קול קורא להגשת תכניות להרחבת ערוצי הכניסה לתעשיית ההייטק

שימו לב! תאריך ההגשה נדחה לתאריך 10.7.22

חטיבות

הזנק

תמצית הקול קורא

 לוגו משרד ראש הממשלה      

רשות החדשנות וזרוע העבודה במשרד הכלכלה והתעשייה מזמינות תאגידים (לרבות מלכ”רים), להגיש בקשות לתמיכה בתכניות חדשניות להרחבת ערוצי הכניסה לתעשייה עתירת הידע בישראל של הון אנושי מיומן במקצועות טכנולוגיים או מקצועות עסקיים תומכים. התמיכה תינתן במסגרת מסלול הטבה מס’ 44 של רשות החדשנות – פיתוח הון אנושי עבור התעשייה עתירת הידע בישראל , אשר מטרתו לעודד תכניות אשר מבקשות לתת מענה לאתגרים בפיתוח הון אנושי מיומן עבור התעשייה עתירת הידע בישראל, בדגש על פתרונות חדשניים. הבקשות המוגשות במסגרת מסלול ההטבה יכולות לכלול פתרונות, בין היתר, לאתגרים הבאים: איתור פוטנציאל, מיון, התמחות, הכשרה, OJT, השמה, הכוונה Reskilling, Upskilling  של כוח אדם מיומן, שימור ו/או שיפור של עובדים/ות איכותיים ומיומנים בתעשיית ההייטק בישראל. 

רשות החדשנות וזרוע העבודה ישקלו את הבקשות אשר יעמדו בתנאי הסף, ויעריכו את טיבן בהתאם לאמות המידה המפורטות במסלול ההטבה, ובכלל אלו, בהתאם לרמת החדשנות ומידת הייחודיות של התכנית ומידת המענה לתחומים המועדפים אשר גובשו על-ידי רשות החדשנות וזרוע העבודה.
בהתאם להוראות מסלול ההטבה, תתאפשר תמיכה של עד 70% מתקציב הבקשה שתוגש.

 

תיאור הקול הקורא

רשות החדשנות וזרוע העבודה פונות לציבור להגשת בקשות לתמיכה בתכניות אשר מציעות מענה לאתגרים בפיתוח הון אנושי מיומן עבור התעשייה עתירת הידע בישראל הן במקצועות טכנולוגיים והן במקצועות עסקיים תומכים באמצעות איתור פוטנציאל, מיון, הכוון, הכשרה, התמחות או השמה של כוח אדם מיומן; שימור ו/או שיפור של הון אנושי איכותי, מיומן בתעשייה עתירת הידע בישראל.

התחומים המועדפים:

רשות החדשנות וזרוע העבודה החליטו על מתן עדיפות לתמיכה בתכניות לקידום המענה לאתגרים בפיתוח הון אנושי מיומן עבור התעשייה עתירת הידע בישראל, באמצעות שילוב בן/בת המגזר החרדי, כהגדרת מונח זה במסלול ההטבה, בעלי פוטנציאל גבוה לתרומה לפיתוח הון אנושי מיומן בתעשיית עתירת הידע בישראל, בשל היותם בתת-ייצוג בתעשייה או בשל תרומתם הייחודית.

* חברות/עמותות מוזמנות לחבור לחברות נוספות ולהתאגד לטובת הגשת בקשה משותפת.

 

מה מקבלים?

  • תכנית בעלת תקציב מבוקש של עד 1,000,000 ₪: תוכנית אשר התקציב המבוקש שלה הוא עד סכום כולל של 1,000,000 ₪, יינתן בגינה מענק בשיעור של 50%, 60% או 70% מהתקציב המאושר – בהתאם להחלטת ועדת המחקר.
  • תכנית בעלת תקציב מבוקש העולה על 1,000,000 ₪ (ואשר אינו עולה על 15,000,000 ₪): תכנית אשר התקציב המבוקש שלה עולה על סכום כולל של 1,000,000  – יינתן בגינה מענק בשיעור של 30%, 40% או 50% מהתקציב המאושר – בהתאם להחלטת ועדת המחקר.

