הזנק להייטק – תכניות להכשרה מעשית

חטיבות

הזנק

תמצית הקול קורא

תאגידים המעוניינים ליצור תוכניות הכשרה מעשית מוזמנים להגיש בקשה לתמיכה במסגרת קול קורא זה שמטרתו לפתח תוכניות חדשניות לקידום ההון האנושי בתעשיית ההייטק בישראל.

תיאור הקול הקורא

במסגרת הקול הקורא המהווה פיילוט, יבחרו תאגידים שיצרו תוכניות הכשרה מעשית במטרה להקנות לבוגרי מוסדות אקדמיה, ההנדסאות והכשרות החוץ האקדמיות ניסיון מעשי לצורך השתלבות עתידית מיטבית בתעשיית ההייטק בתפקידים טכנולוגיים ובתפקידי צמיחה.

הרשות מעודדת להגיש תוכניות שיכללו תוכן מקצועי נרחב המתייחס לכלל המיומנויות הנדרשות לעובדים ולעובדות בתעשייה עתירת הידע בישראל.

כחלק מהתוכניות המוגשות, המשתתפים ינוהלו על ידי צוות הפיתוח או מנהלים ייעודיים, ויוכוונו למשימות פרויקטליות משמעותיות מבחינת החברה. המשתתפים יתנהלו בדומה למתכונת הנוהגת בחברה.

קהל היעד

חברות ומלכ”רים שיציגו פתרונות לשילוב ג’וניורים בתוכניות הכשרה מעשית בתעשיית ההייטק לפרק זמן שלא יפחת מ-6 חודשים.

*ארגונים שזכו במסלולי הון אנושי בעבר אינם יכולים לקבל מענקים במסגרת תוכנית “הזנק להייטק” עבור משתתפים שנמצאים בתהליך ההכשרה בעת ההגשה לקול הקורא.

 

תפקידי מגיש הבקשה:

עבור מגישים שאינם חברות הייטק:

 • איתור חברות הייטק ורתימתן להפעלת התוכניות, בניית תכנית עבודה עבור עשרות המשתתפים בתוכנית.
 • מיון מועמדים רלוונטיים בהתאם לצרכי החברה בה תתבצע תכנית ההכשרה המעשית בפועל.
 • באחריות מגיש הבקשה להציג אסמכתאות והצהרת כוונות לשת”פ עם הארגונים בהם תתקיים התוכנית המעידים על רצונם להשתתף בה.

עבור כלל מגישי הבקשה (לרבות חברות הייטק):

 • ליווי שוטף של המשתתפים במהלך  תקופת התוכנית, לרבות מנטור/ים מלווה/ים בעל/י ניסיון מקצועי ובין-אישי שיוכלו לסייע למשתתפים בעת ביצוע המשימות.
 • יצירת חיבור/ממשקים לגופים פילנתרופיים (ככל שיידרש).
 • כל פעילות נוספת שתסייע להצלחת התוכנית.
 • תכנית ההכשרה המעשית תתקיים בתאגידים מענפי הכלכלה אשר סווגו על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בהתאם לסיווג האחיד לשנת 2011, כענפי תעשייה בעוצמה טכנולוגית “טכנולוגיה עילית” או “טכנולוגיה מעורבת עילית”. זאת בהתאם לסעיף “תעשיה עתירת ידע” כפי שמוגדר בסעיף 2.19 במסלול ההטבה.

הגדרת זכאי ההכשרה המעשית (ג’וניור):

משתתף בתכנית הכשרה מעשית כפי שמוגדרת בסעיף 1.3.1 בנהלי המסלול העומד בתנאים המצטברים הבאים:

 • בוגר תואר אקדמי או הכשרה חוץ אקדמית.
 • חלפו לפחות 3 חודשים ולא יותר מ-18 חודשים מרגע סיום לימודי התואר או ההכשרה החוץ אקדמית.
 • לא הועסק בעבר בתפקידי פיתוח / צמיחה.
 • תינתן עדיפות לתוכניות ייעודיות עבור אוכלוסיות בייצוג חסר בתעשייה, בדגש על חברה חרדית וחברה ערבית / פריפריה גאוגרפית וחברתית / יוצאי אתיופיה / אנשים עם מוגבלויות. כמו כן תינתן עדיפות לתוכניות בהן ישתתפו לפחות 40% נשים.
 • דרישה למחויבות, רצינות והתמדה בתהליך.

עקרונות להפעלת התוכנית:

 • במהלך תקופת התוכנית יינתנו למשתתפים דמי הכשרה מעשית חודשיים על מנת לסייע להם במהלך התקופה.
 • דמי ההכשרה המעשית  למשתתף יהיו בתקרה של עד 50,000 ש”ח, רשות החדשנות תשתתף במימון דמי ההכשרה בהתאם לאחוז המימון שאושר עבור התכנית (סכום זה יכלול את ההוצאות הנדרשות לביצוע התוכנית המוגשת שיועברו למקבל האישור, בהתאם לאמור בנהלי המסלול).
 • ככל שתרצה החברה בה נעשית ההתמחות המעשית לשלם שכר מעבר לתקרה הנקובה, תוכל לעשות זאת אך לא תקבל על כך מימון נוסף.
 • בסוף התקופה יקבל כל משתתף מכתב עם פירוט המשימות והפרויקטים שביצע לטובת מעסיקים עתידיים.
 • העסקת זכאי ההכשרה בתום תקופת ההכשרה המעשית תתבצע על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

 

תקציב/מימון

כמפורט בהוראות המסלול.

