קול קורא להגשת בקשות סיוע לפיתוח מוצרים בתעשיית החלל

חטיבות

צמיחה וייצור מתקדם

תמצית הקול קורא

קול קורא 2017/1 להגשת בקשות סיוע לפיתוח מוצרים בתעשייה

תיאור הקול הקורא

לוגואים גופים המפעילים את התכנית

קול קורא להגשת בקשות סיוע לפיתוח מוצרים בתעשיית החלל

 

​ 
א. כללי

​משרד המדע הטכנולוגיה והחלל, באמצעות סוכנות החלל הישראלית (להלן: “סל”ה”), ורשות החדשנות (שניהם יחדיו להלן: “המשרד”), פועלים יחדיו בכדי לקדם מחקר ופיתוח בתחום טכנולוגיות החלל באמצעות מסלול ההטבה עידוד מחקר ופיתוח בתחום טכנולוגיות החלל.
וכל זאת במטרה לעודד:
מציאת פתרונות טכנולוגיים חדשניים ופיתוח מוצרים מתקדמים בתחומי החלל השונים;
ביסוס והעמקת הידע והכשרים הטכנולוגים של תעשיית החלל בישראל;
הגברת השימוש של התעשייה המקומית בידע מדעי שנצבר במוסדות מחקר ישראליים וניצול יכולות המחקר שלהם;
עידוד צמיחת חברות הזנק בתחומי טכנולוגיות החלל;
קידום מחקר ופיתוח ביטחוני ומסחרי לצורך מימוש יישומים דואליים, המהווים מחד תרומה לביטחון המדינה ומאידך גלום בהם פוטנציאל כלכלי מסחרי;
צמצום פערי הידע מול הנעשה בשווקי החלל בעולם ושיפור כושר התחרות של התעשייה הישראלית בשווקים אלה.

ב. לצורך כך המשרד מפרסם בזה קול קורא ראשון לשנת 2017, לקבלת בקשות למימון פיתוח מוצרים בתחום החלל:

​מוצרים או מכלולים המבוססים על מו”פ עסקי בתחומי החלל, לרבות לוויינים ואמצעי שיגור לחלל; מוצרים המיועדים להתקנה בלוויינים או במערכות מוטסות בחלל, או בתחנות קרקע המיועדות לשליטה וניהוג לוויינים או בתחנות קרקע המיועדות לתקשורת והעברת נתונים מ- ואל לוויינים; מכשור וציוד המיועדים לכיולים ובדיקות של מוצרים בתחומי החלל; מערכות סימולציה המיועדים לדימוי פעולת מוצרים בתחומי החלל.
“מוצר” משמעו גם כל אחד מאלה: מוצר חדש, שיפור מהותי במוצר קיים, שיפור מהותי בתהליך קיים, שילוב של טכנולוגיות קיימות במוצרים קיימים.
 
ג. המועד האחרון

​להגשת בקשות במענה לקול קורא זה הוא יום א’ 30/04/2017.

ד. לפירוט נוסף

​ראה נא הוראות מסלול – עידוד מחקר ופיתוח בתחום טכנולוגיית החלל
שם תמצא:

  • תנאי סף לקבלת מימון
  • הגשת הבקשה
  • אמות מידה לאישור תקציב לבקשה וקבלת מימון
  • תקציב
  • מימון לתכנית מאושרת