תשלומים בגין דיווח תמלוגים:
תשלום תמלוגים בגין מחצית ראשונה  (ינואר – יוני): תשלום עד 1 בספטמבר לשנת הדיווח, יש לשלם לפי שע”ח יציג של יום התשלום.
תשלום לאחר ה 1 בספטמבר לשנת הדיווח יש לשלם לפי שע”ח יציג של 1 בספטמבר בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום 1 בספטמבר עד יום התשלום בפועל.
תשלום תמלוגים בגין מחצית שניה (יולי – דצמבר):  תשלום עד 1 במרץ של השנה העוקבת לשנת הדיווח, יש לשלם לפי שע”ח יציג של יום התשלום.  תשלום לאחר ה 1 במרץ של השנה העוקבת לשנת הדיווח יש לשלם לפי שע”ח יציג של 1 במרץ, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום 1 במרץ עד יום התשלום בפועל.