כן. בכל מקרה של העברת ידע ו/או ייצור יש לקבל אישור מראש מוועדת המחקר.  התשלום להעברת ידע לחו”ל הינו בניכוי התמלוגים ששולמו. התשלום יהיה בהתאם לתחשיב המפורט (ראה לעיל כיצד מחושב סכום לתשלום עבור העברת ידע) כאשר מתוצאת התחשיב יש לנכות את התמלוגים ששולמו.