מתן גישה לקוד המקור לחברה זרה, לצרכי תחזוקה ותמיכה, מצריך קבלת אישור מראש מועדת המחקר.
ועדת המחקר יכולה לאשר בקשות אלו כאשר השתכנעה הוועדה כי קיימת נחיצות לביצוע התחזוקה והתמיכה בחו”ל וכאשר הבעלות בידע נשארת בבעלות מקבל ההטבה ומתן הגישה לקוד מוגבל למטרות של תחזוקה ותמיכה בלבד.