הודעה לציבור על אפשרות לקבלת תמיכה ברכש ציוד תומך מחקר ופיתוח בתחום תאי גזע וביו-רפואה

חטיבות

תשתיות חדשנות

תמצית הקול קורא

	  	 	   	 הודעה לציבור על אפשרות לקבלת תמיכה ברכש ציוד תומך מחקר ופיתוח בתחום תאי גזע וביו-רפואה

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית, מודיעה בזה על האפשרות להגיש בקשות לקבלת תמיכה ברכש ציוד תומך מחקר ופיתוח בתחום תאי גזע והביו-רפואה.

הסיוע יינתן לגופים תעשייתיים, בהתאם למפורט בהוראת הטבה מס’ 16 – מסלול לתמיכה ברכש ציוד תומך מחקר ופיתוח בתחום מדעי החיים.

במסגרת המסלול, יוענקו מענקים כספיים לגופים תעשייתיים שעיקר עיסוקם והתמחותם במתן שירותי מחקר ופיתוח תעשייתי בתחום תאי גזע וביו-רפואה, לצורך רכישת ציוד עתיר מימון, על מנת להנגיש ולהרחיב את השירות המסופק על ידם, לכלל הגורמים העוסקים במו”פ בתחום תאי גזע וביו-רפואה בתעשייה וגם גופי המחקר.
 
ההיקף התקציבי לשנת 2017 העומד לצורך מימון כלל הבקשות לפי הוראת הטבה מס’ 16 הינו עד 8 מיליון ₪.

פרטים על התוכנית ועל הוראת הטבה מס’ 16 והנהלים שהותקנו מכוחה, המסדירים את התוכנית, ניתן למצוא באתרנו – מסלול צת”מ בלחיצה כאן. 

תיאור הקול הקורא

  • ​כל המעוניין להגיש בקשה, מוזמן להגיש הצעתו, ערוכה כמוסבר בהוראת ההטבה ובנהלי התכנית. בקשות כאמור תוגשנה ע”י גורמים תעשייתיים למנהלת החטיבה באימייל הבא: tashtiot@innovationisrael.org.il
  • רק בקשות שתמולאנה על טופס יעודי למסלול – תתקבלנה.
  • את הבקשות יש להעביר לא יאוחר מ 31- אוגוסט 2017.