במקרה זה, ניתן להגיש הודעה בלבד. במידה והרשות לא שלחה הסתייגות בתוך 30 יום – העברת הייצור מאושרת באופן אוטומטי ללא צורך בקבלת אישור נוסף. ובכל מקרה, יחולו תקרת החזר מוגדלת ושיעור תמלוגים מוגדל.