פנייה לציבור לקבלת מידע בנוגע לרגולציה וחסמים רגולטוריים ביחס לתחום הבינה המלאכותית

תמצית הקול קורא

המחלקה הכלכלית במחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים (להלן: “המחלקה הכלכלית”) והרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: “רשות החדשנות”) מזמינות את הציבור למסור מידע ולהביע עמדה לגבי חסמים רגולטוריים ורגולציה אפשרית ביחס לתחום הבינה המלאכותית (Artificial Intelligence) במדינת ישראל בדגש על ניסוי והטמעה של טכנולוגיות בתחום זה. המחלקה הכלכלית ורשות החדשנות בוחנות את עמדתן בנושא האמור ולאור כך מבוצעת פניה זו לציבור.

 

 

תיאור הקול הקורא

רקע:

מדינת ישראל היא מדינה מובילה בכל הנוגע למחקר ופיתוח בתחום הבינה המלאכותית. לצורך שמירה על מעמד זה, נדרש גם שיתקיימו במדינה תנאים שונים, לרבות רגולטוריים, שיאפשרו את המשך הניסוי וההטעמה של הטכנולוגיות בתחום זה. לשם כך מבקשות בזאת המחלקה הכלכלית ורשות החדשנות לקבל מידע מגופים ישראלים ובינלאומיים בעלי ניסיון וידע מתאימים, בכלל זה, חברות הייטק (לרבות חברות הזנק), יזמים, משקיעים, אקדמיה, יועצים ונותני שירותים שונים, להם ניסיון ונגיעה עסקית ו/או טכנולוגית בתחומי הבינה מלאכותית לגבי רגולציה ו/או חסמים רגולטוריים, לשם קידום מחקר, פיתוח, ניסוי ו/או הטמעת טכנולוגיות בתחום הבינה המלאכותית במדינת ישראל, ובכלל זה על ידי על תעשיית ההייטק בישראל.

מודגש כי פנייה זו אינה בבחינת הזמנה להגיש הצעות ואינה חלק מהליכי מכרז, מסלול הטבה או הליך אחר לקבלת הצעות של המחלקה הכלכלית ו/או רשות החדשנות, אלא פנייה לקבלת מידע ועמדה בלבד ובעקבותיה תישקלנה נקיטת או קידום פעולות כלשהן ואין בכך משום התחייבות לנקיטה בפעולות מסוימות. מבלי לגרוע מהאמור במסמך זה, המחלקה הכלכלית ו/או רשות החדשנות שומרות לעצמן את הזכות לפנות בשאלת הבהרה או בפנייה לקבלת מידע או נתון נוסף מכל גורם שהוא לרבות מהנמענים, כולם או חלקם, אולם אין בפניה כאמור כדי לייצר מחויבות כלשהי כלפי מי שהמחלקה הכלכלית ו/או רשות החדשנות או מי מטעמן יפנה אליו. יובהר ויודגש, כי בקשה זו אינה מהווה הצעה או הזמנה להגשת בקשה או ליצירת התקשרות על-פי תקנות חובת המכרזים, התשנ”ג-1993, או על-פי כל דין או נוהל אחר.
 

על מקבלי המידע:

רשות החדשנות היא רשות סטטוטורית עצמאית המופקדת מטעם מדינת ישראל על קידום מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה כמנוף לצמיחה כלכלית מכילה ובת-קיימא בישראל.
רשות החדשנות מגבשת מדיניות למימוש המשימה ומבצעת אותה באמצעות מסלולי תמיכה וכלי מימון וסיוע מגוונים. כמו כן, רשות החדשנות מייעצת לממשלה ולוועדות הכנסת בכל הקשור למדיניות החדשנות בישראל, עוקבת ומנתחת את השינויים בסביבת החדשנות הטכנולוגית בישראל ובחו”ל. בנוסף, רשות החדשנות משתפת פעולה בתחום סיוע ליצירת מסגרות רגולטוריות מיטביות לניסוי ושימוש בטכנולוגיות עתידיות עם הפורום הכלכלי העולמי (World Economic Forum), במסגרת חברותה ברשת C4IR מטעם מדינת ישראל. המחלקה הכלכלית, והמשנה העומד בראשה, הוא חבר בוועדת ההיגוי המסדירה את החברות של רשות החדשנות מטעם מדינת ישראל ברשת ה-C4IR.

