קול קורא להקמת מעבדת חדשנות בתחומי הסייבר והפינטק בבאר שבע

הודעת עדכון – קול קורא להקמת מעבדת חדשנות חדשה בתחומי הסייבר והפינטק בבאר שבע

בהתאם לתיקון בהוראות מסלול הטבה אין צורך להגיש ערבות הגשה וכן הדרישה לדמי טיפול בוטלה במסגרת ההליך התחרותי.
נוסח תצהיר מספר 4 התעדכן והוא כעת תצהיר מספר 3  – יש להגיש את הנוסח המעודכן.  

בנוסף, השתנו מספרי הנספחים הבאים ויש להגישם בהתאם:
נספר 3 ערבות הגשה
נספח 4  3 – תצהיר מורשה חתימה של המציע ושל כל אחד מבעלי מניותיו;
נספח 5  4 – הצהרה בדבר עמידה בדרישות  תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים- שכר מינימום), התשע”א -2011 :
נספח 6  5 – התחייבות מורשה חתימה של המציע למלא אחרי דרישת הוראות מסלול ההטבה ו/או מסלול המשנה, לפי העניין;
נספח 7  6 – דו”ח צפי מקורות ושימושים להקמת התשתית הטכנולוגית ולתפעול השוטף של המעבדה לחדשנות למשך תקופת פעילות של 3 שנים;
נספח 8  7 – כתב התחייבות חתום על ידי מורשי החתימה של המעבדה לחדשנות;
נספח 8 – טופס פתיחת/עדכון פרטי מוטב;
נספח 10  9 – דו”ח שנתי מפורט על פעילות מעבדה לחדשנות;
נספח 11 10 – טופס בקשה למענק.   

חטיבות

הזנק

תמצית הקול קורא

 

 

רשות החדשנות, בשיתוף עם משרד האוצר ומערך הסייבר הלאומי, מודיעה על פתיחת הליך תחרותי לבחירת זכיין אשר יקים מעבדת חדשנות טכנולוגית שתתמקד בתחומי טכנולוגיות פינטק וסייבר בבאר שבע.

המעבדה החדשה תצטרף לתכנית המעבדות של רשות החדשנות ותפעל מכוח מסלול הטבה מס’ 29, מסלול משנה א’ – מעבדות חדשנות טכנולוגיות (להלן “מסלול ההטבה”).

תיאור הקול הקורא

במסגרת מסלול מעבדות לחדשנות טכנולוגית, רשות החדשנות משיקה הליך תחרותי להקמת מעבדת חדשנות טכנולוגית חדשה אשר עבורה יונגשו מידע, נתונים, מנטורינג, סיוע עם קשרי מדינה ועוד, ע”י המרכז לסייבר ורציפות פיננסית, המנוהל על-ידי משרד האוצר ומערך הסייבר הלאומי.

המעבדה תקלוט ותקדם חברות הזנק בתחומי טכנולוגיות הסייבר והפינטק העוסקות בין היתר בתחומים הבאים: ביטוח, בנקאות, מסחר בשוק ההון, השקעות, חיסכון, אשראי, סליקה, רגולציה, ניהול פיננסי אישי, ניהול סיכונים, בלוקצ’יין ועוד, שאושרו על-ידי הוועדה.

תאגידים ישראלים וזרים המעוניינים להיחשף לחדשנות פתוחה באמצעות מעבדה לחדשנות, וכן לחזק את סביבת החדשנות הייחודית של ישראל מוזמנים להגיש את הצעתם.

רשות החדשנות תשתתף במימון הקמת התשתית הטכנולוגית הייחודית והתפעול השוטף של המעבדה לחדשנות טכנולוגית וכן במימון הוכחת ההיתכנות לכל חברת פרויקט שתאושר במסגרת מסלול ההטבה.

 

לוחות זמנים

 • מועד אחרון להגשת שאלות ובקשות להבהרות: 26 במאי 2019 (י’ באייר תשע”ט), בשעה 14:00 (בכפוף להודעה בראש העמוד)
 • מועד פרסום תשובות לשאלות ובקשות להבהרות: 1 ביולי 2019 (כ”א בסיוון תשע”ט), בשעה 14:00.
 • מועד אחרון להגשת הצעה: 18 בנובמבר 2019 (כ’ חשוון תש”פ), בשעה 14:00.

 

אופן הגשת ההצעה

 1. יש לקרוא בעיון את הוראות מסלול הטבה מס’ 29, מסלול משנה א’ ואת הנהלים ולוודא עמידה בתנאי הסף המפורטים בסעיף 4.2 להוראות מסלול ההטבה וסעיף 5 להוראות מסלול משנה א’.
 2. ניתן להגיש שאלות ובקשות להבהרה בתבנית WORD בלבד, לכתובת Labs@innovationisrael.org.il בלבד, לא יאוחר מהמועד האחרון כאמור לעיל.
 3. יש למלא את ההצעה על גבי טופס הצעה לשמש כמעבדה לחדשנות ולצרף אליו את כל המסמכים הנדרשים בהתאם למסלול ההטבה ולנהלים באופן הבא:
  יש להגיש את ההצעה באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת Labs@innovationisrael.org.il בלבד.
 4. ההצעה תכלול את כל הנספחים הרלבנטיים בהתאם למפורט בהוראות מסלול ההטבה ובראשם טופס הצעה לשמש כמעבדה לחדשנות (נספח 1) בתבניות הבאות:
 • טופס הצעה לשמש כמעבדה לחדשנות (נספח 1) בתבנית WORD.
 • טופס הצעה לשמש כמעבדה לחדשנות (נספח 1) בתבנית PDF עם חתימות אלקטרוניות (לא סרוק), או לחילופין מסמך בקשה חתום וסרוק, קריא וברור.
 • הצהרות והתחייבות המציע (נספחים 2 ו-6) חתומים כנדרש כמסמכים סרוקים, קריאים וברורים.
 • תצהיר מורשה חתימה של המציע ושל כל אחד מבעלי מניותיו (נספח 4) חתומים כנדרש כמסמכים סרוקים, קריאים וברורים.
 • תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים – שכר מינימום) (נספח 5) חתומים כנדרש כמסמכים סרוקים, קריאים וברורים.
 • דו”ח מקורות ושימושים לתפעול השוטף של מעבדת החדשנות (נספח 7) בתבנית Excel.
 • מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות עסקיים, יכין תבנית WORD בו ישחיר את החלקים הסודיים באופן חד-משמעי.

על המציע לוודא כי ההצעה התקבלה על ידי רשות החדשנות.

מציעים אשר תאושר עמידתם בכל תנאי הסף המפורטים במסלול ההטבה, יוזמנו להציג את הצעתם בפני חברי הוועדה.

למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח הודעת ההליך התחרותי לבין הוראות מסלול ההטבה ונהלי רשות החדשנות, האמור במסלול ההטבה ובנהלים יגבר.

אין בפרסום הודעה זו משום התחייבות לבחירת זוכה כלשהו ו/או להתקשרות עתידית כלשהי עם מי מן המציעים.