קול קורא למחקר יישומי באקדמיה להטמעה בתהליכי הייצור בתעשייה

חטיבות

תשתיות-חדשנות

תמצית הקול קורא

אנו פותחים הליך חדש להגשת בקשות לקבלת מענק לצורך ביצוע מחקר יישומי באקדמיה להטמעה בתהליכי הייצור בתעשייה, הכולל תאגידים תומכים.

הגשת הבקשות בקול קורא זה תיעשה באמצעות מסלול משנה ג’ – מחקר יישומי באקדמיה להטמעה בתעשייה של מסלול הטבה מס’ 5 של רשות החדשנות – פיתוח תשתיות טכנולוגיות, מסחור ומחקר יישומי באקדמיה ובתעשייה (“מסלול המשנה” או “מסלול ההטבה”, בהתאמה).

 

תיאור הקול הקורא

תהליכי הייצור בפיתוח מוצרים, המפורטים בקול הקורא, הם בעלי אתגרים שונים. לכן, אנחנו רוצים לקדם מענים שונים לאתגרים אלו ע”י האקדמיה באמצעות מחקר יישומי שיוטמע בתהליכי הייצור בתעשייה.

מטרות הקול הקורא

 • לעודד מחקר לטובת יישום של שיטות ו/או חומרים ו/או תהליכי ייצור המותאמים לצורכי התאגיד התומך ולמסחור לתאגיד התומך עם תום ביצוע התוכנית המאושרת.
 • לאפשר לאקדמיה בישראל אפיקי מסחור חדשים לידע אקדמי שבבעלותן שיותאם לתהליכי הייצור בתאגידים התומכים.

במסגרת הקול הקורא הזה אפשר להגיש בקשות שיכללו תאגידים תומכים בתחום תהליכי הייצור. אלו הנושאים בתחום תהליכי הייצור במסגרת קול קורא זה: 

 1. יצירת משאבים וחומרי גלם לתהליכים ומוצרים אחרים בעזרת הנצלה ושימושים משניים בפסולת תעשייתית, ו/או בתוצרי לוואי ועודפים מתהליכי הייצור ליצירת משאבים וחומרי גלם לתהליכים ומוצרים אחרים.
 2. הפחתת צריכת אנרגיה בתהליכי הייצור.
 3. פיתוח תהליך יצור אופטימלי ו/או חדשני במפעל.
 4. פיתוח חומרים חליפיים לחומרי גלם. 

קהלי יעד

חברות יישום במוסדות מחקר, כפי שמוגדר במסלול ההטבה.

גובה המענק

סך התקציב המאושר לכל הבקשות שתאושרנה במסגרת הליך זה יהא עד 8 מיליון ש”ח, אשר ימומנו בשיעורי מענק בהתאם למפורט בהוראות מסלול המשנה

תנאי סף

כמפורט בהוראות מסלול ההטבה ומסלול

קריטריונים לערכת בקשה

כמפורט בהוראות מסלול ההטבה ומסלול המשנה.

הגשת בקשה

דחינו את התאריך להגשת בקשות מה 9/4/2024 וכעת ניתן להגיש בקשות עד לתאריך 2/6/2024, בשעה 12:00 בצהריים. לא יתקבלו בקשות שיוגשו לאחר מועד זה.

 1. קראו בעיון את הוראות מסלול ההטבה ומסלול המשנה ואת הנהלים הרלוונטיים, ווודאו עמידה בתנאי הסף המפורטים בנוסחם המלא.
 2. יש למלא אחר ההנחיות המפורטות בהוראות מסלול ההטבה ומסלול המשנה, הנהלים הרלוונטיים והודעה זו.
 3. ניתן להגיש את הבקשה באזור האישי באתר רשות החדשנות, על גבי טופס הבקשה של מסלול המשנה הרלוונטי.
 4. יש לעקוב אחר דף קול קורא זה, אשר בו יפורסמו עדכונים בנוגע להליך, אם יהיו.
 5. הודעה זו היא אינה התחייבות לאישור בקשה כלשהי שתוגש במסגרת ההליך.

 

פרטים נוספים ויצירת קשר

לשאלות כלליות ושאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 9:00-17:00. 

לפניות בנוגע למסלול ההטבה ומסלולי המשנה ניתן ליצור קשר עם חטיבת תשתיות חדשנות בדוא”ל:
technological.infrastructure@innovationisrael.org.il 

 

 

מידע נוסף

תכולת הבקשה:

הבקשה, על נספחיה, תכלול התייחסות ומענה, בין היתר, להיבטים המפורטים כאן. אין מדובר ברשימה סגורה והאמור מהווה רק חלק מהנדרש במסגרת טופס הבקשה. ניתן ומומלץ להרחיב ולהתייחס לסוגיות נוספות שאינן כלולות ברשימה זו. 

 1. בסעיף 3.4 לטופס הבקשה על המבקש לפרט כיצד הידע שיפותח במסגרת הבקשה יתרום לקידום התאגיד התומך בהיבטים הנוגעים לתהליכי הייצור (מבין אלו המפורטים לעיל) וכיצד מותאמים שלבי המו”פ של המבקש לפתרון אתגריו.
 2. בסעיף 4.2.2 לטופס הבקשה על המבקש לפרט את התאמת הטכנולוגיה לאתגרי התאגיד התומך וכיצד הידע המפותח על-ידו עשוי לתת מענה למי מאתגרים אלו.

כל האמור בקול הקורא, לרבות לעניין הגשת הבקשות, בחינתן, ההחלטה בדבר אישור או דחיה של בקשות, מתן הטבות והחובות והזכויות של מקבל הטבה, כגון בקשר לידע וקניין רוחני, דיווח ותשלום תמלוגים, יהיו בהתאם לאמור בהוראות חוק החדשנות, מסלול ההטבה, מסלול המשנה וכן הנהלים שנקבעו מכוחם (לרבות אלו המופיעים באזור נהלי מסלול המשנה).  

*למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח קול קורא זה לבין הוראות מסלול ההטבה והנהלים, האמור בהוראות מסלול ההטבה ובנהלים יגבר.

*אין בפרסום זה משום התחייבות למתן אישור כלשהו למי מהפונים.