 

עיקרי המידע המבוקש:

עיקר המידע המבוקש הוא ביחס לטכנולוגיות בתחום הבינה המלאכותית, בדגש על מערכות המסייעות בקבלת החלטות (Decision support systems) וכן מערכות המקבלות החלטות ללא מעורבות של שיקול דעת אנושי באמצעות כלים של בינה מלאכותית. בהתייחסותכם במקרה של חברות מהתעשייה – אנא צרפו באם ניתן, תיאור קצר של המוצר והיכן באה בו לידי ביטוי טכנולוגיית הבינה המלאכותית. בנוסף, אנא ציינו מהו השלב שבו אתם נמצאים מבחינת התפתחות המוצר.

המחלקה הכלכלית ורשות החדשנות מעוניינות כי המידע ועמדות המשיבים יתייחסו בין היתר לנושאים הבאים:

 1. מאפייני הרגולציה הנדרשת לשם האצת הפעילות בתחום הבינה המלאכותית במדינת ישראל (בתחומכם או בכלל), בין אם לצורך שימור מעמדה של מדינת ישראל כמובילה בכל הנוגע למחקר ופיתוח של טכנולוגיות, מוצרים ומערכות, לרבות ביצוע שלבי הניסוי וההדגמה, ובין אם לשם שיפור היכולת של הטמעה מסחרית של טכנולוגיות בינה מלאכותית במדינת ישראל:
 2. ניתן להתייחס גם למודלים רגולטורים שאומצו בעולם בתחום פעילותכם ומקלים על האצת התחום באותן מדינות וכן למידע כללי ולדוגמאות של רגולציה מאפשרת ומקדמת בקרב גורמים ממשלתיים בארץ ובעולם המביאה להאצת הפעילות בתחום הבינה המלאכותית בכלל שניתן ללמוד ממנו לתחומי פעילותכם
 3. ככל שהיה לכם ניסיון הן בישראל, והן במדינות אחרות – נודה להתייחסות ביחס לפערי הרגולציה בין המדינות.
 4. החסמים הרגולטוריים העיקריים שאיתם מתמודדות חברות בתחום הבינה המלאכותית כאשר הן מבקשות לפעול בישראל, בדגש על מחקר, פיתוח ניסוי ו/או הטמעה מסחרית של טכנולוגיות בינה מלאכותית.
  • בהקשר זה נבקש שתתייחסו למאפיינים ייחודיים בתחום פעילותכם (האם מדובר בשימוש בתחום בעל רגישות גבוהה, לפעילות בתוך שוק מוסדר וכדומה).
  • האם בתחום פעילותכם אתם יכולים להפעיל את המוצר/הטכנולוגיה, על אף הרגולציה, באמצעות ניסוי ואם לא, האם אפשרות כזאת הייתה מסייעת?
  • במידה וקיים ניסיון בפעילות בישראל, נבקש לדעת באילו חסמים ספציפיים נתקלת והאם עמדת בקשר בהיבטים אלה עם הרשויות/גורמים רלוונטיים.
  • פירוט מקרים שבהם היעדר הרגולציה היא המקשה על ניסוי והטמעה.
  • האם פניתם לרגולטור במהלך של קבלת הבהרה לגבי תחולת הרגולציה על פעילותכם (מעין pre-ruling) והאם נעניתם? 
  • ככל שארגזי חול רגולטוריים אפשריים בתחום פעילותכם, מהי עמדתכם על הסדר זה לצורך קידום ניסוי והטמעה של מוצרים העושים שימוש בטכנולוגיית בינה מלאכותית.
 5. חסמים רגולטורים שהסרתם הייתה מובילה לפעילות רבה יותר של חברות בתחום הבינה המלאכותית בשוק הישראלי, בדגש על תחומים בהם לישראל יש יתרונות או מובילות טכנולוגית והיעדר התאמות רגולטוריות עלולה להוות חסם להמשך ההתפתחות של התחומים הללו בישראל.
 6. מידע על חוסר התאמה או מגבלות רגולטוריות במדיניות התמיכה של תוכניות מו”פ בתחום הבינה המלאכותית.

