם של עובדים/ות בתעשיית ההייטק.

תינתן תמיכה של עד 70% מתקציב הבקשה שתוגש.

התמיכה היא במסגרת מסלול קרן הון אנושי שמעודד תכניות שעוסקות בגיוס, מיון, הכשרה, התמחות והשמה של עובדים/ות חדשים וקיימים בתעשיית ההייטק (דגש על תפקידי מחקר ופיתוח).

 

הדגש בקול קורא זה הוא על פתרונות חדשניים שאינם קיימים בשוק, לדוגמה:

 • הגדלת כמות העובדים/ות העוסקים בתחומי מחקר ופיתוח. המקורות לתוספת בעובדים/ות יכולה להיות מישראל (אקדמאים ולא אקדמאים) ומחו”ל.
 • שיפור יכולותיהם הטכנולוגיות של עובדים/ות קיימים, העוסקים בתחומי המחקר והפיתוח.
 • שיפור יכולותיהן של חברות הייטק להכשיר ולקלוט עובדים/ות נוספים הנדרשים לצמיחת התעשייה.

תיאור הקול הקורא

במסגרת הקול הקורא לשנת 2021 אנחנו מחפשים תכניות  פורצות דרך וחדשניות להגדלת מספר המועסקים בתחום המחקר והפיתוח בתעשיית ההיי-טק בטווח זמן קצר.

 

תחומים מועדפים לשנת 2021

התכניות המוצעות יכולות לתת פתרונות לאחד האתגרים הבאים (או יותר): איתור פוטנציאל, מיון, התמחות, הכשרה, OJT, השמה, הכוונה, Reskilling, Upskilling, של כוח אדם מיומן, שימור ו/או שיפור של עובדים/ות איכותיים ומיומנים בתחומי מחקר ופיתוח בתעשיית ההייטק בישראל.

קהלי היעד המועדפים שנרצה לשים דגש עליהם:

 • השמת ג’וניורים בתעשייה (כולל OJT)
 • Upskilling של עובדי הייטק לשעבר על מנת לאפשר שילובם מחדש בהייטק (לדוגמה בני גיל 45 ומעלה, נשים)
 • הסבת אקדמאים למקצועות ההייטק
 • איתור, הכשרה והשמה של עובדים בהכשרה חוץ אקדמית למקצועות ההייטק
 • איתור והשמה של הון אנושי מחו”ל: עולים, זכאי חוק השבות, ישראלים חוזרים ומומחים זרים
 • שילוב אוכלוסיות בתת-ייצוג בתעשייה ועובדים בפריפריה גאוגרפית וחברתית
 • הרחבת הידע של עובדים קיימים בטכנולוגיות מתקדמות בתחומי ידע בעלי מחסור גדול בעובדים, לדוגמה: Semiconductors & VLSI, Bio- Convergence, Quantum , AI, אקלים

 

*חברות מוזמנות להציע פתרונות פיזיים / טכנולוגיים לאתגרים אלו, או לאתגרים שונים שלא צויינו לעיל.

** חברות מוזמנות לחבור לחברות נוספות ולהתאגד לטובת הגשת בקשה משותפת.

 

מה מקבלים?

 • תכניות בשלב ההתנעה יוכלו להגיש בקשות לתקציב של עד 1,000,000 ₪ – בקשות שיאושרו יקבלו מענק בשיעור של 50%, 60% או 70% מהתקציב המאושר – בהתאם להחלטת ועדת המחקר. 
 • תכניות בשלב הצמיחה יוכלו להגיש בקשות לתקציב של 1,000,000 ₪ – 15,000,000 ₪ – בקשות שיאושרו יקבלו מענק בשיעור של 30%, 40% או 50% מהתקציב המאושר – בהתאם להחלטת ועדת המחקר.

*במקרים מיוחדים, שבהם ועדת המחקר תחליט כי התכנית היא ברמת חדשנות וייחודיות גבוהה מאוד, היאתהיה רשאית לאשר מתן מענק בשיעור חריג של 60% או 70% מהתקציב המאושר של תכניות בשלב הצמיחה.

