הגשת בקשה לסגירת תכנית אינה פוטרת מהגשת דיווחי תמלוגים, אלא אם מקבל ההטבה קיבל הודעה רשמית ממנהל קרן תמורה בדבר הכרה בכישלון התכנית.