במידה ונקבע כי יש צורך בהוכחת יכולת מימון משלים, מחלקת התקשרויות תפנה לחברה בבקשה למסמכים הרלוונטיים (לדוגמא- דפי עו”ש עדכניים, הסכמי השקעה חתומים, התחייבות בעלים וכו’). רק לאחר השלמת המסמכים ואישורם, מחלקת התקשרויות תמשיך בתהליך הפעלת התיק. במידה וקיים תנאי מקדמי לתיק,  הבדיקה ליכולת מימון משלים תעשה במקביל לבדיקת התנאי המקדמי.