הגשתי את המסמכים מה עכשיו? כיצד ומהו הליך ההתחשבנות הסופית?

עם קבלת המסמכים המבוקרים, תתואם ביקורת רו”ח מטעם הרשות. דו”ח הביקורת החשבונאית מועבר לבודק/ת המקצועי/ת בצירוף הדו”ח הטכני המסכם, לקבלת חוות דעת על ביצוע המו”פ בתוכנית. על בסיס חוות הדעת המקצועית והחשבונאית מבוצעת התחשבנות סופית מפורטת על ידי מחלקת הביקורת ברשות החדשנות. תהליך ההתחשבנות הסופית, משמעותו קבלת יתרת המענק בפועל (עד 10% מסך התקציב המאושר) […]

מהם מסמכי הסגירה ומתי נדרש להגישם?

בתום תקופת הביצוע, מחלקת ביקורת ברשות תעביר לאיש/אשת הקשר בחברה את המסמכים הנדרשים לטובת הגשת דיווח מסכם: דיווח כספי סופי בפורמט אקסל (על גבי הקובץ המותאם שישלח מהרשות) וכן סרוק וחתום לשם זיהוי על ידי רו”ח החברה. דיווח טכני מסכם בפורמט Word וכן חתום וסרוק בפורמט Pdf. נוסח הצהרת הנהלה חתומה על ידי החברה. חוות […]