קול קורא לבחירת עד 5 זכיינים להקמה ולהפעלה של מרכזי חדשנות בפריפריה

חטיבות

הזנק

תמצית הקול קורא

           

רשות החדשנות, משרד הכלכלה, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, המשרד לשיתוף פעולה אזורי, המשרד להגנת הסביבה ומשרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיעים על פתיחת הליך תחרותי לבחירה של עד 5 זכיינים, אשר יקימו ויפעילו מרכזי חדשנות באזור פריפריה (תחומי אזור פיתוח א’, שנקבעו לפי סעיף 40ד. לחוק לעידוד השקעות הון, התשי”ט-1959), ויעודדו חדשנות טכנולוגית ויזמות. בנוסף, הזכיינים הנבחרים יוכלו לפעול לקידום ולעידוד תעסוקה ושילוב בתעשיית ההייטק, בין היתר בקרב אוכלוסיות מקבוצות עם תנאי מימון מועדפים או מאזור פריפריה.

הזכיינים יפעלו מכוח מסלול הטבה מס’ 49 של רשות החדשנות – תוכניות לעידוד הנבטה ויזמות, מסלול משנה ב’ – תוכנית להקמת מרכזי חדשנות טכנולוגית (להלן: “מסלול ההטבה” או “מסלול המשנה”).

תיאור הקול הקורא

מי יכול להגיש הצעה לקבלת זיכיון?

תאגידים ישראליים, בין למטרת רווח ובין שלא למטרת רווח.

 

מה מקבלים?

הזוכים בהליך התחרותי יקבלו זיכיונות להקמה ולהפעלה של מרכזי חדשנות טכנולוגית בתחומי אזור פיתוח א’, לתקופה של 5 שנים.
עבור כל אחת משנות הפעילות במהלך תקופת הזיכיון, יהיה הזכיין זכאי למענק בסך של עד 2,000,000 ₪. אם ההצעה תכלול גם פעילות לקידום ולעידוד תעסוקה ושילוב בתעשיית ההייטק בקרב אוכלוסיות מקבוצות עם תנאי מימון מועדפים או מאזור פריפריה, יהיה הזכיין זכאי למענק נוסף בסך של עד 1,000,000 ₪ נוספים.

 

איזו פעילויות יידרשו הזכיינים הנבחרים לבצע?

כספי המענק שיקבלו הזכיינים, כאמור לעיל, ישמשו, בין היתר, לצורך הקמת מרכזי החדשנות, מימוש התוכניות העסקיות, התקשרות עם ספקים חיצוניים להפעלת התוכניות השונות לעידוד יזמים, חיבור בין גורמים שונים בתעשיית ההייטק – כדוגמת יזמים, חברות טכנולוגיות והמגזר האקדמי.
המרכזים, אשר צפויים להיות מורכבים מחברות טכנולוגיה, מוסדות מחקר ושותפים מקומיים עם ערך מוסף משמעותי, יוכלו לכלול פעילות לעידוד יזמות בתחומים טכנולוגיים, קורסים והכשרות, שירותי ייעוץ רלוונטיים, כולל ייעוץ וסיוע להגשה למסלולי התמיכה השונים של רשות החדשנות, או התקשרות עם משקיעים מהשוק הפרטי, מאיצים, או מועדוני אנג’לים, ופעילויות נוספות המקדמות הקמת חברות טכנולוגיות, וזאת על מנת לעודד צמיחה באזורי הפעילות שלהם.

 

