קול קורא לעידוד יזמות ופיתוח הון אנושי בהייטק בקרב נשים ומגזר המיעוטים

חטיבות

הזנק

תמצית הקול קורא

תאגידים רלוונטיים (לרבות מלכ”רים) מוזמנים להגיש בקשות לתמיכה בתוכניות חדשות לפיתוח ההון האנושי בתעשיית ההייטק בישראל, לרבות בתחומים ספציפיים לקידום המענה לאתגרים בפיתוח הון אנושי מיומן שיפורטו בהמשך, במימון של30%-70%  מתקציב התוכנית בהתאם להוראות ולנהלי המסלול.

התמיכה היא במסגרת מסלול הטבה מס’ 44 של רשות החדשנות (להלן: “מסלול ההטבה”) – שמטרתו פיתוח הון אנושי עבור התעשייה עתירת הידע בישראל, עם דגש על פתרונות חדשניים, בהתאם להוראות מסלול 44 לפי המתואר למטה.

תיאור הקול הקורא

בשנים האחרונות יש גידול בשיעור אוכלוסיות בייצוג חסר בקרב המועסקים בהייטק הישראלי. מגמת שילובם היא איטית ויש צורך לפתח ולהרחיב תוכניות הון אנושי חדשות, ולהגביר את שיתוף הפעולה עם מעסיקים, במטרה לקדם ולשלב הון אנושי מיומן ובכלל זה נשים, ומגזר המיעוטים.

תכניות לשילוב נשים בהייטק

תאגידים רלוונטיים (לרבות מלכ”רים), מוסדות אקדמיה וגופים עסקיים מוזמנים להגיש בקשות לתמיכה בתוכניות שנועדו לתת פתרונות חדשניים לשילוב נשים, ובתוך כך לתפקידים טכנולוגיים בכירים, בדגש על נשים בעלות ניסיון בהייטק.

תחומים מועדפים

הרחבת הידע ופיתוח הכשרות LLL (Lifelong learning) עבור עובדות קיימות בהייטק בתפקידים טכנולוגיים על מנת לשפר את מקצועיותן, בפרט בתחומים טכנולוגיים מתקדמים.

 • הצמחת עתודה ניהולית נשית בהייטק באמצעות פיתוח מיומנויות עסקיות, ניהוליות וטכנולוגיות כולל התמודדות עם חסמים ושינויים.
 • פיתוח מיומנויות בתחומים נדרשים אשר קיים בהם מחסור בארץ כיום, אשר יאפשרו שילובם של נשים, בפרט נשים בעלות ניסיון רלוונטי קודם אשר מעוניינות להשתלב בתעשיית ההייטק.
 • הכשרת עומק לבוגרות תארים מתקדמים בעולמות המדעיים בדגש על עולמות מדעי החיים לתחומי הפיתוח בבינה מלאכותית, ובייחוד בתחומים כגון:  חקר AI, עיבוד תמונה ווידאו, עיבוד שפה טבעית, עיבוד שמע, עיבוד של נתונים סנסוריים, Generative AI.

קריטריונים להערכת בקשות

כמפורט בהוראות מסלול ההטבה

תכניות להכשרה ליזמות ממגזר המיעוטים באקדמיה ובמוסדות רפואיים

תאגידים רלוונטיים לרבות מלכ”רים, אקדמיה, מוסדות מחקר ובתי חולים מוזמנים להגיש בקשות לתמיכה בתוכניות חדשניות ופורצות דרך להכשרה בתחומים טכנולוגיים, בדגש על מגזר המיעוטים במטרה:

 • לפתח הון אנושי פוטנציאלי מכלל הדיסציפלינות להקמת חברות הזנק ועידוד מועמדים לבחור ביזמות כנתיב מקצועי פוטנציאלי.
 • להרחיב את ההובלה בעולם ההנבטה וההזנק​​.
 • להנביט מיזמים טכנולוגיים/רעיונות בעלי פוטנציאל יזמי.

תיאור מרכיבי התכניות:

 • התכניות המוגשות יכולות לכלול בין היתר הכרות עם היבטים טכנולוגים וכלכליים של עולם היזמות, חשיפה למגמות טכנולוגיות עכשוויות ועתידיות (כמו בינה מלאכותית, אקלים, ביוקונברג’נס ועוד) זיהוי אתגרים, צרכים והזדמנויות, הכרות עם מודלים עסקיים, הכרות עם עולם ההשקעות, הון סיכון וגופי השקעה נוספים, מתודולוגיות לרעיונאות ולחשיבה יצירתית, ויכולת להציג תמונת עתיד וחזון ולרתום אחרים לדרך.
 • מרחב התנסויות – התנסות מעשית בתהליך היזמות הכולל מחקר וחשיבה רעיונית (Ideation), תיקוף הרעיון (validation), והבשלתו באמצעות כלל הכלים שנלמדו בתכנית, התנסות בעבודת צוות והצגה סופית מול קהל. פיתוח רעיונות מעשיים/פרויקטים אישיים והצגתם בתום התכנית.

*במסגרת דירוג הבקשה בהתאם לאמות המידה כפי שמופיעות במסלול, יושם דגש על צוות המדריכים והמרצים.

