בתום תקופת הביצוע, מחלקת ביקורת ברשות תעביר לאיש/אשת הקשר בחברה את המסמכים הנדרשים לטובת הגשת דיווח מסכם:

  • דיווח כספי סופי בפורמט אקסל (על גבי הקובץ המותאם שישלח מהרשות) וכן סרוק וחתום לשם זיהוי על ידי רו”ח החברה.
  • דיווח טכני מסכם בפורמט Word וכן חתום וסרוק בפורמט Pdf.
  • נוסח הצהרת הנהלה חתומה על ידי החברה.
  • חוות דעת רואה החשבון של החברה.

את המסמכים יש להגיש בתוך 90 יום מסיום תקופת הביצוע, באופן מקוון באזור האישי באתר. יש לשמור אותם ולהציגם לרואה חשבון מטעם הרשות בעת הביקורת.