תנאי סף

 1. המציע הוא תאגיד שהתאגד ונרשם כדין בישראל, ופועל בהתאם לדיני מדינת ישראל.
 2. למציע מועמד המיועד להיות מועסק במשרה מלאה כמנכ”ל מרכז החדשנות, בעל ניסיון רלוונטי, ואם ההצעה כוללת גם פעילות לקידום ולעידוד התעסוקה ושילוב בתעשיית ההייטק בקרב אוכלוסיות מקבוצות עם תנאי מימון מועדפים או מאזור פריפריה – למציע מועמד המיועד להיות מועסק במשרה מלאה בתחום ההון האנושי, בעל ניסיון רלוונטי.
 3. המציע ובעלי השליטה בו עומדים בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים – שכר מינימום), התשע”א-2011.
 4. המציע או השותפים המהותיים במציע אינם בעלי חשבונות מוגבלים ואינם נמצאים בתהליך כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פירוק וכו’.
 5. לא התקבל, לשם ביצוע הפעילות המוצעת המפורטת בהצעה, סיוע מימוני מגורם ממשלתי או מרשות החדשנות, במישרין או בעקיפין, שלא לפי הוראות מסלול ההטבה ומסלול המשנה הרלוונטי.

 

אמות המידה להערכת ההצעה

 1. התוכנית העסקית של המציע.
 2. ההיקף והאיכות של ניסיון המציע ו/או השותפים במציע.
 3. הערך המוסף של המציע ושל השותפים במציע.
 4. היקף ואיכות הניסיון של הצוות המוצע.
 5. מקורות מימון.
 6. התרשמות כללית של חברי הוועדה.

 

לוחות זמנים

המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו בתאריך 29 ביוני 2023 (י’ בתמוז, התשפ”ג).
רשות החדשנות שומרת על זכותה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להשיב לשאלות אשר יוגשו לאחר המועד כאמור.
התשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו במרוכז באתר האינטרנט של רשות החדשנות, לא יאוחר מיום 30 ביולי 2023 (י”ב באב, התשפ”ג), והן יהיו חלק בלתי נפרד מההליך התחרותי.
המועד האחרון להגשת ההצעות 30 באוגוסט 2023 (י”ג באלול, התשפ”ג), בשעה 14:00.. לא יתקבלו הצעות אשר יוגשו לאחר מועד זה.
רשות החדשנות שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי לשנות כל אחד מן המועדים המוזכרים בקול קורא זה, בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט של הרשות – בדף הקול הקורא, ובכלל זה לדחות איזה מהמועדים, כל עוד טרם חלף. באחריות המציעים להתעדכן מעת לעת באתר האינטרנט של רשות החדשנות, לגבי דחיות מועדים ו/או עדכונים ו/או שינויים ו/או הודעות ו/או הבהרות שיהיו בקשר להליך התחרותי.

 