*במקרים מיוחדים, שבהם ועדת המחקר תחליט כי התכנית היא ברמת חדשנות וייחודיות גבוהה מאוד, היא תהיה רשאית לאשר מתן מענק בשיעור חריג של 60% או 70% מהתקציב המאושר של תכניות.

** לא יינתן מענק כספי לתוכניות קיימות או דומות, המקבלות מימון מגורם ממשלתי נוסף, בשל האיסור על כפל מימון ממשלתי.

 

הקריטריונים להערכת הבקשות

רמת החדשנות ומידת הייחודיות של התכנית.
יכולות החברה כולל ניסיון רלוונטי, יכולות ניהול, יכולות בניית שותפויות רלוונטיות והיכולת המוערכת להשלים את התוכנית ולממש אותה בתקופה שהוגדרה לתכנית.
מידת המענה לתחומים המועדפים.
מידת הגידול היחסי של עובדים חדשים או קיימים בשכר גבוה:  

מספר מוערך של המצטרפים, המשודרגים, או עובדים שנמנעה נשירתם בתפקידים בשכר גבוה בתעשיית ההייטק.
פוטנציאל הצמיחה (scale) ויכולת ההטמעה של התוכנית בישראל, כולל הצגת מודל עסקי בר קיימא להמשך.
אפקטיביות וישימות התכנית (עלות מול תועלת).

קהלים מגוונים:

מידת השילוב בתכנית המוצעת של בני/בנות החברה החרדית.

 

תנאי הסף

יש לעמוד בכל תנאי הסף, במועד הגשת הבקשה ובמשך כל תקופת הביצוע של התכנית המאושרת. אי-עמידה באחד מתנאי הסף הבאים יביא לפסילת הבקשה כולה או לביטול התכנית המאושרת:

מגיש הבקשה הינו תאגיד שהתאגד ונרשם כדין בישראל, ופועל בהתאם לדיני מדינת ישראל.
אם מגיש הבקשה הינו עמותה או חברה לתועלת הציבור (“חל”צ”) – יש לו אישור בתוקף, מרשם העמותות וחל”צ, על ניהול תקין, או לחילופין – אם טרם חלפו שנתיים ממועד תחילת פעילותו – אישור על הגשת מסמכים.
למרות האמור לעיל, מגיש בקשה שהוא עמותה או חל”צ, שאין בידיו אישור ניהול תקין או אישור על הגשת מסמכים כאמור, לפי העניין, במועד הגשת הבקשה, יוכל להציג אישור כאמור עד למועד החתימה על דף תקציב וכתב התחייבות בהתאם למסלול ההטבה.
הבקשה מיועדת לתת מענה לאחד או יותר מהאתגרים בפיתוח הון אנושי מיומן עבור התעשייה עתירת הידע בישראל, כהגדרתם בסעיף 2.1 למסלול ההטבה.
לא התקבל, לשם ביצוע התיק נושא הבקשה, סיוע מימוני מגורם ממשלתי או מרשות החדשנות, במישרין או בעקיפין, שלא לפי הוראות מסלול ההטבה.
המבקש אינו בעל חשבונות מוגבלים ואינו נמצא בתהליך כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פירוק וכדומה.
המבקש ובעלי השליטה בו עומדים בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים – שכר מינימום), התשע”א-2011.

 

איך מגישים בקשה?

אופן הגשת הבקשה נעשית באזור האישי של אתר רשות החדשנות.
מידע אודות אופן הגשת הבקשה והטפסים שיש לצרף אליה מופיעים בדף מסלול קרן הון אנושי להייטק.  
ניתן להגיש בקשות עד לתאריך 10/7/22 בשעה 12:00 בצהריים. תשובות ימסרו עד תחילת חודש ספטמבר, 2022.

 

 

יצירת קשר

לשאלות כלליות ושאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 9:00-17:00.
לשאלות על המסלול ניתן לפנות למייל: HCfund@innovationisrael.org.il

*למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח קול קורא זה לבין הוראות מסלול ההטבה והנהלים, האמור בהוראות מסלול ההטבה ובנהלים יגבר.
*אין בפרסום זה משום התחייבות למתן אישור כלשהו למי מהפונים.