יוכרו רק הוצאות שנצברו בתקופת התיק המאושר, אשר שולמו ונפרעו בפועל עד מועד הגשת הדוח הכספי שהוגש. יש לשים לב כי ניתן לשלם הוצאות אלה עד 60 יום מסיום תקופת התיק.