קול קורא לחברות סטרטאפ להגיש בקשה למסלול SEED

שימו לב!
מועד סיום ההגשות לקול קורא זה נדחה ל2.5.2021
בנוסף, החברות שיגישו בקשה צריכות להיות זמינות יחד עם המשקיע לפגישה מיידית לאחר ההגשה עם הבודק המקצועי.

חטיבות

הזנק

תמצית הקול קורא

רשות החדשנות מזמינה חברות סטרטאפ בשלב ה-Seed של גיוס ההון, הפועלות בתחומים בסיכון גבוה, ואשר חתמו על מזכר הבנות עם משקיע שהוא קרן הון סיכון מנוסה ישראלית או זרה המבצע השקעה הונית במזומן, להגיש בקשה למענק בשיעור של 40% או 50% מסבב ההשקעה – בהתאם לתנאים המפורטים בקול קורא זה. המענק שיינתן במסלול זה הינו בסך של עד 3.5 מיליון ₪.

 

תיאור הקול הקורא

קהלי יעד

חברות סטרטאפ צעירות הנמצאות בשלב ה-Seed של גיוס ההון, והפועלות בתחומים בעלי סיכון גבוה, כגון:

 • תחומים שבהם ישנה רגולציה מאתגרת
 • זמן הטמעה ארוך בשוק
 • השוק חדש או בהתהוות
 • קיים סיכון גבוה מאוד בפיתוח הטכנולוגיה בתחום

 

שיעור המימון וסכום המענק

40% מסבב הגיוס או 50% מסבב הגיוס במקרה של חברות הפועלות באזורי פריפריה / יזמים מקבוצות עם תנאי מימון מועדפים. 
המענק הינו בסך של עד 3.5 מיליון ₪. 
החברה תנפיק למשקיע אופציה לבצע בה השקעה נוספת, בשווי מלוא סכום  המענק, למימוש תוך תקופה של עד 3 שנים, במקביל להחזר סכום המענק לרשות החדשנות, בתוספת ריבית בשיעור של 5% לשנה 

 

תנאי סף

 • על החברה המגישה הבקשה למענק להיות רשומה בישראל.
 • החברה לא גייסה יותר מ-3.5 מיליון ₪ לפני מועד הבקשה לרשות.
 • לחברה מזכר הבנות (Term Sheet) חתום עם המשקיע (קרן הון סיכון), הכולל את תנאי האופציה והתחייבויות נוספות-כמפורט במסלול ההטבה.
 • עיקר עיסוקה של החברה הוא מחקר או פיתוח. 
 

קריטריונים להערכת הבקשה

החברה שמגישה את הבקשה: 
מידת הסיכון, הטכנולוגי והעסקי, של החברה ותחום הפעילות של התכנית המוצעת בדגש על ההיבטים הבאים:

 • חדשנות הטכנולוגיה בתכנית
 • רגולציה קשה בתחום הפעילות
 • טווח זמן ארוך להטמעה בתחום הפעילות
 • כניסה לשוק בהתהוות
 • פעילות של החברה בתחום טכנולוגי שקיים בו מחסור במשקיעי הון ראשוני (seed)
 • פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של החברה עקב ההשקעה

 

המשקיע עמו חתמה החברה המבקשת מזכר הבנות:

 • המשקיע שעימו חתמה החברה המבקשת מגישת הבקשה על מזכר הבנות:
  היקף ניסיונו של המשקיע בהשקעות  sSeed
  היקפי ההשקעות של המשקיע עד מועד הבקשה (לא תקף במידה אם והקרן הינה חדשה)
  זמינות מקורות ההון של המשקיע במועד הגשת הבקשה
  מידת התמחותו של המשקיע בהכוונה עסקית

 

אופן הגשת הבקשה

הגשת הבקשה נעשית באזור האישי של אתר רשות החדשנות בלבד. מידע על אודות אופן הגשת הבקשה והטפסים שיש לצרף אליה מופיע בפירוט מסלול Seed.

על החברה המגישה בקשה להעביר מידע מלא, בהתאם לנדרש בטופס הבקשה, וכן את הטפסים והמסמכים המפורטים בו, ולהערך לפגישה מיידית עם בודק מקצועי.

*הבקשה מוגשת במסגרת מסלול הטבה מס’ 46 – תכנית לעידוד השקעות הון ראשוני בחברות בתחומים בעלי סיכון גבוה, מגובות הון סיכון.
 

ניתן להגיש בקשות החל מיום 10/2/2021 ועד ליום 02/05/2021 בשעה 12:00 בצהריים. לא יתקבלו בקשות שיוגשו לאחר מועד זה.

מגיש הבקשה יקבל הודעה חוזרת בדוא”ל על קבלת הבקשה ברשות החדשנות. אם לא תתקבל הודעה כאמור, יש לפנות למערך שירות הלקוחות של הרשות (פרטי קשר מטה).

רשות החדשנות שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי לדחות את המועד האחרון להגשת בקשות, כמפורט לעיל, כל עוד הוא טרם חלף, בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט של הרשות, בדף הקול הקורא. באחריות המציעים להתעדכן מעת לעת באתר האינטרנט של רשות החדשנות, לגבי דחיית המועד ו/או עדכונים ו/או שינויים ו/או הודעות ו/או הבהרות שיחולו במסגרת הקול הקורא.

תשובות צפויות להימסר בתחילת חודש יוני, 2021.

 

יצירת קשר

לשאלות כלליות ושאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות ברשות החדשנות, בדוא”ל contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 9:00-17:00.

לפניות בנוגע למסלול ניתן ליצור קשר עם חטיבת הזנק, בדוא”ל seed@innovationisrael.org.il

 

*למען הסר ספק, מובהר כי האמור לעיל הינו תקציר בלבד של הוראות מסלול ההטבה ונהליו, וכי הנוסחים המחייבים הם הנוסחים המלאים של מסלול ההטבה, הנהלים והנספחים (כולל טופס ההצעה והמסמכים הנלווים), המהווים חלק בלתי נפרד מפרסום הקול הקורא. במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח קול קורא זה לבין הוראות מסלול ההטבה, נהליו ונספחיו, יגבר האמור בהוראות מסלול ההטבה, בנהלים ובנספחים כאמור.

​*אין בפרסום זה משום התחייבות למתן אישור כלשהו למי מהפונים.