קול קורא לפיילוטים במשרד לביטחון פנים

חטיבות

צמיחה וייצור מתקדם

תמצית הקול קורא

   

רשות החדשנות והמשרד לביטחון פנים מזמינים חברות טכנולוגיות להגיש בקשה לקבלת מענק תמיכה לבחינת היתכנות טכנולוגית באתרי הרצה בגופי הביטחון במטרה להציע פתרונות טכנולוגיים לאתגרי גופי הביטחון הישראליים.

מטרתו של תוכנית זו – לעודד ולסייע בפיתוח מוצרים ותהליכים שיאפשרו להשפיע על היכולת האופרטיבית או שיפור השירותים המוענקים על ידי המשרד לביטחון פנים וגופי ביטחון הפנים בישראל.

תיאור הקול הקורא

קהלי יעד 

המסלול מיועד לחברות טכנולוגיות ישראליות אשר יבצעו את הפיילוט בגופים בטחונים ישראליים או על בסיס יכולות, נתונים או מידע הנמצא ברשותם.

גובה המענק

 • תמיכה כספית בשיעור של עד 50% מההוצאות המאושרות.
 • תמיכה כספית בשיעור חריג של 60% מהוצאות המאושרות תינתן לתכנית בעלת פוטנציאל להשפעה יוצאת דופן על ייעול ושיפור היכולת האופרטיבית או השירותים המוענקים על -ידי המשרד לביטחון פנים או גוף ביטחון פנים.

תחומים מועדפים

הנושאים של הקו”ק הראשון ממוקדים במשרד לבט”פ, שירות בתי הסוהר, הרשות לכבאות והצלה והרשות לביטחון קהילתי בלבד. עם זאת, ניתן בתיאום עם הגוף הביטחוני, להגיש בנוסף לנושאים המפורטים – טכנולוגיות אשר צפויות להשפיע על היכולת האופרטיבית או שיפור השירותים המוענקים על-ידי המשרד לביטחון פנים וגופי ביטחון הפנים

 1. מצלמות לזיהוי והצבעה של אש ועשן (דגש על עשן), בטווחים של 5-10 ק”מ, (עקבת עשן של 5X5 מ’ ב-5 ק”מ ו- 10X10 מ’ ב- 10 ק”מ) ו/או אלגוריתמיקה לזיהוי אוטומטי של אש ועשן בחומרי וידאו (רחפנים, מל”טים וכיוצ”ב).
 2. אלגוריתמיקה לעיגון קרקעי של חומר גלם אווירי (וידאו מרחפנים, מסוקים וכד’)  או של חומר גלם קרקעי (וידאו ממצלמות קרקעיות פשוטות – PTZ וכו’), בזמן אמת לקרקע  – תמונת הווידאו האווירית “מטיילת ” על האורתופוטו/מפה באופן רציף.
 3. כלים אלגוריתמיים להיתוך מידע ממגוון מקורות  – בדגש על מידע וקטורי המתקבל מסנסורים שונים (בדגש על מצלמות, אך לא רק), המאפשרים הצבעה על התחלת אירוע, וניטור של האירוע לאורך התפתחותו.
 4. אלגוריתמיקה לניווט בשטח פתוח –התאמת עבירות הכלים של כב”ה (משאיות, רכבים) לתנועה בשטחים פתוחים: שקלול השבילים, סוג הרכב ותנאי העבירות, אינדיקציה למשך הזמן הצפוי להגעה ובחירת נתיב ההגעה האופטימלי.
 5. גילוי ואיתור אמצעים אסורים בבתי הסוהר בכלל וכן בתאים מרחוק, ספירת אנשים בתא מרחוק.  
 6. אנליטיקה לאיתור אנומאליות בחצרות הכלא – יכולות ווידאו אנליטיקה  למצלמות קיימות לאיתור אנומאליות ואנליטיקה אקוסטית לזיהוי במיקרופונים.
 7. זיהוי כוונות זדון מצד אסירים (אובדנות, הפרות סדר ועוד).
 8. ניטור וויסות צריכת אנרגיה במתחמי כליאה תוך שימוש ב AI, שימוש באנרגיות מתחדשות ופתרונות לצמצום צריכת מים.
 9. אנליטיקה אקוסטית לאיתור והתרעה על אנומליות במרחב הציבורי (כגון ירי, צעקות , המולה, קריאה לעזרה, שבר זכוכית, תאונה).
 10. מניעת וצמצום חבלה וגניבות לכלים חקלאיים, רכוש, בעלי חיים ותוצרת פרי במרחב הכפרי.
 11. ניתן להגיש בנוסף לנושאים המפורטים – טכנולוגיות אשר צפויות להשפיע על היכולת האופרטיבית או שיפור השירותים המוענקים על-ידי המשרד לביטחון פנים וגופי ביטחון הפנים.

