קול קורא להגשת הצעות לשמש כגורם מבצע לטובת פעילות עירונית לקידום יזמות טכנולוגית בעיר באר שבע

עודכן המועד האחרון להגשת ההצעות לתאריך: 22 בספטמבר, 2022.

עודכן המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה בהליך התחרותי לתאריך: 4 באוגוסט 2022.

 

חטיבות

הזנק

תמצית הקול קורא

רשות החדשנות מודיעה על פתיחת הליך תחרותי לבחירת גורם מבצע לטובת פעילות עירונית לקידום יזמות טכנולוגית בעיר באר שבע. הגורם המבצע יפעל מכוח מסלול הטבה מס’ 48 של רשות החדשנות – קידום יזמות טכנולוגית בעיר באר שבע (להלן: “מסלול ההטבה”).

תיאור הקול הקורא

רשות החדשנות משיקה הליך תחרותי לבחירת גורם מבצע , אשר ירכז את כל הפעילויות הנדרשות לקידום יזמות טכנולוגית בעיר באר שבע, ובכלל זה קידום שיתוף פעולה בין עוגנים בעיר, חיזוק הקהילה היזמית הבאר שבעית תוך שילוב מגוון האוכלוסיות בעיר, וכן מיתוג ושיווק ארצי ובין-לאומי של העיר באר שבע כמרכז יזמות, חדשנות ותעשייה עתירת ידע.

מי יכול להגיש הצעה לקבלת זיכיון?

תאגידים ישראליים

מה מקבלים?

השתתפות רשות החדשנות במימון הפעילות העירונית תהא באמצעות מענק בסך של 25 מיליון ש”ח, למשך תקופת פעילות של 4 שנים.
הגורם המבצע יהיה זכאי לקבלת מענק לצורך כיסוי ההוצאות המוכרות בפעילות העירונית, בשיעור של 83.33%, ועד לתקרת מענק של 25 מיליון ₪, בהתאם לפירוט כדלקמן:

 1. מענק מרבי בסך של 19 מיליון ₪, לטובת חיזוק התשתיות העירוניות וחיזוק הקהילה היזמית בעיר באר שבע. המענק יינתן, בין היתר, לטובת הפעילויות הבאות:
 • בנייה והנגשה של תשתיות טכנולוגיות/מרכזי ידע (קיימות וחדשות) – מענק בסך של עד 8 מיליון ₪.
 • חיזוק קהילת יזמות -מענק בסך של עד 5 מיליון ₪.
 • עידוד הקמת תשתיות מו”פ עבור חברות גדולות (המעסיקות לפחות 100 עובדים) – מענק בסך של עד 6 מיליון ₪.  
 1. מענק מרבי בסך של 5 מיליון ₪, לטובת מיתוג ושיווק ארצי ובין-לאומי של העיר באר שבע כמוקד יזמות ותעשייה עתירת ידע.
 2. מענק מרבי בסך של 1 מיליון ₪, לטובת העסקת מנהל הפרויקט במשרה מלאה בתקופת הפעילות, אשר ינהל את הפעילות העירונית והאקו-סיסטם בעיר באר שבע. 

איזו פעילויות יידרש הגורם המבצע הנבחר לבצע?

כספי המענק שיקבל הגורם המבצע הנבחר, כאמור לעיל, ישמשו, בין היתר, לצורך :

 • הגדלת מספר מרכזי הידע ותשתיות החדשנות בעיר בתחומי הפעילות העירונית המוזכרים לעיל.
 • הגדלת מספר הנשים היזמיות, מספר היזמים מאוכלוסיית המיעוטים, מספר היזמים החרדים ומספר היזמים יוצאי אתיופיה בעיר באר שבע.
 • הגדלת מספר חברות ההזנק בעיר באר שבע וכן הגדלת מספר המועסקים בחברות הזנק בעיר באר שבע.
 • הגדלת מספר חברות הטכנולוגיה בעיר באר שבע המעסיקות 100 עובדים לפחות.
 • עידוד הקמת מיזמים בעיר באר שבע.
 • השקעה בהכשרות כוח אדם לתחומים הרלוונטיים, עם דגש על הכשרות בתחומי הפעילות שנקבעו במסגרת התכנית המאושרת.
 • הגדלת מספר אירועי היזמות והכנסים בעיר באר שבע.

תנאי סף

על המציע וההצעה במסגרת מסלול ההטבה לעמוד, להנחת דעתה של הוועדה, בכל תנאי הסף הבאים, במצטבר, במועד הגשת ההצעה ובמשך כל תקופת הפעילות:

 1. המציע הינו תאגיד ישראלי שהתאגד ונרשם כדין בישראל ופועל בהתאם לדיני מדינת ישראל.
 2. למציע יכולת להעסיק מנהל פרויקט במשרה מלאה, בעל ניסיון רלוונטי.
 3. למציע מקורות זמינים למימון משלים, בסך של 5 מיליון ₪ לפחות.

אמות המידה להערכת ההצעות

 1. היקף ואיכות הניסיון של המציע ובעלי מניותיו המהותיים עם חברות הזנק (25%).
 2. היקף ואיכות הניסיון של מנהל הפרויקט המיועד עם חברות הזנק (20%).
 3. מבנה השותפויות של המציע לטובת הפעילות העירונית (15%).
 4. התוכנית העסקית של המציע (15%).
 5. מקורות המימון של המציע (15%).
 6. התרשמות כללית של חברי הוועדה (10%).

