מקבל הטבה שסכום התמלוגים לתשלום (לא הכנסות החייבות בתמלוגים) עד וכולל 5,000 דולר במחצית הראשונה של שנת הדיווח, רשאיות להגיש את דיווח התמלוגים של המחצית הראשונה יחד עם הדיווח למחצית השנייה של השנה, לא יאוחר מיום 1 במרס של השנה העוקבת לשנת הדיווח.
יובהר כי בדחיית תשלום התמלוגים של המחצית הראשונה (ובלבד שהתמלוגים לתשלום נמוכים מ 5,000 דולר) לא תחויב החברה/העוסק בתשלום הפרשי ריבית והצמדה.