בתוך כשבועיים ממועד קבלת תשובת הוועדה, מחלקת התקשרויות תפנה באופן יזום אל איש הקשר של החברה.

במידה ואין תנאי מקדמי/או הוכחת יכולת מימון משלים, מחלקת התקשרויות תשלח בשלב זה את מסמכי הפעלת התיק- כתב התחייבות ודף תקציב.

במידה וישנו תנאי מקדמי/ צורך בהוכחת מימון משלים מחלקת התקשרויות תבקש זאת בשלב זה.
רק לאחר עמידה בתנאים אלו, מחלקת התקשרויות תעביר את כתב ההתחייבות ודף התקציב.
לא ניתן להפעיל תיק ללא מילוי כלל ההתניות/התנאים המקדמיים (במידה ויש כאלו).