יש להגיש את הדוח הסופי התקופתי, עד 60 יום לאחר סיום התקופה המדווחת (אין צורך בחוות דעת רואה חשבון).