התשובה תלויה בגודל החברה מקבלת ההטבה, כאשר ההוראות עושות הבחנה בין חברה גדולה לעומת חברה קטנה. כמו כן שיעור התמלוגים תלוי במועד קבלת המענק- האם התקבל לפני 1.7.2017 (מועד כניסת ההוראות החדשות) לפירוט והרחבה יש לפנות לנספח ד הוראות לעניין שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם נוהל דיווח ותשלום תמלוגים (200-03).

שיעור התמלוגים:

  1. חברה קטנה תשלם 3% תמלוגים מההכנסה.
  2. מהי חברה קטנה? חברה שקיבלה אישור או אדם או תאגיד קשור, שהכנסותיה בשנה שקדמה להגשת הבקשה לא עלו על 70 מיליון דולר.
  3. חברה גדולה תשלם 5% תמלוגים מההכנסה.
  4. מהי חברה גדולה? חברה שקיבלה אישור או אדם או תאגיד קשור, שהכנסותיה בשנה שקדמה להגשת הבקשה עלו על 70 מיליון דולר.
  5. חברה שמייצרת בחו”ל ומחיר המוצר הסופי שלה ידוע, תשלם 1% יותר לפי גודלה, 4% ו-6% בהתאמה.
  6. חברה שמייצרת בחו”ל ומחיר המוצר הסופי שלה לא ידוע, תדווח ותשלם לפי יחס עלויות השקעה בייצור המוצר. כלומר: חלק השקעת רשות החדשנות מכלל הוצאות המו”פ.