הדיווח הינו לתכנית ולא לתיק. מספר התכנית הינו בדרך כלל מספר התיק הראשון מתוך כלל התיקים שקיבלו תמיכה בתכנית. דיווח אשר יוגש לפי תיקים ידחה.