קול קורא לפיילוטים בחברות הממשלתיות

בשל תקלה טכנית מועד ההגשה הוארך עד היום, 21.6.23 בשעה 17:00 

חטיבות

צמיחה וייצור מתקדם

תמצית הקול קורא

                                                                              

המסלול תומך בתוכניות מו”פ ובפיילוטים באתרי חברות ממשלתיות. 
מסלול משנה זה פועל תחת מסלול הטבה מס’ 2 (ראו נספח ד’) – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל. על מוצרים המוגשים במסגרת התוכניות במסלול זה להיות בשלים להרצה וללא תכולות מו”פ משמעותיות.

תיאור הקול הקורא

קהל יעד

חברות טכנולוגיה ישראליות (שהן לא חברות ממשלתיות) אשר יבצעו את הפרוייקט שלהן באתרי החברות הממשלתיות או באמצעות יכולות, נתונים או מידע הנמצאים ברשותן.

 

גובה המענק

 • תינתן תמיכה כספית בשיעור של 50%-20% מהוצאות המו”פ המאושרות.
 • תמיכה בשיעור חריג של 60% מהוצאות המו”פ המאושרות תינתן לתוכנית בעלות פוטנציאל לייעול יוצא דופן של פעילותה הכלכלית של החברה הממשלתית.
 • אין הגבלה לגובה המענק המבוקש.
 • תתקבל תמיכה וליווי של החברה הממשלתית בתקופת הפיילוט.

 

תחומים מועדפים

לרשימת תחומי העניין של החברות הממשלתיות

 

תנאי סף

 1. אתר ההרצה יהיה בתחומה של חברה ממשלתית או שהתכנית תתבסס על יכולות, נתונים, או מידע הנמצאים ברשות החברה הממשלתית.
 2. התכנית נותנת מענה לצרכים הנגזרים מפעילותה של חברה ממשלתית.
 3. LOI + נייר עמדה חתום על ידי החברה הממשלתית הרלוונטית הכולל התייחסות החברה הממשלתית לאמות המידה במסלול.

 

קריטריונים להערכת בקשה

 • רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התכנית.
 • רמת האתגרים במימוש התוכנית. 
 • יכולות החברה, ובכללן יכולותיה הניהוליות והיכולת להביא להשלמת התכנית ומימושה העסקי.
 • פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של החברה עקב הצלחת התכנית.
 • התרומה הטכנולוגית והתעסוקתית של התכנית לכלכלה הישראלית.
 • ההשפעה הצפויה של התכנית על ייעול פעילותה הכלכלית של החברה הממשלתית ועל ביצועיה העסקיים השירותים והתפעוליים.
 • מידת ההשקעה של החברה הממשלתית במבקש, לרבות השקעות מתוכננות.
 • איכות תכנית ההרצה – איכות אתר ההרצה והסינרגיה בין החברה לאתר, התועלת שתצמח לחברה מתכנית ההרצה בהיבטי קרבה לשוק ומסחור.

 

אופן הגשת הבקשה

אופן הגשת הבקשה נעשית באזור האישי של אתר רשות החדשנות.
מידע אודות אופן הגשת הבקשה והטפסים שיש לצרף אליה ההגשה מופיעים בפירוט בדף מסלול תמיכה בפיילוטים בחברות ממשלתיות  
ניתן להגיש בקשות עד לתאריך ‏21.06.2023 בשעה 17:00 בצהריים.

תשובות ימסרו בסוף ספטמבר 2023.

 

פרטים ליצירת קשר

 • לשאלות כלליות ושאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 9:00-17:00
 • לפניות בנוגע למסלול ניתן ליצור קשר עם חטיבת צמיחה בדוא”ל: growth@innovationisrael.org.il
 • לפניות עבור רשות החברות, ניתן ליצור קשר עם שגיא כהן בדוא”ל: sagic@gca.gov.il

 

 

*למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח קול קורא זה לבין הוראות מסלול ההטבה והנהלים, האמור בהוראות מסלול ההטבה ובנהלים יגבר.
*אין בפרסום זה משום התחייבות למתן אישור כלשהו למי מהפונים.
*יובהר כי אין במתן האישור למקבל המענק כדי לגרוע מחובתה של החברה הממשלתית לקבל אישורים לפי כל דין, לרבות חוק החברות הממשלתיות כלל שנדרש.