קול קורא להגשת בקשות למענק מחקר ופיתוח לחוקרים וחברות בתחום הביוקונברג’נס

חטיבות

תשתיות חדשנות

תמצית הקול קורא

הרשות קוראת להגשת בקשות למענק עבור מחקרים בתחום הביו-קונברג’נס בנושאי התקנים ביו- הנדסיים. ניתן להגיש בקשות באחת משתי האפשרויות: 

*כל אחת מאפשרויות האלה מהווה הליך נפרד ובלתי תלוי, כאשר הבקשות אשר יוגשו במסגרת מסלול משנה ג’ ייבחנו זו מול זו, והבקשות שיוגשו במסגרת מסלול משנה ד’ ייבחנו זו מול זו.

 

תיאור הקול הקורא

תחום הביו-קונברג’נס בישראל ממוקד למחקר, פיתוח וייצור בינתחומי חדשני ומשבש שוק, המבוסס על שילוב של ידע ופיתוח טכנולוגיות בתחומי הביולוגיה עם ידע בהנדסה ותוכנה.
קול קורא זה יכול להתמקד בשווקים שונים, כמו: בריאות, חקלאות, מזון, אקלים, ביטחון, אנרגיה, בנייה או טקסטיל. הפוטנציאל המסחרי יכול להיות מולקולה, מוצר ביולוגי, מוצר מכשור רפואי, מוצר משולב או תהליך. 

במסגרת קול קורא זה ניתן להגיש בקשות בכל אחד ממסלולי המשנה שפורטו למעלה בתחום של התקנים ביו-הנדסיים (Bio-devices & systems). 
דוגמאות אפשרויות למחקרים עבור סוגי ביו-התקנים הנדסיים:

 • DNA Chips
  • By Application
  • Cancer Diagnosis and Treatment
  • Gene Expression
  • SNP Genotyping
  • Genomics
  • Drug Discovery
  • Agricultural Biotechnology
  • Others (Microbial Genotyping, Proteomics, Toxicogenomics, Screening and Monitoring of Patient Data in Clinical Trials, and Environmental Biology)
 • Lab-on-a-chip
  • By Application
  • Clinical Diagnostics
  • Genomics
  • IVD (In-Vitro Diagnostics) & POC
  • Proteomics
  • Drug Discovery
  • Others (Biodefense, Food Pathogen Identification, and Environmental Contamination)
 • Protein Chips
  • By Application
  • Proteomics
  • Expression Profiling
  • Diagnostics
  • HTS
  • Drug Discovery
 • Others (Environmental Diagnostics and Biodefense)
  • Tissue Arrays
  • Cell Arrays

 

קהלי יעד

 • חברות יישום, כפי שמוגדר במסלול ההטבה.
 • תאגידים תעשייתיים, כפי שמוגדר במסלול ההטבה.
 • מוסדות מחקר, כפי שמוגדר במסלול ההטבה.

 

גובה המענק

גובה התקציב המבוקש ושיעורי המענק יהיו בהתאם לפירוט המופיע במסלול משנה ג’ או במסלול משנה ד’ בהתאם לזהות המבקש.

 

תנאי סף

תנאי הסף מפורטים בהוראות מסלול ההטבה ומסלול משנה ג’, או מסלול משנה ד’ בהתאם לזהות המבקש.

 

אופן הגשת הבקשה 

 1. ניתן להגיש בקשות עד לתאריך 14/6/23 בשעה 14:00 בצהריים
 2. יש לקרוא בעיון את הוראות מסלול ההטבה ומסלול המשנה הרלוונטי עבורכם ואת הנהלים הרלוונטים עבורכם ולוודא עמידה בתנאי הסף המפורטים בנוסחם המלא.
 3. יש למלא אחר ההנחיות המפורטות בהוראות מסלול ההטבה ומסלול המשנה הרלוונטי, הנהלים הרלוונטיים והודעה זו.
 4. יש להגיש את הבקשה באזור האישי של רשות החדשנות, על גבי טופס הבקשה של מסלול המשנה הרלוונטי.
 5. יש לעקוב אחר דף קול קורא זה, אשר בו יפורסמו עדכונים בנוגע להליך, אם יהיו.
 6. הודעה זו אינה מהווה התחייבות לאישור בקשה כלשהי שתוגש במסגרת ההליך.

 

פרטים ליצירת קשר

לשאלות כלליות ושאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il, או בטלפון 03-7157900, בימים א’-ה’ בשעות 9:00-17:00.
לפניות בנוגע למסלול ההטבה ומסלולי המשנה, ניתן ליצור קשר עם חטיבת ץשתיות חדשנות בדוא”ל: Technological.infrustructure@innovationisrael.org.il

 

*למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח קול קורא זה לבין הוראות מסלול ההטבה והנהלים, האמור בהוראות מסלול ההטבה ובנהלים יגבר.
*אין בפרסום זה משום התחייבות למתן אישור כלשהו למי מהפונים.
*
כל האמור בקול קורא זה, לרבות לעניין הגשת הבקשות, בחינתן, ההחלטה בדבר אישור או דחיה של בקשות, מתן הטבות והחובות והזכויות של מקבל הטבה, כגון בקשר לידע וקניין רוחני, דיווח ותשלום תמלוגים, יהיו בהתאם לאמור בהוראות חוק החדשנות, מסלול ההטבה הרלוונטי, מסלול המשנה הרלוונטי וכן הנהלים שנקבעו מכוחם (כולל אלו המופיעים באזור נהלי מסלול המשנה).