קהל היעד

בוגרי תואר שני וסטודנטים שנה ג-ד בתואר ראשון, בעדיפות למקצועות ה-STEM, סגל רפואי ומחקרי

הקריטריונים להערכת הבקשות

כמפורט בהוראות מסלול ההטבה

*רשות החדשנות תשקול את הבקשות אשר יעמדו בתנאי הסף, ותעריך את טיבן בהתאם לאמות המידה המפורטות במסלול ההטבה – כמפורט להלן, תוך התייחסות פרטנית לקהל היעד הרלוונטי ולאתגרים אשר הוא מציב.

תנאי הסף

על הבקשה והמבקש לעמוד בכל תנאי הסף הבאים:

 • מגיש הבקשה הינו תאגיד שהתאגד ונרשם כדין בישראל, ופועל בהתאם לדיני מדינת ישראל.
 • אם מגיש הבקשה הינו עמותה או חברה לתועלת הציבור (“חל”צ”) – יש לו אישור בתוקף מרשם העמותות על ניהול תקין, או לחילופין – אם טרם חלפו שנתיים ממועד תחילת פעילותו– אישור על הגשת מסמכים.
 • למרות האמור לעיל, מגיש בקשה שהוא עמותה או חל”צ, שאין בידיו אישור ניהול תקין או אישור על הגשת מסמכים כאמור, לפי העניין, במועד הגשת הבקשה, יוכל להציג אישור כאמור עד למועד החתימה על דף תקציב וכתב התחייבות בהתאם למסלול ההטבה.
 • הבקשה מיועדת לתת מענה לאחד או יותר מהאתגרים בפיתוח הון אנושי מיומן עבור התעשייה עתירת הידע בישראל, כהגדרתם בסעיף 2.1 למסלול ההטבה.
 • לא התקבל, לשם ביצוע התיק נשוא הבקשה, סיוע מימוני מגורם ממשלתי או מרשות החדשנות, במישרין או בעקיפין, שלא לפי הוראות מסלול ההטבה.
 • המבקש אינו בעל חשבונות מוגבלים ואינו נמצא בתהליך כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פירוק וכדומה.
 • המבקש ובעלי השליטה בו עומדים בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים – שכר מינימום), התשע”א-2011.

*יש לעמוד בכל תנאי הסף, במועד הגשת הבקשה ובמשך כל תקופת הביצוע של התוכנית המאושרת. אי-עמידה באחד מתנאי הסף הבאים יביא לפסילת הבקשה כולה או לביטול התוכנית המאושרת:

איך מגישים בקשה?

פירוט אופן הגשת הבקשה, נהלי המסלול וטפסי הבקשה מופיעים בדף מסלול הטבה מס’ 44 של רשות החדשנות – פיתוח הון אנושי עבור התעשייה עתירת הידע בישראל
את הבקשות יש להגיש עד ליום 21.9.2023, בשעה 14:00 בצהריים. בקשות שתוגשנה לאחר מועד זה לא תידונה.

לצורך הגשת בקשה:

קודם כל יש לקרוא את ההנחיות והתנאים המופיעים במסלול ההטבה ובנהלי המסלול.
הגשת הבקשה תיעשה באופן מקוון, דרך האזור האישי

 1. יש להירשם/להיכנס לאזור האישי.
 2. למלא את הטופס המקוון הגשת בקשה לתמיכה – ניתן למצוא אותו בתפריט האזור האישי.
 3. יש לצרף להגשה את הטפסים והמסמכים המופיעים מטה (בחלק “הוספת הצרופות” המופיע בתחתית טופס הגשת הבקשה לתמיכה).

*רשות החדשנות תקבל אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצירוף כלל הטפסים הנדרשים על פי תנאי מסלול ההטבה ונהליו. מומלץ להגיש את הטפסים מספר ימים לפני מועד ההגשה האחרון, כדי לוודא שההגשה תקינה. מבקש המעוניין לקבל אישור שבקשתה נקלטה כהלכה – מתבקש להקדים ככל הניתן את מועד ההגשה.
במקרה של סתירות ו/או אי התאמות בין הטפסים, האמור בקובץ התקציב הוא שייקבע.

יצירת קשר

לשאלות כלליות ושאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות, בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 9:00-17:00.
לשאלות על המסלול ניתן לפנות למייל: HCfund@innovationisrael.org.il

* יש לעקוב אחר דף קול קורא זה, שבו יפורסמו עדכונים – אם יהיו כאלה.
**למען הסר ספק, מובהר כי האמור לעיל הינו תקציר בלבד של הוראות מסלול ההטבה ונהליו, וכי הנוסחים המחייבים הם הנוסחים המלאים של מסלול ההטבה, הנהלים והנספחים להם, המהווים חלק בלתי נפרד מפרסום הקול הקורא. במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח הקול הקורא לבין הוראות מסלול ההטבה והנהלים, האמור בהוראות מסלול ההטבה והנהלים יגבר.
*** אין בפרסום הקול הקורא משום התחייבות לאישור בקשה של מי מהמבקשים או בכלל.