מרכז רווח והפסד עצמאי נועד לאפשר לייצר מודל בר קיימא לתפעול התשתית וביצוע השקעות נוספות בהמשך, התכנית העסקית וההתנהלות החשבנואית צריכות להפריד בין הכנסות והוצאות הנוגעות למתן שירותים על גבי התשתית.