** לא יינתן מענק כספי לתוכניות קיימות או דומות, המקבלות מימון מגורם ממשלתי נוסף, בשל האיסור על כפל מימון ממשלתי.

 

הקריטריונים להערכת הבקשות

 • רמת החדשנות ומידת הייחודיות של התכנית.
 • יכולות החברה כולל ניסיון רלוונטי, יכולות ניהול, יכולות בניית שותפויות רלוונטיות והיכולת המוערכת להשלים את התוכנית ולממשאותה בתקופה שהוגדרה לתכנית.
 • מידת המענה לתחומים המועדפים.
 • מידת הגידול היחסי של עובדים חדשים או קיימים בשכר גבוה:  
  • מספר מוערך של המצטרפים, המשודרגים, או עובדים שנמנעה נשירתם בתפקידי מחקר ופיתוח בשכר גבוה בתעשיית ההייטק.
  • פוטנציאל הצמיחה (scale) ויכולת ההטמעה של התוכנית בישראל, כולל הצגת מודל עסקי בר קיימא להמשך.
  • אפקטיביות וישימות התכנית (עלות מול תועלת).
 • קהלים מגוונים:
  • מידת השילוב בתכנית המוצעת של אחת או יותר מהקבוצות הבאות: נשים, בני/בנות המגזר החרדי, מגזר המיעוטים והעדה האתיופית ואנשים עם מוגבלות.
  • קיום פעילות התכנית (כולה או חלקה) באזור פריפריה.

 

תנאי הסף

יש לעמוד בכל תנאי הסף, במועד הגשת הבקשה ובמשך כל תקופת הביצוע של התכנית המאושרת. אי-עמידה באחד מתנאי הסף הבאים יביא לפסילת הבקשה כולה או לביטול התוכנית המאושרת:

 1. מגיש הבקשה הינו תאגיד שהתאגד ונרשם כדין בישראל, ופועל בהתאם לדיני מדינת ישראל.
 2. אם מגיש הבקשה הינו עמותה או חברה לתועלת הציבור (“חל”צ”) – יש לו אישור בתוקף, מרשם העמותות וחל”צ, על ניהול תקין, או לחילופין – אם טרם חלפו שנתיים ממועד תחילת פעילותו – אישור על הגשת מסמכים.
  למרות האמור לעיל, מגיש בקשה שהוא עמותה או חל”צ, שאין בידיו אישור ניהול תקין או אישור על הגשת מסמכים כאמור, לפי העניין, במועד הגשת הבקשה, יוכל להציג אישור כאמור עד למועד החתימה על דף תקציב וכתב התחייבות בהתאם למסלול ההטבה.
 3. הבקשה מיועדת לתת מענה לאחד או יותר מהאתגרים בפיתוח הון אנושי מיומן עבור התעשייה עתירת הידע בישראל, כהגדרתם בסעיף 2.1 למסלול ההטבה.
 4. לא התקבל, לשם ביצוע התיק נושא הבקשה, סיוע מימוני מגורם ממשלתי או מרשות החדשנות, במישרין או בעקיפין, שלא לפי הוראות מסלול ההטבה.
 5. המבקש אינו בעל חשבונות מוגבלים ואינו נמצא בתהליך כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פירוק וכדומה.
 6. המבקש ובעלי השליטה בו עומדים בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים – שכר מינימום), התשע”א-2011.

 

איך מגישים בקשה?

אופן הגשת הבקשה נעשית באזור האישי של אתר רשות החדשנות. מידע אודות אופן הגשת הבקשה והטפסים שיש לצרף אליה ההגשה מופיעים במסלול קרן הון אנושי.

ניתן להגיש בקשות עד לתאריך 4 בנובמבר בשעה 12:00 בצהריים. תשובות ימסרו עד סוף דצמבר, 2021.

 

יצירת קשר

לשאלות כלליות ושאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 9:00-17:00.

לשאלות על המסלול ניתן לפנות למייל: HCfund@innovationisrael.org.il

 

*למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח קול קורא זה לבין הוראות מסלול ההטבה והנהלים, האמור בהוראות מסלול ההטבה ובנהלים יגבר.
*אין בפרסום זה משום התחייבות למתן אישור כלשהו למי מהפונים