אופן הגשת ההצעה

 1. יש להירשם/להיכנס לאזור האישי.
 2. לבחור ב’פעולות’ בתפריט העליון, באופציה של ‘הגשת בקשה כללית’.
 3. לבחור מתוך הרשימה שתוצג לכם באפשרות ‘הליך תחרותי’.
 4. למלא את הטופס המקוון ולצרף להגשה את הנספחים הנדרשים בהתאם למפורט בהוראות הקול הקורא.
 5. צרופות נוספות לפי דרישה/רלוונטיות יש להעלות במרוכז.
 6. יש לקרוא בעיון את הוראות מסלול הטבה מס’ 49 ואת מסלול משנה ב’ וכן את נהלי מסלול ההטבה ומסלול המשנה, ולוודא עמידה במועד הגשת הבקשה בתנאי הסף המפורטים, בנוסחם המלא, בסעיף 4.3 להוראות מסלול ההטבה ובסעיף 4 למסלול המשנה.
 7. יש למלא אחר ההנחיות המפורטות בהוראות מסלול ההטבה ומסלול המשנה ונהליהם, על נספחיהם, ובהודעה זו.
 8. ניתן להגיש שאלות הבהרה בתבנית WORD בלבד, בעברית בלבד, לכתובת Innovationcenter@innovationisrael.org.il בלבד, עד למועד המפורט לעיל.
 9. יש למלא את ההצעה על גבי טופס הצעה לקבלת זיכיון להקמה ולהפעלה של מרכז חדשנות (נספח מס’ 1ב’), בעברית בלבד, ולצרף אליו את כל המסמכים הנדרשים בהתאם למסלול ההטבה ולנהלים – על נספחיהם.
 10. הגשת ההצעה תתבצע באופן מקוון באזור האישי שבמערכת החברות בלבד, לא יאוחר מהמועד האחרון. ההצעה אשר לא תוגש באמצעות מערכת זו לא תתקבל. 
 11. ההצעה תכלול את כל הנספחים הרלוונטיים, בהתאם למפורט בהוראות מסלול ההטבה ומסלול המשנה ונהליהם, ובכלל זה:
  • טופס הצעה לקבלת זיכיון להקמה ולהפעלה של מרכז חדשנות (נספח מס’ 1ב’) בתבנית WORD.
  • טופס הצעה לקבלת זיכיון להקמה ולהפעלה של מרכז חדשנות (נספח מס’ 1ב’) בתבנית PDF עם חתימות אלקטרוניות (לא סרוק), או לחילופין טופס הצעה חתום וסרוק, קריא וברור.
  • העתק תעודת התאגדות של המציע.
  • הצהרות והתחייבויות המציע (נספחים מס’ 2 ו-3), חתומים ומאושרים כנדרש, סרוקים, קריאים וברורים.
  • דו”ח צפי מקורות ושימושים למשך תקופת הזיכיון (נספח מס’ 4).
  • תקציב (נספח מס’ 8) – עד 10 מיליון ש”ח ל-5 שנות זיכיון. אם ההצעה כוללת גם פעילות לקידום ולעידוד תעסוקה ושילוב בתעשיית ההייטק יש לכלול קובץ תקציב נפרד נוסף לתכנית התעסוקה (עד 5 מיליון ש”ח ל-5 שנות זיכיון).
  • תכנית תעסוקה (נספח מס’9)
  • קורות חיים של המנכ”ל המיועד של מרכז החדשנות, ואם ההצעה כוללת גם פעילות לקידום ולעידוד התעסוקה ושילוב בתעשיית ההייטק בקרב אוכלוסיות מקבוצות עם תנאי מימון מועדפים או מאזור פריפריה  – גם קורות חיים של איש הצוות המיועד בתחום ההון האנושי, וכן הסכם/מי העסקה או הסכם/מי עקרונות ביחס להעסקה עתידית – במקרה של בחירתו של המציע כזכיין, למשך תקופת הזיכיון, חתום/מים ע”י מנכ”ל מרכז החדשנות המיועד ואיש הצוות המיועד בתחום ההון האנושי (אם רלוונטי) וע”י המציע. 
  • מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות עסקיים, יצרף להצעתו עותק נוסף מההצעה בקובץ WORD, שבו ישחיר באופן חד-משמעי את החלקים הסודיים, לטעמו, מתוך ההצעה.
   למען הסר ספק, אין להחסיר חלקים מההצעה, אלא רק להשחיר חלקים שהם סודיים – לעמדתו של המציע. בנוסף למסמך המושחר, יצרף המציע מסמך המפרט את כל החלקים שאותם השחיר, וינמק את עמדתו.

מציעים אשר תאושר עמידתם בכל תנאי הסף המפורטים במסלול ההטבה ומסלול המשנה, עשויים להיות מוזמנים להציג את הצעתם בפני ועדת המחקר.

*יש לעקוב אחר דף זה, אשר בו יפורסמו עדכונים בנוגע להליך התחרותי, אם יהיו.

**למען הסר ספק, מובהר כי האמור לעיל הינו תקציר בלבד של הוראות מסלול ההטבה ומסלול המשנה ונהליהם, וכי הנוסחים המחייבים הם הנוסחים המלאים של מסלול ההטבה, מסלול המשנה, הנהלים והנספחים להם (כולל טופס ההצעה לקבלת זיכיון והמסמכים הנלווים), המהווים חלק בלתי נפרד מפרסום הקול הקורא. במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח הודעת ההליך התחרותי לבין הוראות מסלול ההטבה, מסלול המשנה, נהליהם ונהלים אחרים של רשות החדשנות, יגבר האמור במסלול ההטבה ובנהלים.

***אין בפרסום הודעה זו משום התחייבות לבחירת זוכה כלשהו ו/או להתקשרות עתידית כלשהי עם מי מן המציעים.