תנאי סף

 • על מגישת הבקשה להיות חברה רשומה בישראל שאינה חברה ממשלתית.
 • ככל שהבקשה כוללת רכיב של מתקן הרצה באתר הרצה כהגדרתם במסלול ההטבה, להגשה יצורף מכתב הצהרת כוונות (LOI), זיכרון דברים או הסכם בין הגוף הבטחוני לחברה על כוונתו להתקשרות עם החברה בתוכנית ההרצה.
 • התוכנית תעמוד באחד או יותר מהבאים: א) תבוצע בשיתוף עם המשרד לביטחון פנים או גוף ביטחון פנים; או ב) תתבסס על יכולות, נתונים או מידע הנמצאים ברשות המשרד לביטחון פנים או גוף ביטחון פנים.
 • התכנית נותנת מענה לצרכים הנגזרים מפעילות של המשרד לביטחון פנים או גוף ביטחון פנים.
 • על החברה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בחוק החדשנות, מסלול הטבה מס’ 2 (ראו נספח יט’) ונהלי המסלול (כולל הנהלים: 200-01, 200-02, 200-03, 200-04, 200-06).

קריטריונים להערכת בקשה

הבקשות ייבחנו לפי אמות המידה של המסלול (המופיעות תחת מסלול הטבה מס’ 2 נספח משנה י”ט):

 • רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התוכנית.
 • רמת האתגרים במימוש התוכנית.
 • התרומה הטכנולוגית והתעסוקתית של התוכנית לכלכלה הישראלית.
 • פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של המבקש עקב הצלחת התוכנית. 
 • יכולות המבקש, ובכללן יכולות הניהול והיכולת להביא להשלמת התוכנית ומימושה העסקי
 • איכות תכנית ההרצה – איכות אתר ההרצה, שיתוף פעולה בין החברה לאתר הפיילוט והתועלת שתצמח לחברה מתוכנית ההרצה בהיבטי התאמה לשווקי היעד בארץ, בחו”ל ומסחור.
 • מידת ההשפעה הצפויה של התוכנית על שיפור היכולת האופרטיבית או השירותים המוענקים ע”י המשרד לביטחון פנים או גופי ביטחון פנים.

אופן הגשת הבקשה

* אופן הגשת הבקשה נעשית באזור האישי של אתר רשות החדשנות.
* מידע אודות אופן הגשת הבקשה והטפסים שיש לצרף אליה ההגשה מופיעים בפירוט בדף מסלול הטבה 2- נספח משנה י”ט- מסלול לתמיכה משותפת עם משרד לביטחון פנים
* ניתן להגיש בקשות עד לתאריך 17/07/2022 בשעה 12:00 בצהריים.
תשובות ימסרו בתחילת חודש ספטמבר 2022.

לפרטים ויצירת קשר

לשאלות כלליות ושאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 9:00-17:00

לפניות בנוגע למסלול ניתן ליצור קשר עם חטיבת צמיחה בדוא”ל: Growth@innovationisrael.org.il

במקרה של שותף: פניות עבור המשרד לביטחון פנים, ניתן ליצור קשר עם מנהל תחום בכיר (פיתוח תכניות מחקר מדעים וטכנולוגיה), ירון קרון בדוא”ל: yaronkr@mops.gov.il

 

* למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח קול קורא זה לבין הוראות מסלול ההטבה והנהלים, האמור בהוראות מסלול ההטבה ובנהלים יגבר.
* אין בפרסום זה משום התחייבות למתן אישור כלשהו למי מהפונים.