כן, מתן רישיון לידע מהווה העברת ידע.
במקרים מסויימים ניתן לקבל אישור להעברת ידע בהתאם להוראות למתן הרשאה לשימוש בידע מחוץ לישראל. 

התשלום עבור העברת ידע ברישיון הינו אחוז אשר יקבע ע”י וועדת המחקר בעת אישור העברת הידע, מכל תשלום אשר יתקבל אצל מקבל ההטבה עבור מתן הרישיון.
בהעברת ידע ברישיון ההחזר הכולל יהיה עד פי שש מסך המענקים הצמודים בתוספת ריבית שנתית, בניכוי התמלוגים ששולמו.