לאחר הגשת הבקשה ננעלת האפשרות לשנות את המסמכים שהוגשו. מסמכי הבקשה עוברים לצוות הבדיקה המקצועית ולא ניתן לשנות/ לעדכן אותם בשלב זה.