כן, הנושא מועבר במרבית הפעמים לבדיקה מקצועית בטרם יעלה לדיון בוועדת המחקר. במידה ויש תשלום כספי בגין העברת הידע, מקבל ההטבה נדרש לשלם תמלוגים בשיעורים הקבועים בהוראות התמלוגים.