לוחות זמנים: 

 • המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה: 4 באוגוסט, 2022 (ז’ באב, התשפ”ב).
 • רשות החדשנות שומרת על זכותה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להשיב לשאלות אשר יוגשו לאחר המועד כאמור, כאשר תהיינה נסיבות מיוחדות אשר יצדיקו זאת.
 • התשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו במרוכז באתר האינטרנט של רשות החדשנות, לא יאוחר מיום 18 באוגוסט, 2022 (כ”א באב, התשפ”ב), והן יהיו חלק בלתי נפרד מההליך התחרותי.

המועד האחרון להגשת ההצעות: 22 בספטמבר, 2022 (כו’ באלול, התשפ”ב), בשעה 14:00.
לא יתקבלו הצעות אשר יוגשו לאחר מועד זה.

רשות החדשנות שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי לשנות כל אחד מן המועדים המנויים בקול קורא זה, בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט של הרשות – בדף הקול הקורא, ובכלל זה לדחות איזה מהמועדים, כל עוד טרם חלף. באחריות המציעים להתעדכן מעת לעת באתר האינטרנט של רשות החדשנות, לגבי דחיות מועדים ו/או עדכונים ו/או שינויים ו/או הודעות ו/או הבהרות שיהיו בקשר להליך התחרותי.

אופן הגשת ההצעה

 1. יש לקרוא בעיון את הוראות מסלול הטבה מס’ 48 ונהליו, ולוודא עמידה במועד הגשת הבקשה בתנאי הסף המפורטים, בנוסחם המלא, בסעיף 4.3 להוראות מסלול ההטבה.
 2. יש למלא אחר ההנחיות המפורטות בהוראות מסלול ההטבה ונהליהם, על נספחיהם, ובהודעה זו.
 3. ניתן להגיש שאלות הבהרה בתבנית WORD בלבד, בעברית בלבד, לכתובת Beer.Sheva@innovationisrael.org.il בלבד, עד למועד המפורט לעיל.
 4. יש למלא את ההצעה על גבי טופס הצעה לשמש כגורם מבצע (בנוסח נספח מס’ 1), ולצרף אליו את כל המסמכים הנדרשים בהתאם למסלול ההטבה ולנהלים – על נספחיהם.
 5. הגשת ההצעה תתבצע באמצעות שליחת המסמכים באמצעות הדואר האלקטרוני, לכתובת Beer.Sheva@innovationisrael.org.il, ובאופן זה בלבד, לא יאוחר מהמועד האחרון המפורט לעיל.
 6. למען הסר ספק, אם הקבצים הם במשקל גדול, אשר לא מאפשר את העברתם, אפשר לשלוח קישור להורדת הקבצים, או להעבירם באמצעות אתר ייעודי למשלוח קבצים “כבדי משקל”, דוגמת JumboMail, WeTransfer, Filemail ודומותיהן.
 7. ההצעה תכלול את כל הנספחים הרלוונטיים, בהתאם למפורט בהוראות מסלול ההטבה ונהליהם, ובכלל זה:
 • טופס הצעה לשמש כגורם מבצע (נספח מס’ 1) בתבנית WORD.
 • טופס הצעה לשמש כגורם מבצע (נספח מס’ 1) בתבנית PDF עם חתימות אלקטרוניות (לא סרוק), או לחילופין טופס הצעה חתום וסרוק, קריא וברור.
 • העתק תעודת התאגדות של המציע.
 • קורות חיים של מנהל הפרויקט המיועד וכן הסכם העסקה או הסכם עקרונות ביחס להעסקה עתידית במשרה מלאה למשך תקופת הפעילות – במקרה של בחירתו של המציע כגורם המבצע חתום על-ידי מנהל הפרויקט המיועד ועל ידי המציע.
 • דו”ח צפי מקורות ושימושים לפעילות העירונית למשך תקופת הפעילות, הכולל הצהרה חתומה על-ידי מורשה החתימה של המציע, מאומתת ע”י עו”ד (נספח מס’ 2).
 • נספחי הצהרות והתחייבויות המציע (נספחים מס’ 3 ו-4), חתומים ומאושרים כנדרש, סרוקים, קריאים וברורים.
 1. על המציע לוודא כי הצעתו התקבלה על ידי רשות החדשנות עד למועד האחרון להגשת הצעות.

מציעים אשר תאושר עמידתם בכל תנאי הסף המפורטים במסלול ההטבה ומסלול המשנה, יוזמנו להציג את הצעתם בפני ועדת המחקר.

* יש לעקוב אחר דף קול קורא זה, אשר בו יפורסמו עדכונים בנוגע להליך התחרותי, אם יהיו.

**למען הסר ספק, מובהר כי האמור לעיל הינו תקציר בלבד של הוראות מסלול ההטבה ונהליו, וכי הנוסחים המחייבים הם הנוסחים המלאים של מסלול ההטבה, הנהלים והנספחים להם (כולל טופס ההצעה לקבלת זיכיון והמסמכים הנלווים), המהווים חלק בלתי נפרד מפרסום הקול הקורא. במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח הודעת ההליך התחרותי לבין הוראות מסלול ההטבה, נהליהם ונהלים אחרים של רשות החדשנות, יגבר האמור במסלול ההטבה ובנהלים.

 

***אין בפרסום הודעה זו משום התחייבות לבחירת זוכה כלשהו ו/או להתקשרות עתידית כלשהי עם מי מן המציעים.