מיד עם סיום ביקורת הדוח הכספי השנתי, על  החברה להגיש חו”ד רו”ח שנתית בנוסח שהוסכם עם לשכת רו”ח בישראל לעניין דוחות התמלוגים. יש לצרף לחוות הדעת את דיווחי התמלוגים של  שתי המחציות  חתומים בחותמת רואה חשבון לשם זיהוי  והצהרת הנהלת חברה. (נוסח חוו”ד והצהרת הנהלה באתר הרשות).
נציין כי דיווח תמלוגים לא מבוקר ותשלום בגינו יש לבצע במועד.
מקבלי הטבה שקיבלו סיוע במסלול תנופה בלבד פטורים מהגשת חו”ד רו”ח והצהרת הנהלה.