מפגש בנושא מיזם פסיפס (תשתית מידע לאומית למחקרי בריאות בתחום הגנטיקה והמידע הרפואי )

חטיבות

תשתיות חדשנות

תמצית הקול קורא

רשות החדשנות מבקשת לשלב דרישות וכווני פעולה, פיתוח ושת”פים עסקיים של התעשייה הישראלית בתחום מחקרי בריאות בתחום הגנטיקה והמידע הרפואי, במסגרת פרויקט תשתית מידע לאומית למחקרי בריאות בתחום הגנטיקה והמידע הרפואי  (“פסיפס”), שעתידה להיבנות כחלק מהתכנית הלאומית לבריאות דיגיטלית.

תיאור הקול הקורא

מדינת ישראל בשנות ה-80 וה-90 הייתה חלוצה עולמית בהטמעת מערכות מידע במערכת הבריאות הציבורית שלה. כפועל יוצא, בידי המוסדות הרפואיים בישראל מידע מחקרי ייחודי ברמה העולמית המקנה לישראל יתרון תחרותי מהותי, שעשוי למצבה כזירת חדשנות עולמית וכ-“Beta-Site” עבור מחקר חדשני בתחום. זאת כמובן, תוך הגנה על פרטיות המטופלים.

אף שבשנים האחרונות חלה התקדמות מרשימה בתחום הרפואה המותאמת אישית, המציאות הרפואית כיום היא שמרבית המטופלים ומרבית המצבים הרפואיים מטופלים בשיטות פשטניות יותר המתעלמות מהבדלים אלו. אחת הסיבות לחסמים שבהם נתקלת הרפואה המותאמת אישית הינה היעדר מנגנונים רגולטורים, לוגיסטיים ופיסיים אשר יאפשרו לחולים, לחוקרים ולארגוני בריאות לשתף ביניהם את המידע הנדרש למחקרים מסוג זה, שהוא בעיקרו מחקר עוקבה (cohort research). 

רפואה מותאמת אישית, Precision Medicine, היא גישה חדשנית למניעה ולטיפול במחלות, המביאה בחשבון את השונות הגנטית, הביולוגית, ההתנהגותית והסביבתית בין בני האדם, באמצעות ניתוח מעמיק של נתוני עתק (Big Data). גישה זו מאפשרת להתאים לכל חולה את הטיפול האפקטיבי ביותר עבורו, ובכך משפרת באופן דרמטי את סיכויי הצלחת הטיפול ומונעת טיפולים מיותרים. מיזם פסיפס (תשתית מידע לאומית למחקרי בריאות בתחום הגנטיקה והמידע הרפואי) מבקש לשים את ישראל בשורה אחת עם המדינות המובילות את מהפיכת הרפואה המותאמת אישית למען בריאותם ורווחתם של הדורות הבאים.

המיזם יפעל בשלושה מישורים עיקריים: המדעי, הרפואי והכלכלי, זאת באמצעות שלושה מרכיבים יסודיים: קהילת מתנדבים אשר יתרמו בהסכמה מדעת מידע קליני, מידע גנטי וסוגי מידע נוספים אודות קהילת חוקרים, ותשתית מידע וכלים למחקר. המיזם ישרת חוקרים מהאקדמיה, מארגוני הבריאות ומהתעשייה ויחזק את היתרון היחסי של ישראל בתיעוד הדיגיטלי ארוך השנים של מידע בריאות רב ומפורט.

רשות החדשנות מזמינה את נציגי חברות תעשייתיות וחברות מו”פ והזנק בתחומי בריאות דיגיטלית העושים שימוש במידע גנטי וקליני בתהליכי מו”פ בישראל, למפגש, במסגרתו, נציגי משרד הבריאות, המוביל את המיזם, יציגו  למשתתפים את עיקרי המיזם המתוכנן. במהלך המפגש תינתן למוזמנים האפשרות להציג עמדתם וכווני הפעולה המוצעים על ידם.

המעוניינים מתבקשים לפנות בדואר אלקטרוני לזירת תשתיות טכנולוגיות, תוך ציון תחום עיסוק רלוונטי ונתונים כלליים של החברה. הזמנות למפגש ופרטים על מיקומו ישלחו לגופים הרלוונטיים בלבד, סמוך למועד המפגש.

לקבלת הזמנה למפגש יש לפנות לזירת תשתיות טכנולוגיות, לא יאוחר מה- 20 במרץ במייל: tashtiot@innovationisrael.org.il.

*המפגש יתקיים ברשות החדשנות. המועד המדויק יימסר למוזמנים.

 

מידע כללי ושמירת זכויות

מובהר כי רשות החדשנות רשאית להשתמש בכל מידע שיימסר על ידי המוזמנים במהלך ולקראת המפגש והמוזמנים יהיו מנועים מלטעון כנגד רשות החדשנות או מי מטעמה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי בדבר זכויות כלשהן הקשורות ו/או הנובעות מתשובתם לפנייה זו ו/או מהחומר שיצורף לפנייה זו.

רשות החדשנות או מי מטעמה, שומרת לעצמה את הזכות לפנות בשאלות הבהרה או בפנייה לקבלת מידע נוסף מהמוזמנים למפגש.

אין בפנייה זו כדי ליצור מחויבות כלפי מי מהמשתתפים במפגש.

רשות החדשנות או מי מטעמה רשאית להיפגש בכל שלב שהוא עם כל גוף שתמצא לנכון, בהתאם להוראות כל דין, ומבלי שיחולו עליה מגבלות מכל סוג שהוא.

אין לראות בפרסום הזמנה זו, או בכל מעשה בגינה, משום התחייבות כלשהי של ממשלת ישראל, רשות החדשנות, או מי מטעמם, כלפי אדם או גוף כלשהו.

השתתפות במפגש אינה תנאי להשתתפות בהליכים עתידיים אם וככל שיהיו כאלה.