:הנחיות להגשת המסמכים: נא לקרוא בעיון טרם הכנת החומרים.

 1. יש להגיש את כלל המסמכים המופיעים ברשימה בנוסף למסמכי הבקשה המצוינים בדף המסלול באתר רשות החדשנות.
 2. על שמות המסמכים להכיל שם ומספור הזהים לאופן בו מופיעים ברשימת המסמכים הפיננסים. לדוגמא: “7. דוח תמחיר שכר ספטמבר 2023 “,  “2. אישור יתרה חשבון פועלים לתאריך הגשת הבקשה”.
 3. אין להעלות קבצים המוגנים בסיסמה או קבצים המכילים בשמם את התווים הלא חוקיים הבאים: # % & * : < > ? / { | }

שימו לב כי בקשה אשר תוגש ללא כל המסמכים הנדרשים, לא תטופל.

 1. רשימת חשבונות בנק של החברה

מסמך של החברה, בו מפורטים כל חשבונות הבנק שלה וכלולה הצהרה כי הרשימה כוללת את כל חשבונות: הבנק של החברה על המסמך להיות חתום ע”י המנכ”ל.

 1. אישורי יתרה בנקאיים וחוץ בנקאיים נכון לתאריך החתך של מאזן הבוחן
 • אישורי היתרה יהיו ליום תאריך החתך של מאזן הבוחן כפי שיוגדר להלן
 • על אישורי היתרה לכלול את כלל הנכסים (יתרת עו”ש, פיקדונות, שקלים ומט”ח השקעות בניירות ערך וכו’) וכלל ההתחייבויות (הלוואות, מסגרות אשראי וכו’)
 • על היתרות המוצגות באישורים להיות תואמות באופן מלא ליתרות במאזן הבוחן.
 • במידה וקיימים אשראים חוץ בנקאיים יש לספק אישורי יתרה נכון לתאריך החתך גם לגביהם.
 • על היתרות לכלול קווי אשראי קיימים, לרבות מנוצלים ושאינם מנוצלים.
 • אם לחברה אין קווי אשראי מאושרים–  יש לצרף הצהרה חתומה ע”י המנכ”ל בגין אי קיומם.
 1. מאזן בוחן לתקופה ינואר 2023 ועד לתום החודש שקדם לתאריך הגשת הבקשה
 • מאזני הבוחן יכללו בכותרתם מידע על התקופה שנתוניה כלולים בהם.
 • במידת האפשר, מאזני הבוחן יהיו במתכונת “מאזן תנועות” בהם ניתן לזהות את התנועה בתקופה המדווחת.
 • מאזני הבוחן יופקו מתכנת הנהלת החשבונות של החברה כקבצי PDF ויחולקו לכרטיסי חשבון ולחשבונות מרכזים. בנוסף, ישלחו כקבצי אקסל.
 • מאזני הבוחן יהיו שלמים, מאוזנים, ויכללו יתרות מאזניות ותוצאתיות.
 • מאזני הבוחן יציג נתונים תואמים לאלו המוצגים באישורי יתרות הבנק של החברה כאמור בסעיף 2 לעיל.
 • ככל שרלוונטי – מאזן הבוחן יכלול הפרדת הלוואות למרכיבי החלויות השוטפות.

4. מאזן בוחן לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו בתאריך החתך

5. דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022 או מאזן בוחן 2022 ודוח כספי מבוקר אחרון

 • דוחות כספיים מבוקרים וחתומים לשנת 2022.
 • במידה שיש גם דוחות סקורים ל 30/6/2023- נא לצרף.
 • במידה ולחברה אין דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022 בעת הגשת הבקשה, נדרש:
  • מאזן בוחן מלא ושלם לשנת 2022, בהתאם לדגשים המופיעים בסעיף 3 בדגש על התאמה לאישורי היתרה מבנקים ליום החתך
  • דוחות כספיים מבוקרים והחתומים לשנת 2021.

6. דוחות ESNA לשנת 2022 ולתקופה ינואר 2023 ועד לדיווח האחרון למע”מ ערב הגשת הבקשה

7. הסכמי השקעות צפויות (כולל SAFE)

 • יש להציג מסמכים בהתאם לסעיף 5.3 וסעיפי המשנה שלו בטופס הבקשה
 • תצהיר של המשקיע בדבר כוונה ויכולת המשקיע להשקיע בחברה סכומים נוספים

8. דוח תזרים מזומנים צפוי

9. דוחות תמחיר שכר

דוחות תמחיר שכר המציגים את עלויות המעביד לפי עובדים, כדלקמן:

10. הצהרת הנהלה

טופס ייעודי הניתן להורדה כאן