ניתן להשתמש בקוד פתוח בכפוף לכך שתנאי הרישיון של הקוד הפתוח מאפשרים שהבעלות בפיתוחים החדשים יהיו של מקבל ההטבה בהתאם לכללי הבעלות בידע של רשות החדשנות, רק בכפוף לקבלת אישור מראש של וועדת המחקר. בעת הגשת בקשה יש לכלול בבקשת התמיכה הצהרה ביחס לחלק המו”פ בתיק הכולל תוכנת קוד פתוח ותיאור התועלת הכלכלית הצפויה כתוצאה מכך.
ככל שהבקשה לפיתוח בקוד פתוח אושרה, תהיה התייחסות מפורשות לכך בהחלטת וועדת המחקר בעת אישור התיק.