כל מקבל הטבה שקיבל סיוע במסלול חייב בתמלוגים, מחויב להגיש דיווחי תמלוגים החל ממועד סיום תקופת המו”פ או ממועד המכירה הראשון של המוצר (כהגדרתו בחוק ובהוראות התמלוגים) המוקדם מבניהם. דיווחי התמלוגים מתייחס למחצית שנה קלנדרית. דיווח מחצית ראשונה (ינואר-יוני) יוגש עד ה- 1.9 של אותה השנה. דיווח מחצית שניה (יולי-דצמבר) יוגש עד ה- 1.3 של השנה העוקבת.