בכדי להגיש ערעור על התחשבנות סופית, תחילה יש להוריד את טופס הערעור.
ניתן להגיש ערעור עד 30 ממשלוח פרטי גמר חשבון ע”י רשות החדשנות.
את הערעור יש לשלוח למייל של למחלקת סגירה: Sgira@innovationisrael.org.il