 

הגשת תגובות / עמדות:

המעוניינים לתרום מידע ולהציג את עמדותיהם בנושא פנייה זו, מתבקשים להעביר את התייחסותם בכתב לעו”ד צפריר נוימן, היועץ המשפטי של רשות החדשנות במייל zafrir.neuman@innovationisrael.org.il ולעו”ד שרית פלבר, ממונה במחלקה למשפט כלכלי – ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים במייל SarithF@justice.gov.il ולא יאוחר מיום 15 ביוני 2021. המגיש יציין בפתח נייר העמדה את מי הוא מייצג (לדוגמא חברה, יזם, משקיע, נותן שירות, אקדמיה או כל ישות אחרת).

 

מידע כללי ושמירת זכויות:

 1. מבלי לגרוע מהאמור בבקשה זו, המחלקה הכלכלית ורשות החדשנות שומרות לעצמן כל אחת את הזכות לפנות בשאלות הבהרה או בפנייה לקבלת מידע או כל נתון אחר לכל גורם שהוא לרבות ממשיבים לפנייה זו, כולם או חלקם, החל ממועד פרסום פנייה זו.
 2. המחלקה הכלכלית ורשות החדשנות רשאיות כל אחת להשתמש בתוכן ניירות המידע והעמדה ונספחיהם או כל מסמך אחר שיוגש לצורך גיבוש המלצות לכל נושא שבתחום פעילותן, או לשם כל שימוש אחר, ושומרות לעצמן את הזכות להשיב או לא להשיב לתגובות שיתקבלו לפנייה זו, ככל שיתקבלו. מובהר כי אין בפניה זו כדי לחייב את המחלקה הכלכלית או רשות החדשנות לקבל איזו מהעמדות שתוגשנה במענה לפניה זו.
 3. מובהר כי המחלקה הכלכלית ו/או רשות החדשנות רשאיות כל אחת להשתמש בכל מידע שיימסר על ידי המשיבים לפניה זו ולאור כך המשיבים יהיו מנועים מלטעון כנגד המחלקה הכלכלית או רשות החדשנות, טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי בדבר זכויות כלשהן הקשורות ו/או הנובעות מתשובתם לפנייה זו ו/או מהחומר שיצורף לפנייה זו.
 4. אין בפנייה זו כדי ליצור מחויבות כלפי מי מהמשיבים לפנייה זו והמחלקה הכלכלית או רשות החדשנות, תהיינה כל אחת רשאיות לשקול צעדיה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. המחלקה הכלכלית או רשות החדשנות, רשאיות כל אחת להיפגש בכל שלב שהוא עם כל גוף או משיב שימצאו לנכון, בהתאם להוראות כל דין, ומבלי שיחולו עליהן מגבלות מכל סוג שהוא.
 5. אין לראות בפרסום פנייה למידע זו או בכל מעשה בגינו, משום התחייבות כלשהי של ממשלת ישראל, משרד המשפטים, המחלקה הכלכלית או רשות החדשנות, כלפי אדם או גוף כלשהו.
 6. כל ההוצאות הכרוכות להכנת והגשת המידע בתגובה לפנייה זו הן באחריות ובמימון הבלעדיים של הנמענים או המשיבים לפנייה זו.
 7. למען הסר ספק, מובהר כי אין בפנייה זו, כדי לחייב ממשלת ישראל, משרד המשפטים, המחלקה הכלכלית או רשות החדשנות בכל אופן שהוא, לרבות בעניין האפשרות להמשיך בתהליך זה, ואין בה כדי ליצור התחייבות של מדינת ישראל, משרד המשפטים, המחלקה הכלכלית או רשות החדשנות כלפי הנמענים או המשיבים לפנייה זו, והיא מהווה פנייה מקדמית לצורך קבלת מידע בלבד ובעקבותיה ישקלו המחלקה הכלכלית או רשות החדשנות את המשך פעולותיהם.