* במקרים מיוחדים, וועדת המחקר רשאית לאשר מתן מענק בשיעור חריג של 60% או 70% מהתקציב המאושר של תוכניות בשלב הצמיחה.
* לא יינתן מענק כספי לתוכניות קיימות או דומות, המקבלות מימון מגורם ממשלתי נוסף, בשל האיסור על כפל מימון ממשלתי.

*גופים המעוניינים במימון משלים עבור תוכניות המיועדות לאוכלוסיות בייצוג חסר בתעשיית ההייטק יכולים להיעזר בכלים מימוניים חדשניים מעולמות האימפקט של תשלום עבור תוצאות כגון אג”ח קריירה Career Impact Bond, אג”ח חברתית Social Impact Bond ועוד.

קריטריונים

כמפורט בהוראות מסלול ההטבה ונספחיו.

תנאי הסף

על הבקשה והמבקש לעמוד בכל תנאי הסף הבאים:

 1. המבקש הינו תאגיד שהתאגד ונרשם כדין בישראל, ופועל בהתאם לדיני מדינת ישראל.
 2. אם המבקש הינו עמותה או חברה לתועלת הציבור (“חל”צ”) – יש לו אישור בתוקף מרשם העמותות על ניהול תקין, או לחילופין – אם טרם חלפו שנתיים ממועד תחילת פעילותו– אישור על הגשת מסמכים. למרות האמור לעיל, מגיש בקשה שהוא עמותה או חל”צ, שאין בידיו אישור ניהול תקין או אישור על הגשת מסמכים כאמור, לפי העניין, במועד הגשת הבקשה, יוכל להציג אישור כאמור עד למועד החתימה על דף תקציב וכתב התחייבות בהתאם למסלול ההטבה.
 3. הבקשה מיועדת לתת מענה לאחד או יותר מהאתגרים בפיתוח הון אנושי מיומן עבור התעשייה עתירת הידע בישראל, כהגדרתם בסעיף 2.3 למסלול ההטבה.
 4. לא התקבל, לשם ביצוע התיק נשוא הבקשה, סיוע מימוני מגורם ממשלתי או מרשות החדשנות, במישרין או בעקיפין, שלא לפי הוראות מסלול ההטבה.
 5. המבקש אינו בעל חשבונות מוגבלים ואינו נמצא בתהליך כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פירוק וכדומה.
 6. המבקש ובעלי השליטה בו עומדים בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים – שכר מינימום), התשע”א-2011.

*יש לעמוד בכל תנאי הסף, במועד הגשת הבקשה ובמשך כל תקופת הביצוע של התוכנית המאושרת. אי-עמידה באחד מתנאי הסף הבאים יביא לפסילת הבקשה כולה או לביטול התוכנית המאושרת:

 

איך מגישים בקשה?

פירוט אופן הגשת הבקשה, נהלי המסלול וטפסי הבקשה מופיעים בדף מסלול הטבה מס’ 44 של רשות החדשנות – פיתוח הון אנושי עבור התעשייה עתירת הידע בישראל
את הבקשות יש להגיש עד ליום 8.10.2023 (נדחה מתאריך 27.9.2023), בשעה 12:00 בצהריים. בקשות שתוגשנה לאחר מועד זה לא תידונה.

לצורך הגשת בקשה:

קודם כל יש לקרוא את ההנחיות והתנאים המופיעים במסלול ההטבה ובנהלי המסלול.
הגשת הבקשה תיעשה באופן מקוון, דרך האזור האישי

 1. יש להירשם/להיכנס לאזור האישי.
 2. למלא את הטופס המקוון הגשת בקשה לתמיכה – ניתן למצוא אותו בתפריט האזור האישי.
 3. יש לצרף להגשה את הטפסים והמסמכים המופיעים מטה (בחלק “הוספת הצרופות” המופיע בתחתית טופס הגשת הבקשה לתמיכה).

*רשות החדשנות תקבל אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצירוף כלל הטפסים הנדרשים על פי תנאי מסלול ההטבה ונהליו. מומלץ להגיש את הטפסים מספר ימים לפני מועד ההגשה האחרון, כדי לוודא שההגשה תקינה. מבקש המעוניין לקבל אישור שבקשתה נקלטה כהלכה – מתבקש להקדים ככל הניתן את מועד ההגשה.
במקרה של סתירות ו/או אי התאמות בין הטפסים, האמור בקובץ התקציב הוא שייקבע.

יצירת קשר

לשאלות כלליות ושאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות, בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 9:00-17:00.
לשאלות על המסלול ניתן לפנות למייל: HCfund@innovationisrael.org.il

* יש לעקוב אחר דף קול קורא זה, שבו יפורסמו עדכונים – אם יהיו כאלה.
**למען הסר ספק, מובהר כי האמור לעיל הינו תקציר בלבד של הוראות מסלול ההטבה ונהליו, וכי הנוסחים המחייבים הם הנוסחים המלאים של מסלול ההטבה, הנהלים והנספחים להם, המהווים חלק בלתי נפרד מפרסום הקול הקורא. במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח הקול הקורא לבין הוראות מסלול ההטבה והנהלים, האמור בהוראות מסלול ההטבה והנהלים יגבר.
*** אין בפרסום הקול הקורא משום התחייבות לאישור בקשה של מי מהמבקשים או בכלל.